poniedziałek, 26 grudnia 2016

Chrześcijaństwo przed Chrztem Polski - Frank Kmietowicz - Bogomilcy w Polsce

Poniżej bardzo interesująca pozycja zawierająca sporo nieznanych informacji o chrześcijaństwie jakie było na terenie Polski w X w i wcześniejszych czasach

Frank Kmietowicz - Bogomilcy w Polsce

WSTĘP
Po ukazaniu się książki "Kiedy Kraków był trzecim Rzymem" wertując jej stronice mimo woli wpadła mi myśl do głowy, czy rzeczywiście hierarchia niemiecka stała się powodem upadku obrządku słowiańskiego w Polsce? Tak twierdzi ks. J. Umiński, prof. K. Lanckorońska i prof. F. Dvornik. Pisząc książkę "Kiedy Kraków był trzecim Rzymem", na nich się powołałem. Hierarchia niemiecka niewątpliwie robiła co mogła, by utrącić obrządek słowiański. Niemniej jednak nawet w Chorwacji, gdzie arcybiskup Splitu zabronił liturgii w języku staro-cerkiewnym, cyrylometodianizm potrafił utrzymać się i wygrać sprawą, dzięki czemu jest w tym kraju do dziś w użytku.
Co prawda, w Polsce mogła przyczynić się do upadku obrządku słowiańskiego Rycheza wraz z klerem niemieckiego pochodzenia, a w Czechach panujący ksiąŜęta, lecz trudno byłoby przyjąć, aby na Rusi, w Serbii i Bułgarii hierarchia niemiecka miała coś do powiedzenia, a tam cyrylo-metodianizm przeszedł na obrządek bizantyński. musiał więc być jakiś inny powód jego upadku.
Na Bałkanach odkopała byt obrządkowi słowiańskiemu sekta bogomilców. Ona to przyczyniła się do utworzenia autokefalicznej Cerkwi Serbskiej i do podporządkowania Cerkwi bułgarskiej Konstantynopolowi.
Jest wzmianka, ze bogomilizm dotarł na Ruś, gdzie go biskup kijowski postąpił, ale historycy są
zgodni co do tego, Ŝe sekta ta nie postawiła stopy w Polsce. w takim razie nie moŜna jej brać pod uwagą przy rozpatrywaniu upadku cyrylo-metodianizmu w tym kraju.
Historycy również z duzą dozą pewności odrzucali możliwość istnienia obrządku słowiańskiego w Polsce.
Kiedy jednak po drugiej wojnie światowej archeologowie znaleźli szczątki katedr bizantyńskich w Przemyślu,
Wiślicy, Gnieźnie i Wrocławiu, ks. J. Umiński doszedł do przekonania, Że musiały zostać jakieś ślady o obrządku słowiańskim w Polsce w najstarszych kronikach, może niejasno podane, lub teŜ celowo zakamuflowane, które zmyliłyby historyków. Wziął je pod lupę i przewartościował w kierunku cyrylo -metodianizmu. doszedł do sensacyjnego wniosku: obrządek ten nie tylko był w Polsce, ale miał swoje biskupstwa, klasztory i arcybiskupstwo, któremu były podporządkowane biskupstwa w róŜnych krajach słowiańskich.
Oczywiście, pewna ilość historyków w dalszym ciągu odrzuca tą możliwość, ale liczba zwolenników ks.Umińskiego wzrasta, bo jak moŜna sobie wytłumaczyć resztki katedr bizantyńskich w Przemyślu, Wiślicy czy w Poznaniu?
Zastanawiając się nad bogomilizmem postanowiłem pójść w ślady ks. Umińskiego i wbrew stanowczemu sądowi historyków, śe sekta ta nie dotarta do Polski, przyjąć, iż była nad Wisłą, lecz istnienie jej zostało zakamuflowane przez kronikarzy. przeglądnąłem ostrożnie najstarsze źródła i doszedłem do przekonania,
Że bogomilcy nie tylko byli u Polsce, ale omal nie zniszczyli ją.
Jak to się mogło stać, Że tego faktu nie dostrzegli historycy? Dość wcześnie powstała wersja o reakcji pogańskiej1 u Polsce i ona do dziś pokutuje. Historycy powtarzają ją, bo nie chce im się rozpatrzeć najstarszych źródeł do dziejów Polski z różnych stron, co naprowadziłoby ich na logiczne wnioski.
Odkrycie bogomilizmu u Polsce zmusiło mnie do napisania niniejszej pracy. Ze względu na to, Że historia obrządku słowiańskiego u Polsce jest bardzo słabo znana, trzeba wpierw podać niezbędne wiadomości o nim, zanim przystąpią do omawiania działalności bogomilców, gdyż inaczej cały problem byłby raczej niezrozumiały. Autor
ROZDZIAŁ I
OBRZĄDEK SŁOWIAŃSKI
"Wydarzyło się w owych dniach, ze Rościsław, książę Słowiański z Świętopełkiem posłali z Moraw do cesarza Michała poselstwo, mówiąc następująco: Dzięki łasce Boga jesteśmy zdrowi. I wielu
chrześcijańskich nauczycieli przyszło do nas z Włoch i z Niemiec by nas uczyć w różny sposób. My,
Słowianie, jesteśmy prostym ludem i nie mamy nikogo, kto by nas poprowadził do prawdy i wyjaśnił
jej znaczenie. Tak więc, Mistrzu, poślij nam takiego człowieka, który by nas nauczył wszystkich
praw".
Taki powód powstania obrządku Słowiańskiego podaje„śywot św. Metodego”.
I. MISJA WIELKOMORAWSKA.- Cesarz bizantyński Michał III odniósł się przychylnie do prośby
Rościsława I i wysłał na Morawy w r.863 misję, na czele której stanął Cyryl i Metody, dwaj bracia z
Salonik, miasta greckiego, zwanego „Sołuniem” w języku bułgarskim. Z tego powodu często określa
się ich jako „braci sołuńskich”.
Obrządek Słowiański obok Łacińskiego i bizantyńskiego, był jednym z wielu obrządków jakie chrześcijaństwo wytworzyło w okresie swego istnienia.
II. OBRZĄDEK SŁOWIANSKI.- Jaki to obrządek?
1. Rzymski w treści - słowiański w formie.- Lanckorońska za Smrzikiem podaje, ze jest to obrządek
rzymsko-słowiański, z rzymską liturgią w ceremoniach, a słowiańską w języku. Stąd należy do zachodniej, rzymskiej liturgii, wyróŜniając się tylko językiem. Natomiast w ceremoniach róŜni się od
bizantyńsko-słowiańskiej liturgii.
a) Na dowód tego Lanckorońska przytacza tzw. „Mszał Kijowski”, najstarszy dokument obrządku
rzymsko-słowiańskiego z X wieku, przechowany w odpisie w Kijowie2. Jest to mszał rzymski,
tłumaczony pośrednio lub tez bezpośrednio z łaciny na język staro-cerkiewny.
b) Podobne stanowisko zajmuje T.Lehr-Spławiński, który bezwzględnie obstaje przy tym, Że Cyryl i
Metody przetłumaczyli tylko liturgię zachodnią3.Pomagał mu w tym fakt, Ŝe nie wiadomo jakie
księgi przetłumaczyli Apostołowie Słowian - greckie czy łacińskie?
2. Bizantyński w treści - słowiański w formie.-Odwrotnie twierdzili tradycyjni historycy rosyjscy,
według których cyrylo-metodianizm był niczym innym, jak tylko obrządkiem bizantyńskim z liturgią
prze-tłumaczoną na język słowiański.
3. Bizantyńsko-rzymsko-słowiańaki.- Między tymi biegunami uplasowali się rzeczoznawcy, którzy
zajmują stanowisko pośrednie.
a) Dvornik przypuszcza, ze bracia sołuńscy robiąc tłumaczenie z języka greckiego na słowiański,
wprowadzili na Morawach mszę św. Jana Chryzostoma, jaka wówczas była popularna w
Konstantynopolu4.
b) Z drugiej strony mogli się oni zorientować, Że Morawianie są przyzwyczajeni do obrządku
łacińskiego wprowadzonego tam przez misjonarzy niemieckich i włoskich. Stąd przypuszczalnie
doszli do przekonania, Ŝe msza bizantyńska mogła być mało zrozumiała dla księŜy morawskich,
którzy do niej nie byli przyzwyczajeni. Bracia sołuńscy mogli teŜ pod naciskiem misjonarzy
niemieckich odstąpić od niej.
c) Cyryl zarzucił liturgię św. Jana Chryzostoma i przetłumaczył mszą Łacińską, znaną Grekom jako Liturgia św. Piotra.
Przetłumaczona na język Słowiański msza obrządku rzymskiego przypadła więcej do gustu
Morawianom, niŜ ta sama msza w języku łacińskim. Z tego okresu pochodzi „Mszał Kijowski”
najstarszy dokument języka staro-cerkiewnego. Zawiera on 35 modlitw podczas mszy z pominięciem
kanonu. Liturgia św. Piotra zachowała się w całości jedynie w Chorwacji według oryginału z XIV
wieku i do dziś jest tam w użyciu.
Mimo uprowadzenia mszału łacińskiego wiele modlitw i ceremonii greckich pozostało.
Okazuje się, Że Cyryl przetłumaczył równieŜ modlitwy z języka niemieckiego na słowiański, które
niewątpliwie odmawiali misjonarze bawarscy na Morawach.
d) Natomiast historyk czeski J. Waśica wziął pod uwagą wzmiankę w śywocie św. Metodego, która
podaje, ze Apostoł Słowian odprawiał „Mszę św. Piotra. Idzie tu o specyficzny rodzaj naboŜeństwa5.
„Msza św. Piotra „stanowi kompilacją elementów nie tylko bizantyńsko-Rzymskich, lecz równieŜ
syryjsko-afrykańskich (na początku krótka proskomidia małe i wielkie wejście), ale dalej cały kanon
jest wzięty z liturgii łacińskiej z wstawkami bizantyńskimi, aż do „Ojcze nasz”, a potem znów koniec
bizantyński.
„Msza św. Piotra” była dobrze znana w Konstantynopolu. Według Waśicy bracia sołuńscy przenieśli
ją na Morawy i przetłumaczyli na język słowiański. Stamtąd przeszła do Czech, Macedonii i Bułgarii, a takŜe do Chorwacji, gdzie jednak była wypierana przez rzymską mszę u języku słowiańskim, ale i tam wraca kanon św. Piotra w XII wieku. Umiński uwaŜa, ze ta sama liturgia była u Polsce i na Rusi zanim została wyparta przez obrządek łaciński i bizantyński.
e) Umiński tak definiuje obrządek słowiański: "Obrzędowość (Cyryla i Metodego) nie była ani bizantyńska ani rzymska, ale odrębna. Bracia sołuńscy przyszli na Morawy z obrządkiem bizantyńskim, czyli z tym, z którym się zŜyli. Atoli chrześcijaństwo w owej chwili juz było nie zupełną nowością na Morawach. Od pewnego bowiem czasu działali tam misjonarze łacińscy, jedni
obcego, niemieckiego pochodzenia, inni juz nawet Słowianie. Na tym tle jest jasne, Że chrześcijaństwo metodiańskie przerobiło się bardzo szybko w pewnego rodzaju stop bizantyńsko-łaciński". Przypominając dalej podróŜ Cyryla i Metodego do Rzymu Umiński zamyka swój wywód taką konkluzją, Że "chcąc scharakteryzować obrządek słowiański trzeba by rzec, iż był on jurysdykcyjnie rzymskim, językowo słowiańskim, a liturgicznie stanowił zlep bizantyńsko-rzymsko-słowiański".
f) Do podobnej konkluzji dochodzi H. Paszkiewicz Uważa on, Że obrządek słowiański jest pośrednią
formą wypracowaną poza Rzymem i Konstantynopolem. Jego rytuał nie był ani łaciński, ani grecki,
gdyż różnił się od obydwu. Była to mieszanka bizantyńsko -rzymska z dodatkiem elementów
słowiańskich.
III. JĘZYK LITURGICZNY.- żyjąc na Wschodzie Cyryl i Metody byli obznajomieni z różnymi
liturgiami i językami. Z tego powodu nie wydała się im dziwna sugestia Rościsława, aby nauczali
Morawian i przetłumaczyli Pismo św. na język słowiański. Może to on miał na myśli, ale bracia
sołuńscy poszli dalej, wprowadzili liturgią w języku zrozumiałym dla tubylców.
1.”Herezja Piłata”.- Było to zaskoczenie dla misjonarzy bawarskich, ponieważ na Zachodzie
odprawiano msze tylko po łacinie, oraz gdzieniegdzie w języku greckim. Zaatakowali wiać Cyryla i
Metodego uwaŜając, Że liturgia chrześcijańska może być tylko w języku hebrajskim, łacińskim i
greckim. Na to odpowiedzieli Apostołowie Słowian, Że kto tak mówi, głosi „herezją Piłata, gdyz
namiestnik cesarza rzymskiego kazał przybić tablicą do krzyża Chrystusa, na której był napis w
trzech językach: hebrajskim, łacińskim i greckim.
Na synodzie biskupów i księzy w Wenecji w r.667 Cyryl przytoczył czternaście wyjątków z Pisma
św., które wskazywały, Ŝe Boga moŜna chwalić w kazdym języku,
2. Obrona języka słowiańskiego w liturgii.- Jest przypuszczenie, Ŝe Cyryl napisał jeszcze na Morawach
obroną języka słowiańskiego w liturgii, a na-stąpnie wygłosił ją w Wenecji i przekazał w języku
greckim bibliotece w Watykanie, gdyz zarówno papiez Adrian II, jak i papież Jan VIII, wydając
zezwolenie na usywanie języka słowiańskiego w liturgii, przytaczają te same argumenty, ca autor
„śywota św. Cyryla1.
IV. ELEMENTY SŁOWIAŃSKIE.- Intryguje pytanie, co bracia lozańscy mogli przejąć ze
słowiańskości? Może więcej, niż się wydaje.
1. Kult Bogarodzicy.- UJ obrządku słowiańskim wy-bija się kult Bogarodzicy. W owych czasach
stosunki matriarchalne, jak można się zorientować z wierzeń słowiańskich, były głęboko
zakorzenione. Wszystko oscylowało w około kobiety, która była rodzicielką, matką karmiącą,
Ŝywicielką. Bracia lozańscy nadali temu kultowi specjalny charakter i podbili sobie serca
słowiańskie.
2. Bóstwa słowiańskie świętymi.- Nie słyszy się, aby misjonarze cyrylo-metodiańscy zabrali się z dużą gorliwością do palenia świętych gajów i niszczenia posągów bogów słowiańskich, jak to czynili misjonarze niemieccy. Jak się okazuje, wśród Słowian bałkańskich nabożeństwa długo odbywały się po gajach po przyjęciu chrześcijaństwa. Może w nich bogów pogańskich w ogóle nie było, moŜe gdzieś jakaś bardzo prymitywna figura się znalazła, ale apostołowie Słowian nie usiłowali jej spalić, wrzucić do rzeki czy jeziora, lecz nadali jej charakter chrześcijański. Stąd „Perun” otrzymał nowe imię - został św. Eliaszem Gromownikiem. Inne bóstwa słowiańskie przemieniły się w św. Andrzeja, św.Mikołaja, św. Wita.
Bardzo rozsądne podejście spowodowało, Że nie minął wiek, a cyrylo-metodianizm objął prawie całą
Słowiańszczyzną zachodnią bez Pomorza i Połabia. Słowiańszczyznę wschodnią i bałkańską po
Grecję.
V. NAZWA OBRZĄDKU.- Łacińska nazwa obrządku Cyryla i Metodego to „ritus Sclavorum”, lub
„ritus Sclavonicae Linguae”. Po polsku zwie się „obrządkiem słowiańskim", ”cyrylo-metodianizmem, czy teŜ „metodianizmem”.
VI. NIEMIECKA NIENAWIŚĆ.- W kronikach średniowiecznych, zwłaszcza skrybów niemieckich,
obrządek ten otrzymał kilka ujemnych określeń. była to „cum pa-ganismo polluta religio” - religia
skaŜona bałwochwalstwem, lub teŜ „intolerabilis simul barbaros aclaworum pertaesa ritus” - nie do
tolerowanie i prawie barbarzyński obrządek słowiański itd.
Skąd taka nienawiść? ZłoŜyło się na nią kilka powodów:
1. Walka z konkurencją.- Hierarchia niemiecka twierdziła, Że Karol Wielki zostawił jej Wschód, w
którym miała ustanowić swoje władztwo. Tymczasem bracia lozańscy wydarli im obszary na
Morawach. Charakterystyczne, Że okładają batogiem Metodego na synodzie biskupów niemieckich
w r.870, Hermanrich biskup Passau, nie oskarżył go o herezje, ale pozbawienie hierarchii niemieckiej dochodów, jakie dawały im obszary słowiańskie.
2. Unifikacja Kościoła.- U czasach Cyryla i Metodego przybierał na sile prąd zjednoczenia wierzeń i
liturgii w Kościele rzymskim* patronowała mu hierarchia niemiecka. Zdaniem jej powinien być
Jeden papieŜ, jeden Język liturgiczny i jednakowe nabożeństwo. Usywanie języka słowiańskiego,
który zdaniem biskupów niemieckich był na wskroś barbarzyński, uchodziło za bluźnierstwo. Proces
unifikacji Kościoła rzymskiego doprowadził do końca papieŜ Grzegorz VII.
3. Pierwiastki słowiańskie.- Cyryl i Metody do swego obrządku wprowadzili pierwiastki słowiańskie,
które mogły wywołać zastrzeŜenia u łacinników. Bogiem u Słowian był zarówno Chrystus jak i
poprzednio Perun, Świętowit, czy SwaroŜyc. Mogła dla Niemca powstać kwestia, do Jakiego Boga
modlą się świeŜo ochrzczeni Słowianie? Na pewno kapłan ma na w(roli Chrystusa, ale czy wierni
postępują jego śladami? MoŜe w dalszym ciągu modlą się do SwaroŜyca, co mogło się tu i ówdzie
zdarzyć.
VI. Klin.- Obrządek słowiański był klinem wbity między obrządkiem łacińskim a bizantyjskim. Stąd
był zwalczany zarówno przez Wschód jak i Zachód.
VII. NIECHĘĆ KRONIKARZY.- Najlepiej o tym świadczą kroniki.
1. Gall.- Gall z Węgier przez Małopolskę przybył do Płocka, a więc dobrze znał Kraków. Niemniej
jednak w swej kronice tylko raz wymienia to miasto i to w drobnym epizodzie z Ŝycia Bolesława
Śmiałego. Jego niechęć jest zrozumiała. JeŜeli weźmie się pod uwagę, Że w Krakowie była metropolia słowiańska. Gall całkiem dobrze orientował się w stosunkach religijnych u Polsce, czego dowodem jest jego wzmianka, Że zgon Bolesława Chrobrego opłakiwali zarówno „łacinnicy” jak i „słowianicy”, niemniej wzbrania się od podania, jakiego obrządku była druga metropolia w Polsce, Co nie szło po linii zainteresowania łacinników, nie było godne zanotowania.
2. Nestor.- Podobnie postępuje Nestor. Kronikarz kijowski kontroluje siebie na kaŜdym kroku, by nie
wymienić obrządku słowiańskiego, gdyż on był konkurentem ruskiego prawosławia. Nestor
stosunkowo duŜo wie o wydarzeniach w Polecę zachodniej, czyli u „Lachów łacińskich”, a uparcie
milczy, jezeli idzie o „Lachów cyrylo-metodianskich”.
3. Kosmas.- Nie inaczej do obrządku słowiańskie go ustosunkował się czeski kronikarz Kosmas.
Jak dalece kronikarze byli niechętnie nastawieni do cyrylo-metodianizmu świadczy to, Że poza
Gallem, który podaje o straceniu św. Stanisława, lecz nie wymienia jego imienia, ani Kosmas, Nestor
czy inni kronikarze nic nie wiedzą o tragicznym wydarzeniu w Krakowie chociaż zabójstwo biskupa
uchodziło w średniowieczu za straszne przestępstwo. Jeżeli z polecenia króla zginął nie łaciński
dostojnik kościelny, to nie warto było, zdaniem kronikarzy, o tym pisać.
NOTATKI
1. K. Lanckorońska ”Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland”, Roma 1961, str.l;
S.Smrzik,”The Glagolitic or Roman-Slavonic Liturgy”, Cleveland 1959, str.15.
2. "Mszał kijowski” nie jest tekstem czysto zachodnim, lecz bardzo luźnym tłumaczeniem
sakramentarza łacińskiego z przełomu VI i VII wieku, posiadającym takŜe wstawki z liturgii
greckiej. Analizuje go C.Mohlberg w „Il Messale Glagolitic di Kiev”, Roma 1928.
3. T.Lehr-Spławińiski, „Od piętnastu wieków” ,Pax, Warszawa 1961, str.61.
4. F.Dvornik, Byzantine Missions Among the Slavs” New Jersey 1970, strony 109 i 117.
5. J.Vaśica, “Slovanska liturgia sv. Petra”,Byzantinoslavica VII, Praha 1939-1946.
6 J. Uminski,”Obrządek słowiański w Polsce IX i X wieku i zagadnienie drugiej metropolii w czasach
Bolesława Chrobrego”, Lublin 1957,str.3-5.
7. H. Paszkiewicz, “The Making of the Russian Nation” London 1963, str.90.
ROZDZIAŁ II
GŁAGOLICA I CYRYLICA
I. DWA ALFABETY.- Obrządek słowiański miał do swojej dyspozycji dwa alfabety: głagolicą i
cyrylicą. Pierwszy, to oryginalny alfabet ze znakami wzorowanymi na literach języków wschodnich;
drugi oparty jest na wielkich literach uncjały greckiej. Nazwa „głagolica” pochodzi od
starosłowiańskiego „głagol”, czyli słowo.
Historyków zastanawiał fakt, dlaczego Apostołowie Słowian wprowadzili aż dwa alfabety do Języka
słowiańskiego? Czyżby jeden nie wystarczył?
1. Wyjaśnienie Brucknera.- Zagadką próbował rozwiązać znakomity polski slawista, Aleksander
Briickner, a to w ten sposób: Cyryl uchodzi za twórcą obydwu alfabetów. MoŜna przypuszczać, ze
jako uczony bizantyński przejął wpierw alfabet grecki i dostosował go do dźwięków słowiańskich. To
byłaby normalna rzecz. OskarŜony przez biskupów niemieckich o szerzenie wpływów
Konstantynopola wśród Słowian, bo nawet w piśmie posługuje się alfabetem greckim, Cyryl, by
wytrącić broń przeciwnikowi, zarzucił cyrylicą i ułoŜył głagolicą, pismo nie podobne do greckiego.
2. Cyryl twórcą głagolicy.- Natomiast wielu historyków stanowczo odrzuca moŜliwość, aby Cyryl
wprowadził do języka słowiańskiego alfabet grecki zwany cyrylicą. Swoje twierdzenie opierają na
tym, ze na synodzie biskupów i księży v r.867 w Wenecji, Cyryl wyjaśnił, iż wiele ludów ma swe
alfabety, Jak Persowie Goci, Arabowie, wobec tego Słowianie, jako wielki naród, równieŜ powinni
mieć swój oryginalny alfabet. Byłoby poniŜeniem dla nich, gdyby go nie mieli. Dlatego Cyryl ułożył
alfabet zwany głagolicą.
a) Przypuszczalnie grono księży pod kierownictwem Cyryla opracowało ten alfabet w
Konstantynopolu zanim powstała misja morawska.
b) Głagolica była u uŜyciu za czasów Metodego. miała dwie formy: okrągłą i kanciastą. Pierwsza po
zgonie Metodego zastała przeniesiona do Bułgarii, druga natomiast, kanciasta, rozwinęła się w
Dalmacji i Istrii. Stąd zwie się „chorwacką1 i tam dotrwała do naszych czasów.
3. Cyrylica u Bułgarii.- Kiedy uczniowie Metodego wypędzeni z Moraw zaczęli krzewić obrządek
słowiański u Bułgarii, głagolica sprawiała pewną trudność, bo jej litery różniły się od znaków
greckich. Stąd nauczyciele szkoły w Presławiu wpadli na pomysł, by do pisma wprowadzić grecką
uncjałę z dodatkowymi znakami, które oddawały dźwięki słowiańskie obce alfabetowi ateńskiemu.
Tak miała powstać cyrylica. Przypadła ona do gustu carowi Symeonowi, który był wykształcony u
Konstantynopolu, oraz innym Bułgarom znającym greką. Natomiast biskup Klemens, uczeń etodego, sprzeciwił się temu i stanął po stronie głagolicy. To było powodem napisania przez niego
„Obrony obrządku słowiańskiego”. Symeon usankcjonował cyrylicą u r.893.
a) Jest przypuszczenie, Że cyrylica zastała wynaleziona w Konstantynopolu, w szkole słowiańskiej,
która załoŜył Metody i Focjusz w r.882. Z niej wyszedł późniejszy biskup Konstanty, który ponoć
studiował z Symeonem i on wprowadził cyrylicą w Bułgarii, podczas gdy Klemens i Naum bronili
głagolicy, której nauczyli się na Morawach.
Nazwa Jednak „cyrylica” daje wiele do myślenia.
b) Czy przypadkiem Cyryl wpierw nie ułożył cyrylicą, by ją później zarzucić, bo ludy słowiańskie zasłużyły sobie na swój odrębny alfabet? Uczniowie Apostoła Słowian mogli o tym pamiętać, a kiedy
znaleźli się w Bułgarii, powrócili do niej, bo ona więcej nadawała się na tamtejszym terenie niż głagolica.
II. JĘZYK.- Język Cyryla i Metodego został nazwany „językiem staro-cerkiewno-słowiańskim”.
l. Jeden język.- Najstarsze źródła znały tylko jeden język słowiański, którego zróżnicowanie było minimalne i w praktyce niezauważalne1.Słowianie z Macedonii i Moraw nalezeli zresztą do tego
samego południowego odłamu Słowiańszczyzny, nie rozbitego jeszcze przez najazd węgierski i
ekspansją bawarską.
2. Archaizm.- Język staro-cerkiewno-słowiański zachował bardzo archaiczny stan we fleksji, np. liczne deklinacje, stare imperfectum, aorysty itp. Ten stan jest bardzo bliski językowi prasłowiańskiemu. Zabytki jego są o kilkaset lat starsze niŜ zwarte teksty, spisane w wyodrębnionych juŜ narodowych językach słowiańskich.
3. Starszy niż greka i łacina.- Język staro-cerkiewno-słowiański zawiera w swej strukturze gramatycznej wiele zjawisk bardziej archaicznych aniżeli greka i łacina, i związku z tym dostarcza
bezcennych danych porównawczemu językoznawstwu indoeuropejskiemu.
NOTATKI
1. Lech Leciejewicz. „Mały Słownik kultury dawnych Słowian” Warszawa 1972 str. 366.
ROZDZIAŁ III
CYRYL I METODY
Konstanty (Cyryl) urodził się w Salonikach u 826 lub 627 roku; jego brat Metody, około r.815. Ich ojciec, Leon, był wyższym oficerem w armii cesarskiej. Obaj bracia otrzymali elementarne
wykształcenie w Salonikach. Ojciec ich przypuszczalnie zginął w bojach ze Słowianami na
Peloponezie u 842 r. a więc cesarz zajął się wykształceniem najmłodszego z siedmiorga dzieci,
Konstantyna, i zabrał go do cesarskiego uniwersytetu u Konstantynopolu. Nauczycielem chłopca był
późniejszy patriarcha Focjusz.
Po skończeniu studiów Konstanty został bibliotekarzem patriarchy Był on tylko diakonem, bo księŜa
nie mogli sprawować tego urzędu, chociaŜ był on bardziej upływowy niŜ stanowisko księdza czy
biskupa. Metody natomiast został administratorem (archontem) duŜego okręgu w pobliŜu Salonik, y
latach 8U3-856. Następnie zrezygnował ze stanowiska. Ustąpił do klasztoru na górze Olimp w Małej
Azji. Podobnie postąpił jego brat Konstanty. Zrezygnował z posady bibliotekarza i wstąpił do
klasztoru nad Bosforem, ale w r.850 otrzymał stanowisko profesora na uniwersytecie cesarskim.
Zajął w ten sposób miejsce Focjusza. Stąd Jest zwany „filozofem”.
Arabowie zwrócili się do Konstantynopola o przysłanie im kogoś do dysput religijnych. Cesarz w r.
851 wyznaczył Cyryla, który miał wówczas 24 lata. Po tej misji Konstanty ponownie wstąpił do
klasztoru, tym razem na górze Olimp, gdzie przebywał jego brat Metody.
Gdy był w klasztorze przyszła decyzja, by go wysłać w poselstwie do Chazarów. Konstanty wraz z
Metodym i innymi osobami przybył do Chersonia i znalazł tam w r.861 relikwie św. Klemensa,
trzeciego z kolei papieża. W Samander spotkał kagana Chazarów, który misję bizantyńską przyjął z
duŜymi honorami.
Konstanty potrafił przekonać około 200 osób do przyjęcia chrześcijaństwa. Po powrocie z Chazarii
został profesorem w patriarchalnej akademii przy kościele Świętych Apostołów w Konstantynopolu.
Chcąc się odciąć od wpływów niemieckich książę wielkomorawski Rościsław I zwrócił się w r.862 do cesarza Michała III w Konstantynopolu o przysłanie mu misji chrześcijańskiej, Wybór padł na
Cyryla i Metodego.
Wieść, ze bracia sołuńscy wiozą z sobą relikwie św. Klemensa i ewangelię tłumaczoną na język
słowiański, poruszyła Morawian, którzy tłumnie ruszyli na ich spotkanie w 863 roku.
Z opisu działalności Cyryla i Metodego na Morawach wynika, Ŝe celem misji bizantyjskiej nie było
nawracanie, ale nauczanie. Chrześcijaństwo zapuściło juŜ korzenie w tym kraju, stąd Rościsław od
razu przydzielił Apostołom Słowian młodzieńców przeznaczonych do stanu duchownego.
Bracia sołuńscy zabrali się gorliwie do pracy. Przetłumaczyli księgi liturgiczne na język słowiański i
wprowadzili mszą św. Jana Chryzostoma, która wówczas była popularna w Konstantynopolu.
Przetłumaczenie ewangeliarza na język słowiański było pierwszym tłumaczeniem jego na język
„świecki” na Zachodzie.
W r.866 obaj bracia z Salonik doszli do przekonania, ze misje na Morawach skończyli, wobec czego
postanowili wrócić do Konstantynopola. Wybrali drogę morską z Wenecji. Zanim do niej przybyli,
zatrzymali się w Mosaburgu, w Panonii, u księcia Kocela, który ich do siebie specjalnie zaprosił.
Bracia sołuńscy spędzili u niego kilka miesięcy
W Wenecji natrafili na synod Księży i biskupów. Wzięli w nim udział, broniąc liturgii w języku
słowiańskim.
Kiedy w Wenecji czekali na pomyślną pogodę, przyszło zaproszenie od papieża Mikołaja I, by bracia
sołuńscy przybyli do Rzymu. mogło to być późną jesienią, bo Mikołaj I umarł, a jego następca Adrian II, wstąpił na tron papieski u grudniu 667 roku.
Gdy bracia sołuńscy przybyli do Rzymu przed bramą miasta czekał na nich papieŜ Adrian II z
licznym orszakiem księŜy, którzy mieli u rękach zapalone świece. Powodem uroczystego przyjęcia był fakt, ze Apostołowie Słowian nieśli z sobą relikwie św. Klemensa, które następnie złoŜyli u kościele św. Klemensa.
Adrian II wydał duŜe przyjęcie na cześć Cyryla i Metodego u lutym 868 r Biograf św. Cyryla pisze, ze papieŜ przyjął księgi słowiańskie, poświęcił je i złoŜył w kościele sw. Marii (dziś St. Maria Maggiore) i tam została odprawiona pierwsza msza słowiańska. Następnie papieŜ zlecił biskupom,
Formuzusowi i Gauderichowi, aby wyświęcili klerków, którzy przybyli w orszaku Apostołów Słowian. Gdy to się stało, świeŜo wyświęceni księŜa odprawiali msze słowiańskie u kościołach wiecznego miasta. Biograf św. Metodego nadmienia, ze Metody wraz z trzema klerykami otrzymał u Rzymie święcenia kapłańskie.
Stosunkowo dość długi pobyt Apostołów Słowian we wiecznym mieście moŜna sobie tłumaczyć tym, że u Konstantynopolu zaszły dla nich raczej przykre wypadki. Bazylii kazał zamordować Michała III i ogłosił się cesarzem. Usunął też i patriarchę Focjusza.
Wiadomości te musiały podziałać deprymująco na braci sołuńskich. Konstanty powaŜnie zapadł na
zdrowiu. Czując, Ŝe śmierć się zbliŜa, oświadczył gotowość złoŜenia zarówno wstępnego jak i
wyŜszego ślubu zakonnego, co było zgodne z przepisami obrządku bizantyńskiego. Składając śluby
zmienił sobie imię, przy czym nowe imię musiało się zaczynać tą samą literą, co poprzednie. Tak
więc z Konstantego (Constantin) został Cyrylem. śył jedynie 50 dni jako zakonnik, umarł 14 lutego
868 r. w opinii świętego i dlatego został pochowany w kościele św. Klemensa. W chwili zgonu liczył
42 lata.
Kiedy po śmierci Cyryla Metody przebywając u Rzymie wahał się z powrotem do Konstantynopola,
przyszła prośba od Kocela do papieŜa, aby „nauczyciel” Metody powrócił do Panonii. Adrian II
przypomniał sobie, Ŝe jego poprzednik, Mikołaj I, walcząc z hierarchią niemiecką, utworzył
biskupstwo w Ninie, w Chorwacji, bezpośrednio podporządkowane Stolicy Apostolskiej. Nadarzyła
się okazja, by niemieckim prałatom odebrać Panonię i Morawy, trzeba tylko zgodzić się na obrządek
słowiański. Przedyskutował więc sprawę z Metodym, który zgodził się na powrót na Morawy. PapieŜ
Adrian II wysłał listy do Kocela, Rościsława i Świętopełka informując ksiąŜąt słowiańskich, Ŝe posyła im „naszego syna” (stąd wiadomo, ze Metody wtedy nie był jeszcze biskupem, gdyz u tym wypadku papiez użyłby zwrotu „naszego brata”), by na ziemiach słowiańskich dalej prowadził działalność misyjną i tłumaczył księgi liturgiczne. List kończy się ostrzeŜeniem, Że kto by się temu sprzeciwił, zostanie ekskomunikowany.
Metody przybył na wiosną 869 roku do Panonii, Zaraz Kocel odesłał go wraz z orszakiem 20
najwybitniejszych męŜów do Rzymu z petycją, aby papież udzielił sakry biskupiej Apostołowi
Słowian i zamianował go arcybiskupem w Sirmium ( dziś Mitrovica Srjemska w Jugosławii). Metody
bez oporu księży niemieckich objął metropolię u Sirmium.
Niestety na Morawach zaszły wypadki, które arcybiskupowi słowiańskiemu zadały cios. Książę
Świętopełk sprzymierzył się z Niemcami przeciwko wujowi Rościsławowi I. Karloman, syn cesarza
Ludwika Niemca, najechał na Morawy. Rościsław został pobity i wtrącony do więzienia.
Tak się wydarzyło, Że podczas najazdu niemieckiego Metody bawił na Morawach. Hermanrich,
biskup Passau, który był z wojskiem Karlomana, aresztował go i po zmaltretowaniu zabrał do
Bawarii.
W listopadzie 870 r. biskupi biorący udział w Sejmie Rzeszy Niemieckiej, utworzyli sobie synod w
Regensburgu. Przed tym zgromadzeniem dostojników Kościoła niemieckiego biskup Hermanrich
postawił Metodego i oskarżył go o herezję. Podczas przesłuchów okładał on apostola Słowian batem
na konia, na oczach wszystkich biskupów niemieckich. Ciekawe, Że głównym zarzutem przeciwko
Metodemu nie było wprowadzenie języka słowiańskiego do liturgii, ale pozbawienie hierarchii
niemieckiej dochodów, jakie jej przynosiły obszary słowiańskie.
Biskupi niemieccy całkowicie zignorowali fakt, ze papież udzielił sakry biskupiej Metodemu i osadził go na tronie arcybiskupim w Sirmium. Zamknęli go w klasztorze w Elluangen, nie w Bawarii, ale w dalszej od niej Szwabii, z tym, Że miał on tam pozostać az do śmierci. Aby papiez nie dowiedział się o tej zbrodni biskupi niemieccy postanowili pokryć sprawą całkowitym milczeniem.
Metody przesiedział dwa i pół roku w uwięzieniu.
Kocel jednak się o tym dowiedział i zaalarmował papieża. Ten zawiesił w czynnościach trzech
biskupów i polecił Ludwikowi Niemcowi, aby Metody był natychmiast wypuszczony z więzienia i bez szwanku odesłany na Morawy.
Świętopełk I nie był takim entuzjastą obrządku słowiańskiego jak Rościsław I. Wychował się jako
łacinnik i otoczył klerem niemieckim, któremu przewodził Wiching.
Biskupi niemieccy wywarli presję na papieŜu, Ŝe u 879 roku posłał on list do apostoła Słowian w
którym zakazał uŜywania języka słowiańskiego w liturgii, polecając w jego miejsce łacinę lub grekę.
Metody odmówił wykonania nakazu, powołując się na to, Ŝe jego wszystkie osiągnięcia opierają się
na uŜywaniu języka słowiańskiego w kościele.
Wobec tego biskupi niemieccy przypuścili nowy atak na Metodego. Tym razem oskarżyli go o herezją w nauce o Trójcy św. Papież wezwał apostola Słowian na dyskusję do Rzymu. odbyła się ona w lecie 878 r. Głównym oskarżycielem był ksiądz niemiecki Wiching. Chociaż został pobity w dyspucie, hierarchia niemiecka potrafiła nacisnąć na papieża Jana VIII, Że go zamianował biskupem łacińskim w Nitrze. W ten sposób został usankcjonowany birytualizm na Morawach.
w 880 lub 881 roku Metody udał się do Konstantynopola na zaproszenie Bazylego I i patriarchy
Focjusza, który został zrehabilitowany i przywrócony do władzy. Na jego podróz chętnie się zgodził
papieŜ Jan VIII, ponieważ doszło do chwilowej zgody między Rzymem a Konstantynopolem.
Cesarz i patriarcha przyjęli Metodego z niezwykłymi honorami w Konstantynopolu. Oznaczało to, Ŝe
Bizancjum Ŝywo interesowało się osiągnięciami misji wielkomorawskiej, chcąc sobie pozyskać
Słowian. w r.882 Metody powrócił na Morawy.
Ostatnie lata poświęcił Metody przekładom Pisma św. na język słowiański. Są kontrowersje, czy on
sam, czy teŜ jego uczniowie dokonali przekładu Starego Testamentu, który jak juz zdązyli stwierdzić
lingwiści; został sporządzony na Morawach z języka greckiego. Stwierdzono, że Metody
przetłumaczył pisma Jana Scholastyka, natomiast „Zakon sudnyj ludem”,pierwsze skodyfikowane
słowiańskie prawo cywilne, oparte na prawie bizantyńskim, podobnie jak „Księgi Ojców” są kwestionowane.
Pod nadzorem Metodego jeden z uczniów, może Klemens, napisał w latach 874-880
„śywot św. Cyryla” , natomiast „śywot św. Metodego” został napisany na Morawach zaraz po śmierci
Metodego.
Obok pracy nad tłumaczeniami i pismami Metody dużo czasu poświęcił objazdom swej rozległej
archidiecezji. Przypuszczalnie był w Małopolsce i w Czechach, które wtedy należały do Wielkich
Moraw. Następcą po sobie wyznaczył Gorazda, pochodzącego z morawskiej rodziny książęcej. Może
chciał aby sam papież udzielił mu sakry i dlatego gotował się do podróży z Gorazdem do Rzymu, ale
śmierć pokrzyżowała mu plany.
Metody umarł u Palmową Niedzielą, 6 kwietnia 885 roku. Wzmianki wskazują, Że został pochowany
w kościele Marii Panny, po lewej stronie głównego ołtarza. Niestety, nie została zanotowana nazwa
miejscowości. Przypuszczano, Że było to Stare Mesto lub Velehrad, które mogły być stolicami
Świętopełka I, lecz poszukiwania archeologiczne nie potwierdziły tego.
Kościół wschodni wkrótce po śmierci zaliczył obu braci sołuńskich w poczet świętych. Kościół
zachodni długo się z tym ociągał. Dopiero papież Leon XIII 1885 r. wyniósł ich na ołtarze.
Kult Cyryla i Metodego stał się dziś szczególnie Ŝywy. W dobie dialogu i ekumenizmu bracia
sołuńscy stali się patronami zbliŜenia między kościołami, narodami i kulturami, Wymowne
znaczenie posiada fakt, Że relikwie św. Cyryla decyzją papieŜa Pawła VI zostały w r.1976 odesłane z
Rzymu do Salonik w Grecji tam złoŜone u kościele specjalnie dla nich zbudowanym. Natomiast
papież Jan Paweł II zaliczył obu braci sołuńskich w r.1980 do największych świętych Kościoła.
ROZDZIAŁ IV
PIERWSZA WZMIANKA
I. ZNAMIENNY ZAPIS.- W „śywocie Św. Metodego”, napisanym przez jednego z uczniów apostoła
Słowian tuŜ po roku 885, znalazł się następujący zapis1: "Pogansk knjaz, silen vel'mi, sedja v Visle,
rugašesja krstja-nom i pakosti dejaše. Poslav že k nemu recě: dobroti sja krstiti, synu, voleju swojeju
na svojej zemli, da ne plenen, nudmi krščen budeśi na čužej zemli i pomjaneši mja, ježe byst".
W polskim tłumaczeniu zapis brzmi: "Potężny Książę panujący we Wisłach urągał chrześcijanom i
wyrządzał im krzywdy. Posławszy więc do niego wieść (Metody) rzecze: Dobrze byłoby, synu, abyś się dobrowolnie ochrzcił na swej ziemi, bo nie będziesz wzięty do niewoli i pod przymusem ochrzczony na obcej ziemi. I wspomnisz mnie, co się tez stało".
1. Legenda panońska.- Niektórzy historycy sądzą, Ŝe ta wzmianka nie ma nic wspólnego z cyrylometodianizmem
w Polece2. została wtrącona do „śywota św. Metodego” przez autora, który ją
wymyślił, by wykazać dar proroczy apostoła Słowian. W owych czasach dar ten przypisywano
kaŜdemu świętemu. Fakt, Ŝe „śywot św. Metodego” i inne wczesne pisma staro-cerkiewne były
zaliczane do tzw. „legend panońskich”, uzasadniał takie przypuszczenie.
2. Fakt historyczny.- Inaczej do sprawy podchodzi większość historyków. Drobiazgowe badania
wykazały, ze „śywot św. Metodego” nie jest zbiorem legend i pouczeń, czy baśni. To fakty historyczne zanotowane nie w Panonii, ale na Morawach. Stąd dziś odrzuca się pojęcie „legend panońskich”.
3. Punkty zapisu.- Oto one:
a) nad górną Wisłą, był kraj, w którym rządy sprawował potężny Ksiązę słowiański;
b) wśród jego poddanych byli chrześcijanie i to w powaŜnej ilości, bo obawiając się ich, książę gnębił nową wiarą;
c) Metody przez posłańca ostrzegł księcia, by się dobrowolnie ochrzcił w swoim kraju, bo inaczej jako jeniec będzie zmuszony do przyjęcia nowej wiary na obcej ziemi;
d) tak się tez stało i to za Ŝycia Metodego, czyli przed rokiem 885, kiedy apostoł Słowian umarł.
4. Nazwa kraju.-
a) Do tej wzmianki potrzebne jest wyjaśnienie „we Wisłach” . Otóż kraj, który miał nazwę od głównej rzeki jaka przepływała przez jego terytorium, był wymieniany w liczbie mnogiej, bo jego obszary rozciągły się po obu brzegach rzeki. Stąd na rzeką Morawą były Morawy. Zgodnie z tym autor „śywota św. Metodego” zanotował, Że nad rzeką Wisłą było państwo Wiseł. W polskiej literaturze zamiast „Kraj Wiseł” przyjęła się nazwa „Kraj Wiślan”3.
b) mógł też zakraść się błąd. Ów potęŜny ksiąŜę słowiański rezydował w Wiślicy, a autor znów, słabo orientujący się w polskich nazwach geograficznych sądził, ze Wiślica i Wisła to jedno i to samo. Stąd na wzór Moraw urobił sobie Wisły.
II. NAJAZD ŚWIĘTOPEŁKA.- Kto mógł najechać na Wiślan? Nikt inny, tylko Świętopełk I, Książę
wielkomorawski.
1. Plan księcia.- Ostrzeżenie przesłane słowiańskiemu księciu (szkoda, ze autor nie zanotował jego
imienia) nie było proroctwem. Rezydując w Velehradzie, stolicy państwa wielkomorawskiego,
Metody, jako arcybiskup, musiał wiedzieć o zamiarze księcia. Świętopełk pod płaszczykiem szerzenia nowej wiary najeżdżał sąsiednie kraje, czyli przygotowywał uderzenie na południowe obszary dzisiejszej Polski, na których rozwijały się państwa plemienne. Apostoł Słowian ostrzegł o tym władcę Wiślan. Wskazał mu, Że ma ostatnią szansę uratowania się, jeżeli dobrowolnie da się ochrzcić na swojej ziemi, gdyż inaczej poniesie klęskę i jako jeniec będzie zmuszony do przyjęcia nowej wiary w obcym kraju.
2. Wcielenie Małopolski do Wielkich Moraw.- Książę Wiślan zlekcewazył sobie ostrzeżenie i poniósł z tego konsekwencje. Historia i archeologowie notują że w latach 879/880 Świętopełk najechał na Kraj Wiślan i wcielił go do państwa wielkomorawskiego4.
III. INNE ŚLADY MISJI SŁOWIAŃSKIEJ W POLSCE.- Obok wzmianki w „śywocie św. Metodego”
są ślady pracy misyjnej w Polsce w innych źródłach.
1. Sawa.- W legendzie macedońskiej „Uspenje Sv. Kyrilla”, napisanej w XV lub XVI wieku, jest
wymieniony Sawa, uczeń Cyryla, jako biskup „Lachów”5. Jest to postać historyczna, bo wśród
siedmiu uczniów Cyryla i Metodego, czczonych w Kościele bułgarskim, figuruje Sawa.
2. Wisnog i 0slav.- Czeski historyk Stredovsky w dziele „Sacra Moraviae Historia, napisanym w
1710 roku, wymienia dwa imiona: Wisnog i 0slav. Mieli to być misjonarze cyrylo-metodiańacy w
Polsce. Są przypuszczenia, Że Stredovsky znalazł te imiona w dziełach zakonnika cystersów,
Christiana. Wisnoga i Oslsva wymienia również J. Lelewel w swej „Historii Polskiej do Stefana
Batorego”.
3. Słowiański biskup misyjny.- 0 słowiańskim biskupie misyjnym w Polsce, którym miał być jeden z
siedmiu uczniów apostołów Słowian, mówi tez krakowski brewiarz z 1443 roku6.
IV. NIEWOLNICY Z KRAJU WIŚLAN.- Zdobycie Kraju Wiślan zaznaczyło się dużym napływem
jasnowłosych niewolników w Wenecji, gdzie znajdował się wtedy ośrodek handlu niewolnikami7.
V. SŁOWIAŃSKI WSCHÓD NAWRÓCONY PRZED 900 ROKIEM.-Zdaje się, Ŝe nie jest przesadą
list arcybiskupa Theotmara z Salzburga z r.900 ze skargą, iż cały Wschód słowiański jest już
nawrócony przez uczniów Metodego, wobec czego misjonarze bawarscy nie mają co tam czynić.
NOTATKI
1. P. A. Lavrov, „Materijaly po istoriji vozniknovenija drevnejsej slavjanakoj pismennosti”,
Leningrad 1930 str.70.
2. T. Lehr-Spławiński, „Misja słowiańska św. Metodego a Polska”, Collectanea Theologica, Leopoli
1938.
3. J.Widajewicz w „Państwie Wiślan”, Kraków 1947, nazywa tę formacją polityczną państwem. Zdaje się, Ŝe bardziej odpowiadałaby nazwa „Kraj Wiślan”, jaką podaje Geograf Bawarski w połowie IX wieku, gdyŜ przypuszczalnie na jego terenie było nie jedno, ale dwa, lub nawet trzy państwa
plemienne, ze stolicami w Krakowie, Wiślicy, Sandomierzu.
4.Odkrycia archeologiczne w okresie międzywojennym i w latach 1970-tych ujawniły, Że Swiętopełk
podczas najazdu na Małopolskę zniszczył równieŜ państwo plemienne Gołęszyców na Górnym
Śląsku, którego główny gród mieścił się koło wioski Lubomia, w okręgu Rybnik. Resztki
imponujących potrójnych wałów, jakie go otaczały, przetrwały do naszych czasów,
5. F. Ovornik, “Les legends de Constantin et de Methode vues de Byzance”,1933.
6. M. Niechaj, “De cultu SS. Cyrilli et Methodii in Polonia”, Olomucci 1937.
7. Moze tu ma jakiś sens legenda o smoku wawelskim, któremu pobliscy mieszkańcy musieli
uiszczać haracz w postaci pewnej ilości młodych ludzi do pożarcia. Jezeli to nie był smok, ale Skok,
administrator Krakowa, osadzony tam przez Świętopełka I, i to jemu okoliczna ludność musiała
dostarczać co roku młodzież, pędzoną na rynek niewolników w Wenecji.
ROZDZIAŁ V
ODKRYCIA ARCHEOLOGICZNE
Czy zapis w „śywocie św. Metodego” o potęŜnym księciu Wiślan, który prześladował chrześcijan,
naleŜy do „legend panońskich”, jakie moŜna między bajki włozyć?
I. ODKRYCIA W WIŚLICY.- Odkrycia archeologicznej potwierdzają słuszność przypuszczenia, Ŝe w latach 870-tych chrześcijaństwo było w Małopolsce faktem dokonanym.
1. Szczątki kościołów.- Włodzimierz Antoniewicz, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, znalazł w
r.1956 pod powierzchnią ulicy w Wiślicy szczątki niewielkie go kościółka (4.65 m długości, 3.30 m
szerokości)z epoki przedromańskiej. Był on uderzająco podobny do kościółka w Starem Mestie na
Morawach i kościółka Matki Boskiej na wzgórzu hradczańskim w Pradze1. To pozwoliło
Antoniewiczowi na datowanie swego odkrycia na X wiek.
2. Baptysterium.- Nie był to jednak najstarszy okaz chrześcijaństwa w Wiślicy. Pod północną ścianą
kościółka było nieregularne, gipsowe dno baptysterium o średnicy 4 m i wgłębieniu w środku na 35
cm. Boki napewno miało drewniane. Zgodnie z ówczesnym obyczajem chrzczono dorosłych pogan
przez zanurzenie w wodzie. Do tego potrzebna była kadź-chrzcielnica, a więc baptysterium.
Baptysteria były przy siedzibach biskupów. Skoro znaleziona w Wiślicy chrzcielnica stanowiła
wsparcie dla ściany kościółka, to znaczy, Ŝe przez dłuŜszy okres czasu nie była w uŜyciu. Dorosłych
pogan juz nie było w okolicy. Ich masowy chrzest odbył się co najmniej o 70 lat wcześniej, czyli pod
koniec IX wieku.
Zofia Wartołowska łączy najstarszy zabytek w Wiślicy, z misą chrzcielną, z podbiciem Wiślan przez
Świętopełka I, w latach 879/880, a czym wspomina zmianka w „śywocie św. Metodego”2
3. Kaplica grobowa.- W X wieku na tej części misy zbudowano niewielki kościółek z absydą, do której w XI wieku dobudowano kaplicą grobową. Dobudowanie kaplicy, według opinii Wartołowskiej, wskazuje na słowiański charakter tego ośrodka w IX wieku. W tym bowiem czasie, pomimo zakazów soborów na Zachodzie, ustala się zwyczaj grzebania zmarłych nie tylko w nawach, lecz nawet w prezbiteriach kościołów, podczas gdy Wschód pozostaje wierny dawnemu zwyczajowi dobudowując dla chowania znaczniejszych zmarłych osobne kaplice, nie raz obok prezbiterium. Przykładem moze być pochowanie Jarosława Mądrego w osobnej kaplicy, która została włączona do katedry św. Zofii w Kijowie. Podobne umieszczenie osobnej kaplicy grobowej mamy w Wiślicy, co dowodzi większego związku tego miasta z Kijowem i Morawami niz z ośrodkiem łacińsko-niemieckim.
II. ODKRYCIA W KRAKOWIE.- W Krakowie tez są ślady archeologiczne mówiące o nie- łacińskim chrześcijaństwie tego miasta.
1. Chór i absyda św. Salwatora.- Jerzy Hawrot, w związku z odkryciami przy kościele św. Salwatora
na Zwierzyńcu, postawił tezę o istnieniu związku pomiędzy trójdzielną formą choru we wczesnym
początku polskiej architektury sakralnej, a potrzebami obrządku wschodniego3. W r.1961 odkryto
pod kościołem św. Salwatora w Krakowie podobną do wiślickiej czworokątną budowlą z absydą, co
jeszcze bardziej moze utwierdzać w przekonaniu, Że znajdujemy się wciąz na gruncie tej samej
tradycji.
2. Rotunda na Wawelu.- Istnieje juz olbrzymia literatura na temat rotundy Marii Panny na Wawelu,
którą dawniej wyprowadzano z architektury karolińskiej, później zaczęto łączyć z wzorami czeskimi4, a w końcu odkryto jej ścisły związek z architektonicznym kompleksem na Ostrowiu Lednickim w Wielkopolsce, mającym równieŜ pokrewieństwo z Wiślicą5.
3. Geneza rotund.- Rotundy mogą mieć ciekawą genezę. Najstarsze kościoły słowiańskie mają
podstawę kwadratową, lub zbliżoną do niej. Z chwilą, kiedy Słowianie zapoznali się z techniką
murowania domów, ich świątynie otrzymują kształt cylindrów, czyli rotund* Dlaczego budowle są
okrągłe a nie prostokątne?
Przypuszczalnie swój kształt zawdzięczają tradycjom celtyckim. Jak wiadomo, zanim sie Celtowie
zeslawizowali, zamieszkiwali Czechy, północną Jugosławią i zachodnią Polaka. Swe obrzędy religijne odbywali w kręgach kamiennych, których pień nazwy był „ krk”, lub „crc”. Tradycje te przejęli Słowianie. Ich święte gaje tez miały kształt kręgów. Obrządek cyrylo-metodiański zasymilował szereg wierzeń i pojąć z doby przedchrześcijańskiej, a w tym przypuszczalnie i miejsc do nabozeństwa. Budownictwo drewniane nie nadawało się do wznoszenia świątyń cylindrycznych, stąd pierwsze budowle sakralne były kwadratowe. Po zapoznaniu się z techniką murowania Słowianie nadali swym świątyniom kształt rotund, Występują one na terenie Chorwacji, Czech i Polski, czyli na obszarze obrządku słowiańskiego. Jeżeli idzie o Polską, to nie tylko w Cieszynie i Krakowie, ale równieŜ w Wielkopolsce są ślady rotundowych budowli sakralnych.
III. ODKRYCIA W POZNANIU.- Z łańcuchem zagadnień archeologicznych łączy się tez sprawa
katedry poznańskiej, przedstawiona przez Krystyną Józefowiczówną. Podaje ona trzy elementy,
jakie kwalifikują najstarszy ośrodek kultu chrześcijańskiego, który istniał za czasów Mieszka I w
miejscu obecnej katedry poznańskiej, a miał charakter zupełnie wschodni.
1. Trzy misy chrzcielne.- Są to przede wszystkim relikty trzech mis chrzcielnych, istniejących na tym
samym miejscu, na którym później została zbudowana katedra* Świadczą one o chrzcie zbiorowym,
co autorka kwalifikuje jako ślad pierwszego chrztu. Ważne tu jest, Że budową swoją przypominają
misę chrzcielną w Wiślicy, a więc relikty te służyły obrządowi chrztu przez zanurzenie, co autorka
uwaŜa za jeden z przedmiotów sporu między zwolennikami ordo Romanus”i”ordo orientalia”. I w
związku z tym konkluduje: "Myślę, Że mamy prawo domyślać się reliktów wschodniego typu
obrządku chrzcielnego w pierwszej fazie chrześcijaństwa w Polsce w drugiej połowie X wieku".
2. Ikonostas. - Drugim odkryciem archeologicznym, tym razem w fundamentach katedry
poznańskiej, jest ślad poprzecznego muru oddzielającego nawą od prezbiterium, na sposób
wschodniego „ikonostasu”, w czym Józefowiczówna widzi wyraźne nawiązanie "do południowego
typu rozwiązań bazylikowych, który niewątpliwie wykształcił się w zasiągu oddziaływania ośrodków
znanych jako długotrwałe bazy obrządku wschodniego".
3. Diaconicon.- Wreszcie trzecim elementem, który w połączeniu z poprzecznym murem
oddzielającym absydą nie mógł być odczytany inaczej niż jako relikt obrządku wschodniego, są dwa
aneksy boczne absydy, co odpowiadają bizantyńskiej „prothesis” i pomieszczeniu zwanemu
„diaconicon”.
IV. ODKRYCIA W PRZEMYŚLU.- Archeologowie znaleźli równiez szczątki katedry z X wieku w
Przemyślu wskazujące na morawskie powiązania .
V. GROBY BISKUPÓW SŁOWIAŃSKICH.- Obok reliktów budowli sakralnych wschodniego
obrządku na ziemiach polskich, archeologowie natrafili równieŜ na groby biskupów nie łacińskiego
obrządku z X - XI wieku.
1. Grób w Smogorzewie.- Jeden z nich odkryli uczeni niemieccy przed pierwszą wojną światową w
Smogorzewie na Śląsku. Zmarły dostojnik kościelny dzierŜył w kościach palców „ikoną” wschodniego obrządku. Resztki szat liturgicznych, w jakich został pochowany, wskazywały równieŜ na bizantyńskie powiązania. PoniewaŜ w owych czasach było nie do pomyślenia, aby obrządek
słowiański opanował nawet Śląsk,- archeologowie tłumaczyli sobie przypadkowo odkryty grób tym,
ze jakiś biskup bizantyński podróżujący po Europie, umarł po drodze w Smogorzewie i tu został
pochowany. Dziś tą tezą można odrzucie.
2. Groby na Wawelu.- W okresie międzywojennym archeologowie natrafili w fundamentach tzw.
„katedry Bolesława Chrobrego na Wawelu na szczątki dwu grobowców biskupów, których szaty
liturgiczne nie były łacińskiego pochodzenia. Może w tych grobowcach zostali pochowani dwaj
pierwsi arcybiskupi obrządku słowiańskiego, Prohor i Prokulf.
NOTATKI
1. 3.Cibulka,”Velkomoravsky Kostel w Modre u Uelehradu a zacatki Krestanstyj na Morave”,Praha
1958, str.22.
2. Zofia Wartołowska, „Dzieje Wiślicy w świetle odkryć archeologicznych”, referat wygłoszony na V
Konferencji Naukowej Zespołu Badań nad polskim średniowieczem, UW i PW Busko-Wiślica 19-20
V.1966.
3. J. Hawrot, „Pierwotny kościół pod wezwaniem Salwatora na Zwierzyńcu w Krakowie”, Kwartalnik
Archeologii i Urbanistyki, 1966.
4. J. Cibulka, „Vaclavova rotunda Svateho Wita”, Svatovaclavsky slovniki, 1934, str.230 i 685; V.
Mole, „Nowy pogląd na rotundę śś. Feliksa i Adaukta”, Przegląd Historii Sztuki III, 1932/33.
5. K. Zakrzewska, „Rotunda wawelska w świetle badań i odkryć archeologicznych”, Studia do dziejów
Wawelu II, 1960.
6. K. Józefowiczówna, „Z badań nad architekturą przedromańską w Poznaniu”, Inst. Hist. Kult.
Mat.PAN, Wrocław 1963.
7,”Ukraine: a Concise Encyclopedia”, University of Toronto Press, Toronto 1971, tom II, str.l34.
ROZDZIAŁ VI
GORAZD
Metody wskazał na Gorazda jako swego następcę.
I. RESTYTUCJA METROPOLII NA MORAWACH.- Składając protest w Watykanie w r.980
przeciwko restytucji metropolii słowiańskiej na Morawach, Theotmar, arcybiskup Salzburga, pisze w
liście, ze trzej legaci papiescy w składzie: arcybiskup Jan, biskupi Benedykt i Daniel, udzielili sakry
arcybiskupowi i trzem biskupom cyrylo-metodiafiskim w r.898. List nie podaje imion hierarchów
obrządku słowiańskiego, więc nie moŜna się zorientować kim oni byli.
Przypuszcza się, Ŝe jeden z biskupów objął opuszczoną przez Wichinga diecezją w Nitrze, drugi otrzymał siedzibą w Ołomuńcu, a trzeci w Krakowie.
II.GORAZD ARCYBISKUPEM?- Czy arcybiskupem zastał Gorazd, tak jak sobie Ŝyczył Metody?
Nie ma go wśród uczniów Apostoła Słowian, którzy uszli do Bułgarii, gdy ich Wiching wypędził z
Moraw.1 Gorazd pochodził ze znaczniejszego rodu wielkomorawskiego i dlatego Metody powołał go na tron arcybiskupi na Morawach2. MoŜna było wypadzie uczniów Apostoła Słowian macedońskiego czy greckiego pochodzenia, ale trudno było wypchnąć z kraju Morawianina, za którym stał moŜny ród.
III. NAJAZD MADZIARÓW.- Świętopełk pozostawił po sobie dwóch synów: Mojmira II i Swiętopełka
II. Jak to często w takich wypadkach bywa, obaj bracia toczyli z sobą zażarte walki o dziedzictwo po
ojcu. Skorzystali z tego sąsiedzi, chrześcijańscy Bawarczycy i pogańscy koczownicy madziarscy.
Doszli więc do porozumienia i wspólnymi siłami uderzyli z dwu stron na Wielkie Morawy w r.907.
Osłabione wewnętrznymi walkami państwo upadło. Stało się łupem najeźdźców. Co więcej, nigdy sią
juz nie podniosło.
1. Ucieczka do Małopolski.- Cesarz bizantyński Konstantyn Porfirogenita zanotował, Że Morawianie
uciekali przed Wągrami do Bułgarii i Polski3. Pomiędzy nimi byli zarówno dygnitarze państwowi jak
i kościelni4. Małopolska wówczas wchodziła u skład Wielkich Moraw. Uciekinierzy więc z jednej
strony kraju szukali schronienia u drugiej, przypuszczając, Ŝe Madziarzy nie przekroczą Karpat i
pozostawią ich w spokoju nad Wisłą. Oczywiście, nie pomylili się. Po całkowitym zniszczeniu Moraw Węgrzy skierowali swe najazdy na poprzednich sojuszników - Bawarczyków.
2.-Madzierzy zostawiają Małopolską w spokoju.-Dlaczego Madziarzy nie napadli na Małopolskę?
Przypuszczalnie bardziej ich nęciły bogate miasta bawarskie niŜ skromne siedziby Wiślan.
Skoro Małopolska uchodziła w skład Wielkich Moraw po rozbiciu ich musiała popaść u jakąś
zaleŜność od Madziarów. MoŜe płaciła haracz nowym władcom, moŜe małopolskie rody były
skoligacone z dworami węgierskimi i to ich zabezpieczyło od najazdu? Jest rzeczą charakterystyczną,
ze zarówno Piastowie jak i ksiąŜęta chorwaccy dość wcześnie weszli w stosunki dynastyczne z
koczownikami madziarskimi.
IV. ARCYBISKUP GORAZD W WIŚLICY.- Wśród uciekinierów do Małopolski musiał się znajdować arcybiskup Gorazd. Osiadł w Wiślicy i z niej kierował rozległą metropolią słowiańską.
Jakie podstawy ma ta supozycja?
1- Kalendarz wiślicki- Zathey znalazł w Wiślicy kalendarz z drugiej połowy XIV wieku i przekazał go Bibliotece Narodowej w Warszawie. Niestety, ten dokument nie dochował się, zginął w poŜarze
stolicy podczas drugiej wojny światowej5. Otóż w kalendarzu wiślickim dzień 17 lipca jest
dedykowany św. Gorazdowi, uczniowi i następcy św. Metodego.
2. Czczony w Wiślicy nie jest kanonizowany w Rzymie.- Dotychczas Kościół wschodni czci go w tym dniu, natomiast Gorazd nigdy nie znalazł się na liście kanonizowanych przez Kościół zachodni. W Wiślicy znów która za czasów Bolesława Krzywoustego przeszła na obrządek łaciński, kult Gorazda nie dał się usunąć, uczeń Apostoła Słowian do dziś jest tam czczony jako wielki święty, chociaŜ papieŜ nie kanonizował go.
Znaleziony w Wiślicy kalendarz był niewątpliwie kopią kalendarza z XI wieku, gdyŜ obok Gorazda
figurował w nim św. Leonard i św. Willibord, kanonizowani w Rzymie. Wskazuje to na czasy
wzajemnego szacunku między obrządkiem łacińskim i słowiańskim, kiedy osoby kanonizowane przez jedną stronę były respektowane równieŜ przez drugą stronę.
3- Dvornik opowiada się za Wiślicą- Dvornik nadmienia, ze w Małopolsce mogła się mieścić
metropolia cyrylo-metodiańska po roku 907. Arcybiskup Gorazd przypuszczalnie zastał tam biskupa
wcześniej ustanowionego, a uciekając z drugim biskupem, mógł udzielać we trójkę sakry biskupiej6.
Jest mało prawdopodobne, by jeden z biskupów słowiańskich schronił się w Czechach, bo one miały
wrogie stosunki z Mojmirem II, który restytuował metropolię słowiańską na Morawach przed
najazdem Madziarów.
Korzystając ze względnego spokoju metropolie słowiańska w Wiślicy mogła w okresie 50 lat
rozszerzyć swe wpływy na Czechy, Wielkopolskę, Ruś i Pomorze.
4. - Zniszczenie Wiślicy- Dlaczego o tym nic nie wiemy? Jest niemoŜliwością, aby w Wiślicy nie było Ŝadnych kronik i rejestrów, jeżeli w niej mieściło się arcybiskupstwo. Na pewno były, ale w r.1195 miasto zostało doszczętnie zniszczone przez najazdy Rusi. Wiemy, jak do cyrylo-metodianizmu odnosi się Nestor, moŜna się więc domyśleć, ze wszystkie księgi obrządku cyrylo-metodiańskiego musiały być celowo spalone. Gdyby nie odpis kalendarza, który jakoś się zachował powiązanie Gorazda z Wiślicą uchodziłoby za fantazję.
V. SAMODZIELNOŚĆ METROPOLII.- Od 907 do 955 roku Małopolska była odcięta od południa i
zachodu przez najazdy madziarskie. Arcybiskup Gorazd i jego następcy działali więc samodzielnie,
bez dyrektyw papieża.
Samodzielność metropolii słowiańskiej nie datuje się od czasu, kiedy niefortunny zbieg wypadków
zmusił arcybiskupa Gorazda do szukania schronienia w Wślicy.
Potkański uwaŜa, Ŝe lata przebyte w więzieniu niemieckim były dla Metodego okresem kryzysu i
przełomu duchowego7. Musiał się rozczarować do Rzymu, jako ośrodka zachodniego obrządku. Fakt,
Ŝe biskupi niemieccy postępowali na własną rękę, ignorując akty papieŜa, wywarł na nim wraŜenie.
Potwierdza to sytuacja, Że kiedy wyszedł z więzienia i z powrotem objął obowiązki arcybiskupa, nie
usłuchał papieŜa Jana VIII, zakazującego mu liturgii słowiańskiej. Nie wstawił się również na sąd
przeciwko biskupom bawarskim, jaki odbył się w Rzymie. Co prawda, raz jeszcze udał się do Rzymu
w r.880, ale pod naciekiem Świętopełka I tam na nowo uzyskał aprobatę liturgii słowiańskiej tym
razem jako równo uprawnionej z łacińską.
Arcybiskup Gorazd znalazł się w lepszej sytuacji niŜ jego poprzednik. W Małopolsce nie było
biskupstw łacińskich obsadzonych przez Niemców. MoŜna było spokojnie rozwinąć działalność
misyjną na Wielkopolskę, Pomorze i Ruś.
NOTATKI
l.Vita S.Clementis Bulg.Archiep.
2. J.Stanislav,”0 prehodnotenie vel'komoravskych prykov w cyrilormetodejakiej literature”,Sofia
1955, str.258-9, uwaŜa, ze Gorazd był księciem wielkomorawskim, a Metody wyrażał się o nim jako o wielkim mężu.
3. „De Administrando Imperio”.
U. B. Paprocki, „Herby rycerstwa polskiego”,1584,podaje, Ŝe herb „Wieniawa” przywędrował z
Moraw do Polski. MoŜe ród nim pieczętujący się zbiegł do Małopolski podczas najazdu Madziarów na Wielkie Morawy, jak to miały zrobić rody OdrowąŜów i Gryfitów. Warto nadmienić, ze Bossuta, który w r.1027 został arcybiskupem w Krakowie, miał być herbu „Wieniawa”
5. J. Zathey” O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej w Warszawie”,
Warszawa 1979.
6. F. Dvornik, „Byzantine Missions Among the Slavs” New Jersey 1970, str.88.
7. K. Potkański, „Konstanty i Metodiusz”. Kraków 1905 str.88.
ROZDZIAŁ VII
METROPOLIA W KRAKOWIE
Dwa wydarzenia miały miejsce w roku 955: cesarz niemiecki Otton I rozgromił Węgrów nad rzeką
Lech w Bawarii i arcybiskup Prohor rozpoczął listę biskupów krakowskich. Gorazda na niej nie ma,
bo rezydował we Wiślicy, a nie w Krakowie. Te fakty, z natury różne, mogą mieć z sobą powiązania.
I. Klęska Madziarów.- Od roku 907, czyli od zniszczenia Wielkich Moraw, Madziarzy stali się zmorą
dla Zachodu. Urządzali bowiem wyprawy łupieskie na miasta bawarskie.
1. Zmiana nastawienia.- Po klęsce nad rzeką Lech Madziarzy doszli do przekonania, Że jezeli będą
nadal urządzać wyprawy łupieskie, to podzielą los Hunów i Awarów, to znaczy znikną z powierzchni
ziemi. Wobec tego zarzucili łupiestwo i wzorując się na słowiańskich sąsiadach, zabrali się do
uprawy roli. Zainteresowali się też chrześcijaństwem.
2. Kraj Wiślan podporządkowany Czechom.-W bitwie nad rzeką Lech ksiąŜę czeski Bolesław I, ojciec
Dubrawki, Ŝony Mieszka I, wspomagał cesarza Ottona I. W nagrodę za to cesarz prawdopodobnie
zlecił mu zarząd nad Śląskiem i Krajem Wiślan, które były podporządkowane Madziarom.
3. Kraków stolicą,- Można przypuszczać, ze Bolesław jako stolicę świeŜo uzyskanych ziem Wiślan
wybrał Kraków. Miasto to miało specjalne znaczenie, ponieważ uplasowało się na waŜnej wówczas
drodze handlowej z Pragi do Kijowa.
II. METROPOLIA SŁOWIAŃSKA W KRAKOWIE.- Skoro niebezpieczeństwo madziarskie przestało grozić, arcybiskup słowiański mógł przenieść swą siedzibą z Wiślicy do Krakowa. Z tego miasta wygodniej mu było zarządzać rozległą metropolią, w skład której weszły ziemie polskie, czeskie i ruskie.
Przypuszczalnie Gorazd juz nie Żył. Pomiędzy nim Prohorem mógł być conajmniej jeszcze jeden
arcybiskup, który udzielił sakry biskupiej Prohorowi około 955 roku, a następnie umarł, lub wycofał
się u zacisze klasztorne.
Prohor musiał więc przenieść siedzibę arcybiskupstwa cyrylo-metodianakiego z Wiślicy do Krakowa.
W źródłach trudno szukać potwierdzenia, ze Kraków stał się „Rzymem”, czyli stolicą obrządku
słowiańskiego. MoŜna tylko drogą pośrednią dojść do takich wniosków.
1.- Sprawa Prohora- Według katalogów biskupów krakowskich Prohor piastował swój urząd od r.966
przez 18 lat. Długosz natomiast w swojej Historii podaje, Ŝe Prohor umarł w 986 r., po 31 latach
sprawowania urzędu arcybiskupiego. Później, w „śywotach biskupów krakowskich” zmienia datę i
pisze, Że Prohor umarł po 20 latach piastowania urzędu! Widocznie Długosz zorientował się Że
jezeli Prohor umarł w r.986 i był arcybiskupem przez 31 lat, to znaczy, ze zaczął! urzędować na 11
lat przed chrztem Mieszka I, co nie powinno się stać, jeżeli Polaka przed r.966 miała być pogańska.
Chcąc zatrzeć ślad za cyrylo-metodianizmem „poprawił” Prohorowi czas, skracając go o 11 lat. Ale i
ta korekta pozostawiła frapujące pytanie: "Jak to się mogło stać, Że kiedy w r.968 powstało w
Poznaniu pierwsze polskie biskupstwo, o dwa lata wcześniej w Krakowie rezydował arcybiskup,
mający jurysdykcję kościelną nad kilkoma biskupstwami w Polsce?
2.- Stwierdzenie Długosza.- Długosz, który był dobrze zorientowany w źródłach jakie miał do
dyspozycji pisze, Ŝe w Krakowie mieściła się siedziba metropolii, jednak powstrzymuje się od podania jakiego ona była obrządku. W jego czasach w dalszym ciągu zacierano ślady za cyrylometodianizmem w Polsce.
3.- Biskupi i arcybiskup.- Dwa katalogi biskupów krakowskich (Nr.4 i Nr.5) podają, Że od Prohora
do Lamberta wszyscy biskupi krakowscy byli arcybiskupami, natomiast trzy mniejsze katalogi, Ŝe
byli tylko biskupami.
4. -Zapis w Roczniku Kapituły.- Rocznik kapituły krakowskiej podaje pod rokiem 1027 "Ypolitua
archiepiscopus obiit, Bossuta successit", a pod rokiem następnym, -1028- "Stephanus archiepiscopus
obiit", co znaczy: "Hipolit arcybiskup umarł, Bossuta (BoŜęta?) objął po nim sukcesją", oraz "Stefan
arcybiskup umarł. Wynika z tego, Ŝe trzej wymienieni hierarchowie byli arcybiskupami, skoro tak
podaje rocznik.
5.- Najstarsze kościoły- Do najstarszych kościołów na Wawelu należą: Zbawiciela, Bogarodzicy, św.
Michała ,św. Jerzego i św. Marii Egipcjanki. Te dedykacje są charakterystyczne dla obrządku
greckiego, a tym samym i dla słowiańskiego.
6.- Święci bizantyńscy- Najstarszy kalendarz kapituły krakowskiej zawiera imiona wybitnych
świętych czczonych w Konstantynopolu, i raczej mało znanych na Zachodzie.
7. Groby hierarchów na Wawelu.- Jak juŜ zostało nadmienione, w okresie międzywojennym pod
szczątkami tzw. katedry Bolesława Chrobrego na Wawelu archeologowie natrafili na pozostałości
dwóch grobów hierarchów kościelnych. Resztki szat liturgicznych w jakich zostali pochowani, nie
wskazywały na zachodnie ich pochodzenie. MoŜe to były grobowce Prohora i Prokulfa?
8.-Brak arcybiskupstw.- Na ziemiach słowiańskich
gdzie rozpowszechnił się obrządek cyrylo-metodiański były liczne jego biskupstwa, ale nigdzie nie ma zapisu, aby jacyś hierarchowie byli arcybiskupami, poza tymi, którzy rezydowali w Krakowie.
Tymczasem, jak wiadomo, sakry w średniowieczu mógł udzielić tylko arcybiskup w asyście dwóch
biskupów. Skoro Rzym potępiał obrządek słowiański, a Konstantynopol nastawił się niechętnie do
niego, to sakry kandydatowi na biskupa cyrylo-metodiańskiego w Słowacji, Chorwacji, na Rusi, w
Polsce i Czechach mógł jedynie udzielić arcybiskup urzędujący w Krakowie.
Za istnieniem metropolii słowiańskiej w Krakowie opowiada się M. Gumplowicz, przy czym lokuje ją nie w Krakowie, ale Tyńcu2, Natomiast H. Paszkiewicz uwaŜa, Że mieściła się w Sandomierzu3.
Lanckoronaka nie podaje nawet wątpliwości, ze metropolia Cyrylo-metodiańska w Polsce stanowiła
kontynuacją metrolii załoŜonej na Morawach4.
Dwaj pierwsi arcybiskupi słowiańscy w Krakowie doczekali się sporej literatury. Jedni historycy
uwaŜają, Że imiona ich są Słowiańskie, inni, ze greckie; natomiast są tacy, którzy twierdzą, ze
Prokulf mógł być Niemcem.
III. ZASICG METROPOLII.- Jaki zasięg mogła mieć metropolia słowiańska w Krakowie?
1. -Za Ŝycia Metodego.- Pod koniec Ŝycia Metodego kiedy przypuszczalnie Velehrad był siedzibą
arcybiskupstwa, obejmowało ono Małopolskę, Śląsk, Morawy, Czechy, Słowację, Dalmację i Serbię
2. -Po upadku Moraw.- Po zniszczeniu Moraw w 907 roku Słowiańszczyzna została przepołowiona
przez Madziarów. Południowa część arcybiskupstwa cyrylo-metodianskiego, do której doszła
Bułgaria, rozwijała się raczej samodzielnie, chociaŜ musiały być jakieś kontakty z arcybiskupstwem
wpierw w Wiślicy, a następnie w Krakowie, moŜe jedynie na tej płaszczyźnie, Ŝe arcybiskupi w
Polsce udzielali sakry kandydatom na biskupów w innych krajach słowiańskich.
3.- Dwa okresy.- W dziejach północnej części metropolii słowiańskiej można wyróŜnić dwa okresy:
pierwszy, po najeździe Węgrów na Wielkie Morawy i drugi od czasów Mieszka I.
a) Jeżeli idzie o pierwszy okres, to pewne światło na rozmiary metropolii rzuca przywilej praski z
r.1085-1086, w którym cesarz niemiecki Henryk IV określa granice łacińskiej diecezji praskiej
Jaromirowi- Gebhardowi, biskupowi Pragi. Przywilej ratyfikował Klemens III, antypapiez z łaski
cesarza.
W przywileju podane jest, ze cesarz jedynie potwierdza granice diecezji praskiej, ustanowione przez
papieża Benedykta VI i cesarza niemieckiego Ottna I przy zakładaniu tej diecezji. Dokument
informuje, Że wschodnie obszary diecezji praskiej oparte są na rzekach Boh i Styr, a na południu na
rzece Wag "cum omnibus regionibus ad predictam urbem pertimentibus quse Gracouus Est”- z
wszystkimi regionami wspomnianego miasta, którym jest Kraków5.
Zaskoczeniem dla historyków było, w jaki sposób Jaromir- Gebhard doszedł do wniosku, Ŝe do
praskiej diecezji ma naleŜeć cała Małopolska z Krakowem i Słowacją?"
Jaromir-Gebhard był skłócony ze swoim bratem, księciem czeskim Wratysławem II. Przy poparciu
dwóch innych braci został biskupem Pragi. Chcąc go powściągnąć, Wratysław wystąpił z projektem
podziału kościelnego kraju na dwa biskupstwa: w Pradze i Ołomuńcu. Jaromir-Gebhard, który obok
kierownictwa diecezją praską był takie kanclerzem cesarza Henryka IV, przechytrzył brata. MoŜe
wśród zrabowanych w Krakowie przedmiotów przez Czechów podczas najazdu na Polskę w r. 1037
znalazł się dokument określający granice metropolii słowiańskiej. Jaromir-Gebhard skorzystał z niego i sfabrykował pismo, w którym papież Benedykt VI i cesarz niemiecki Otton I, mieli jako by
wyrazie zgodę przy zakładaniu diecezji praskiej, aby ona obejmowała te kraje, które kiedyś należały
do metropolii cyrylo-metodiafiskiej. Henryk IV i antypapież Klemens III, nie dopatrzyli się podstępu,
więc podsunięty papier podpisali. Oczywiście nie miał on ładnego znaczenia, bo ani Słowacja, ani
Małopolska nigdy nie naleŜały do diecezji praskiej.
b) JeŜeli idzie o drugi okres rozwoju, to tu nam słuŜy Nestor. Kronikarz ruski wskazuje, ze cyrylometodianizm był powszechnym obrządkiem nie tylko wśród Lachów w Małopolsce, ale i u Polan w Wielkopolsce, na Śląsku, Mazowszu, Pomorzu, oraz wśród Lutyków. A więc granica jego na
zachodzie biegła Odrą, a następnie zakręcała na północny- wschód, obejmując port Kołobrzeg nad
Bałtykiem.
4. Ruś.- Odnośnie wschodu, to nie tylko słowiańskie plewiona Polan, Drzewian, Nowogrodzian,
Połocczan, Dregowiczan, Słowenian i BuŜan wyznawały wiarę chrześcijańską obrządku cyrylometodiańskiego, ale też skandynawscy Warangowie, którzy wówczas sprawowali władzę nad
plemionami wschodnich Słowian.
5. Południe.- 0prócz tych terytoriów trzeba brać pod uwagą południową część cyrylo-metodianizmu,
obejmującą Chorwację, Dalmację, Serbię, Macedonię, Bułgarię, Czechy i Słowację.
Jak więc można się zorientować, metropolia słowiańska w Krakowie miała w swym zasięgu olbrzymi
obszar, wchodzący klinem pomiędzy Kościół wschodni i zachodni.
NOTATKI
1. Katalogi biskupów krakowskich stanowią zagadkę. Znamy je ze stosunkowo późnych rękopisów:
tzw. pierwszy pochodzi z XIII wieku, pozostałe - z XIV i XV w. Katalog pierwszy stanowi sucha lista
imion wpisanych na ostatniej stronie „Rocznika Kapituły Krakowskiej” Drugi katalog podaje rok
objęcia urzędu i liczbę lat rządów kaŜdego biskupa. Oto początek listy:
Prohor ustanowiony 969, Żył pełniąc urząd 18 lat.
Pokulf ustanowiony 986, Żył pełniąc urząd 27 lat.
Poppon ustanowiony 1014, Żył pełniąc urząd 8 lat.
Gompon ustanowiony 1023, Żył pełniąc urząd 8 lat.
Rachelin ustanowiony 1032, Żył pełniąc urząd 13 lat.
Aron ustanowiony 1046, Żył pełniąc urząd 12 lat.
Następne katalogi zawierają bogatszą treść opisową. Istotne zmiany w partii początkowej są dwie:
poprawki chronologii i dodanie Lamberta. Ordynacja Prohora została przesunięta na rok 966, co
oczywiście wynikło z dopasowania jej do daty chrztu Mieszka I. Następnie przedłuŜano liczby lat
rządów tak, by zlikwidować wakanse. Te dowolności mocno podrywają autorytet katalogów.
2. M. Gumplowicz, „Początki biskupstwa krakowskiego”, 1907.
3. H. Paszkiewicz, „The Origin of Russia” ,New York 1969.
4. F. Dvornik, „Byzantine Missions Among the Slavs” New Jersey 1970, str.202, pisze:"one thing is
certain A Slavonic metropolia with several epiacopal sees did exist in Poland in continuation of the
Moravian hierarchie order established by Pope John IX" - jedno jest pewne. Słowiańska metropolia z
licznymi biskupstwami na pewno istniała w Polsce jako kontynuacja hierarchicznego porządku na
Morawach ustanowionego przez papieŜa Jana IX.
5. Z licznej literatury kilka pozycji: L. Hauptmann „Das Regensburger Privilegiura v.1086”,1952; R.
Hiltzmann,”Die Urkunde Heinrichs IV 1086”,1918; K. Buczek, „0 dokumencie biskupstwa
praskiego”. 1939; J.Widajewicz,” Kraków i PowąŜe w dokumencie biskupstwa praskiego z
r.1086”,1938.
ROZDZIAŁ VIII
BISKUPSTWA
Metropolia słowiańska miała ogromny zasiąg wśród Słowian. Mozna by powiedzieć, ze do niej
nalezała prowincja polska, czeska, morawska, słowacka, ruska, chorwacka i słoweńska, jeżeli by się
posłuzyć dzisiejszym językiem. Wówczas jednak nie rozwinęła się jeszcze świadomość narodowa,
gdyż więzy plemienne były zbyt duże. Proces ten dokonał się później pod wpływem religijnym.
I. BISKUPSTWA SŁOWIAŃSKIE W POLSCE.- Gdzie mogły być biskupstwa cyrylo-metodiańakie na ziemiach polskich?
Z braku dokumentów trzeba się oprzeć na dowodach pośrednich.
Kronika Hildesheimu podaje, ze siedem biskupstw zostało wydzielonych podczas zjazdu monarchów
w Poznaniu w 1000 roku. Niewątpliwie były to biskupstwa słowiańskie podporządkowane
arcybiskupowi w Krakowie l.
Biskupstwa słowiańskie na ziemiach polskich mogły powstawać i ginąć w trzystu latach istnienia
cyrylo-metodianizmu. Poza tym, obok normalnych biskupstw mogły być zakładane „chorbiskupstwa". czyli „biskupstwa wiejskie” Z tego powodu będzie tu wzięta pod uwagę większą liczba miejscowości niŜ jedynie siedem.
1. Wiślica.- Zacznijmy od Wiślicy, która mogła być najstarszą siedzibą biskupa cyrylometodianakiego, a przez jakiś czas nawet metropolity. Wspomniane odkrycia archeologiczne
utwierdzają w tym przekonaniu, podobnie jak i miejscowy kult św. Gorazda.
Długosz, który był kanonikiem wiślickim jakiś czas, wymieniając kolegiaty diecezji krakowskiej lokuje wiślicką poza sandomierską. Nadmienia teŜ, ze tam miał być wystawiony kościół w „stylu
greckim”, charakterystyczny dla dawnego budownictwa sakralnego w Polsce. Długosz dorzuca tez, Że pewna mieszkanka w Wiślicy, imieniem Anna, ufundowała ołtarz dedykowany „10-tysiącom
Męczenników z Góry Ararat” (typowa dedykacja cyrylo-metodiańska).Do XV wieku Wiślica stanowiła ośrodek organizacji kościelnego duŜym zasięgu, co pozwala przypuszczać, Ŝe tu musiał istnieć gród stołeczny jakiegoś państwa plemiennego, niezaleŜnego od Krakowa i Sandomierza, a następnie biskupstwo. Skoro Wiślica nie istniała na liście biskupstw łacińskich, mogło to być tylko biskupstwo słowiańskie. Przypuszczalnie zostało zniesione przy legalizacji metropolii słowiańskiej w 1000 roku na korzyść Sandomierza.
2- Kraków.- Drugie co do wieku było prawdopodobnie biskupstwo w Krakowie. Powstało zapewne po najeździe Świętopełka morawskiego w r.879, co pociągnęło za sobą przymusową chrystianizacją
Małopolski.
a) Katedrą jego przypuszczalnie był mały kościółek św. Spasa (Zbawiciela) na Zwierzyńcu. Został on
spalony podczas rozruchów w latach 1036-1038.Po zbudowaniu nowego kościoła zlatynizowano mu
dedykacją. Jest to kościół św. Salwatora. Warto nadmienić, Że misjonarze słowiańscy dedykowali
pierwsze kościoły św. Spasowi.
b) Możliwe, Ŝe drugą katedrą słowiańską w Krakowie był kościół św. Mi chała na Skałce, gdzie
według tradycji mieścił się kiedyś silny ośrodek kultu pogańskiego. Nie jest wykluczone Że kościół
ten służył arcybiskupowi Prohorowi, który ulokował siedzibą metropolii w Krakowie.
Jeśli przy latynizacji chrześcijaństwa słowiańskie biskupstwo krakowskie zostało zmienione na
archidiakonat łaciński, to miało duŜe terytorium. Długosz podaje, ze granica archidiakonatu
krakowskiego biegła poza Oświęcim. Bytom do Częstochowy i Kłobucka, przecinała Pilicę i Nidę
posuwała dalej na południe do granicy węgierskiej.
3 -Sandomierz.- W dalszej kolejności idzie Sandomierz. Gall podaje, Ŝe Kraków, Wrocław i
Sandomierz stanowiły siedziby ksiąŜąt królewskich. Długosz pisze, Ŝe Sandomierz posiadał kościół,
który swym splendorem nie ustępował katedrom. Była to kolegiata Bogarodzicy załoŜona przez
Bolesława Krzywoustego u r.1121, na tym miejscu, gdzie stał kościół św. Mikołaja. Długosz dorzuca
teŜ, Ŝe w mieście tym był stary kościół św. Jana. Dedykacje tych kościołów są typowe dla obrządku
słowiańskiego.
0 znaczeniu Sandomierza świadczy fakt, Ŝe w tytułach książąt i królów polskich miasto to jest
podawane na drugim miejscu po Krakowie (dux Cracoviae et Sandomiriae). W XIII wieku
kanclerzami Krakowa zazwyczaj byli kanonicy krakowscy, natomiast wicekanclerzami kanonicy
sandomierscy2.
Nie ulega wątpliwości, Że Sandomierz był siedzibą biskupa słowiańskiego3. Długosz w rękopisie swej Historii pod rokiem 1030 zanotował, Ŝe w Sandomierzu biskup Roman umarł, a gdy się zorientował,
Że w tym mieście nie było biskupstwa łacińskiego w średniowieczu, skreślił to imię4. Zmiankę o
śmierci biskupa Romana zawiera równieŜ „Rocznik Kapituły Krakowskiej”, a więc z duże pewnością można przyjąć, Że około 1030 roku rezydował w Sandomierzu biskup słowiański, Roman.
Sandomierz miał się stać siedzibą metropolii słowiańskiej po przesunięciu jej z Krakowa za czasów
Bolesława Śmiałego. Zdaje się, Ŝe Kazimierz Wielki zamierzał równieŜ ulokowanie tu
arcybiskupstwa cyrylo -metodiańakiego, które chciał wznowić, dlatego w Sandomierzu kazał wznieść okazałe budowle sakralne.
4.-Zawichost.- Jako siedziby biskupów słowiańskich uchodzą teŜ miasta Zawichost i Lublin. Skoro w
pobliskim Sandomierzu było biskupstwo za czasów Bolesława Chrobrego, to moŜna przyjąć, Że w
Zawichoście mogło ono powstać wcześniej, to znaczy w X wieku. Długosz wyraźnie podkreśla, Że
miasto to miało kiedyś duże znaczenie. Przypuszczalnie przy restytucji metropolii cyrylometodiańskiej w 1000 roku Zawichost stracił swoje biskupstwo na korzyść diecezji sandomierskiej, podobnie jak to mogło być z Wiślicą.
5. Lublin,- Co do Lublina, to poza faktem ,Ŝe tam został zbudowany kościół św. Mikołaja, specjalnie
uwielbianego u obrządku Słowiańskim, moŜna przypuszczać, ze był on katedrą cyrylo-metodiańską.
MoŜe w tym mieście ulokowana była siedziba biskupa wiejskiego.
6. Przemyśl.- W Przemyślu, podobnie jak w Wiślicy, archeologowie natrafili na ślady katedry z X w.
Mogła ona być jedynie obrządku Słowianskiego, gdyż obrządek łaciński w owych czasach jeszcze do
tych stron nie dotarł. Możliwe, Że Przemyślowi przypadła rola chrystianizacji Rusi.
7. -Czersk- Na Mazowszu można wziąć pod uwagą takie miasta jak Grójec, Czersk i Płock. Grójec
uwazany jest za najstarsze miasto na tym terenie, czyli mógł być siedzibą biskupstwa słowiańskiego.
Andrzej, biskup poznański, w dokumencie z r.1303, mówi o diecezji czerskiej5. Mogła ona być tylko
obrządku Słowiańskiego, bo łacińskiego biskupstwa w tamtych czasach nie było.
Niewątpliwie biskupstwo Słowiańskie musiało być w Płocku, gdzie rezydował Masław, wielki
obrońca cyrylo-metodianizmu na Mazowszu.
8. Łęczyca.- Z nią związane są legendy pogańskie. W dobie przedchrześcijańskiej mógł tam być ośrodek kultowy boga leśnego, Boruty. Misjonarze słowiańscy lokowali się w centrach kultu
pogańskiego, stąd w Rączycy mogli załoŜyć biskupstwo. Wskazuje na to fakt, Że tamtejsze opactwo
benedyktynów dedykowane było Bogarodzicy i św. Aleksemu, co często zdarzało się w obrządku
słowiańskim.
9. Gniezno.- W Gnieźnie archeologowie znaleźli w podziemiach katedry szczątki drewnianej budowli.
Mogła tam być siedziba biskupa Słowiańskiego i to dużego znaczenia, skoro w tym mieście zjazd
monarchów w 1000 roku ulokował metropolią łacińską. Fakt, Że w katedrze przez długie wieki
przechowywane były” rękopisy i księgi greckie”, a podczas naboŜeństw śpiewano „Bogurodzicę”,
mówi bardzo wiele.
10. Poznań.- Jest nie do pomyślenia, aby w Poznaniu który był stolicą Polan za Mieszka I, nie było
biskupstwa Słowiańskiego, zanim ksiąŜę przeszedł na obrządek łaciński w r.966. Odkrycia
archeologiczne wskazują na budowlą sakralną wschodniego typu i to duŜych rozmiarów.
11. Wrocław. Z Moraw był łatwiejszy dostęp do Śląska aniŜeli przez Karpaty do Małopolski. Stąd na
jego obszarze mogły wcześniej powstać biskupstwa cyrylo-metodiańskie niŜ w Kraju Wiślan.
W katedrze wrocławskiej były przechowywane relikwie św. Jerzego i św. Klemensa, czołowych
świętych obrządku Słowiańskiego.
12- Smogorzew.- Najstarszą siedzibą biskupstwa Słowiańskiego na Śląsku był przypuszczalnie
Smogorzew. Długosz w katalogu biskupów wrocławskich jako trzeciego wymienia biskupa Klemensa, który rezydował w Smogorzewie. Przeszło sto lat temu natrafiono w tym mieście na grób biskupa z ikoną i innymi śladami wskazującymi na nie-łaciński obrządek. MoŜe w nim spoczął ów Klemens, którego Długosz wprowadza na listę łacińskich biskupów Wrocławia?6
Niezwykle ciekawa wzmianka zachowała się odnośnie biskupstwa wrocławskiego. „Annlalea
Silesiae” podają, Że powstało ono w r.966, a w rok później ukazał się zakaz uŜywania języka
Słowiańskiego w liturgii i zastąpienie go łacina.
NOTATKI
1. K. Lanckoronska,”Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland” ,str.43-56.
2. S.Kętrzyński,”0 zaginionej metropolii czasów Bolesława Chrobrego”, Warszawa 1947; W.
Kętrzyński, „Studia nad dokumentami XII wieku”
3. W. Kętrzyński sądził, Ŝe nie Kraków, ale Sandomierz był stolicą drugiej metropolii w Polsce. Podobnie
sądzi H. Paszkiewicz (The Origin of Russia”, strona 289).
4. W.Semkowicz-Zarembina,”Powstanie i dzieje autografu Annalum Jana Długosza”, Rozprawy PAN
1952,str. 24.
5. J. Natanson-Leski,”Zarys granic i dziejów Polski najstarszej”, Wrocław 1953.
6. M. Niechaj,”De cultu SS Cyrilli et Methodii in Polonia”, Acta VII Conventus Velehradensis,1954
,str. 159; UJ. A. Maciejowski , „Pamiętniki o dziejach piśmiennictwa i prawodawstwa Słowian”.
Warszawa 1939,str.147.
ROZDZIAŁ IX
OPACTWA
W Kościele zachodnim rozwinęły się zakony o róŜnej regule. Inaczej było na Wschodzie. Powstał tam
jeden typ zakonu oparty na regule opata Zozimasa1. Stanowiła ona podstawę monastyru zwanego
„Laurą” po rusku „Ławrą”
I. REGUŁA ZOSIMASA.-
1. Klasztor i pustelnia.- Ośrodkiem Ŝycia zakonnego był kościół i klasztor z grupą stale
zmieniających się mnichów, pełniących funkcje kościelne i gospodarczo- społeczne. W okolicy znów, w
oddaleniu do 100 km, znajdowały się domki pustelnicze zakonników. Jeżeli warunki geograficzne
pozwalały, to mnisi bądź to zajmowali pieczary, bądź teŜ w skałach sobie drążyli pomieszczenia. Stąd powstała sławna „Ławra Peczerska” w grotach wysokiego brzegu Dniepru w Kijowie.
2. Nauczyciel i uczeń.- Kandydat na zakonnika przebywał długie lata w klasztorze i po przyjęciu
habitu pobierał nauki, oraz sprawował róŜne czynności kościelne i gospodarcze. Dopiero po przejściu dwóch faz Życia zakonnego - początkowej i średniej w starszym wieku, jako „nauczyciel” mógł się wycofać na resztą Ŝycia do pustelni, lub też zrobić to na polecenie opata. Przydzielano mu wówczas młodego mnicha do posług codziennych i do ukształtowania duchowego. Pustelnik stawał się w ten sposób nauczycielem”, a młody zakonnik „uczniem”.
II. NAZWA ZAKONNIKÓW.- Cyryl i Metody przejęli ten typ zakonu i spopularyzowali na terenach
swych misji. Zakonnicy byli zwani „benedyktynami słowiańskimi”, lub tez ze wzglądu na kolor
habitu „czarnymi mnichami” i „czarnoksięŜnikami" (czarnymi księżami).
III. KLASZTORY SŁOWIAŃSKIE W POLSCE.- Gdzie mogły być klasztory benedyktynów
słowiańskich w Polsce?
Stanisław Szczygielski, benedyktyn i archiwista w Tyńcu w XVII wieku, pisze, ze klasztory
benedyktynów słowiańskich w Czechach i na Węgrzech, oraz w Polsce zostały zlatynizowane2.
Istniały przez całe średniowiecze w Dalmacji.
Najsławniejszy klasztor benedyktynów słowiańskich był w Saławie, w Czechach. ZałoŜył go św. Prokop wraz z księciem czeskim Oldrzichem w r.l0343. Nie jest wykluczone, ze do jego powstania
przyczynie się mogli zakonnicy wypędzeni z Polski przez Bolesława Chrobrego.
Warto zwrócić uwagę na ciekawy fakt, Ŝe po śmierci św. Prokopa zakonnicy słowiańscy zostali
wypędzeni z Sazawy, a ich klasztor przejęli benedyktyni łacińscy. Po sześciu latach wygnani
słowiańscy zakonnicy powrócili na dawne miejsce, lecz nie na długo, bo w 1097 roku nastąpiła
ostateczna latynizacja opactwa w Sazawie.4
Podobna sytuacja, Że klasztory przechodziły z rąk benedyktynów słowiańskich do rąk benedyktynów
łacińskich i na odwrót, mogła zaistnieć i w Polsce. Kronikarze natomiast ukrywając ten fakt podają
absurdalne historie, na podstawie których wynikałoby, Że poszczególne opactwa były fundowane po
trzy czy nawet pięć razy.
1. Tyniec- Jeżeli idzie o wiek, to przypuszczalnie najstarsze opactwo benedyktyńskie było w Tyńcu.
Odkrycia archeologiczne wskazują, Że Celtowie zbudowali tu sobie osadę obronną za cesarza Augusta. Możliwe, że kiedy do Tyńca przybyli zakonnicy słowiańscy zastali tam jakąś wspólnotę
chrześcijańską założoną jeszcze przez misjonarzy irlandzkich w VI wieku7.
Szczygielski, który jasno stawia sprawę odnośnie Słowiańskich początków benedyktynów w
ogólności, jeŜeli idzie o jego opactwo, to usiłuje tę sprawę zatuszować. Robi to zresztą w bardzo
niezręczny sposób. Podaje, Ŝe pierwszym opatem w Tyńcu był Aron. KaŜdy z jego pięciu następców
sprawował urząd przez 12 lat, z czym trudno się pogodzić, zwłaszcza, Ŝe funkcja opata jest
dożywotna. Szczygielski mimo woli wskazuje na koneksje słowiańskie, a może nawet bogomilskie, Tyńca, podając, iŜ w roku 991 z Węgier (obecnie Słowacja) przybyła liczna grupa zakonników, którzy przynieśli z sobą „prawdziwą wiarę”.
Wymieniając relikwie w Tyńcu Szczygielski na pierwszym miejscu stawia relikwie św. Aleksego,
charakterystyczne dla obrządku słowiańskiego, dalej relikwii św. Jerzego i św. Wojciecha. Ciekawe,
Ŝe w kalendarzu św. Wincentego we Wrocławiu równieŜ św. Jerzy jest wymieniany jako pierwszy
przed św. Wojciechem. Bulla Grzegorza IX z r.1229 informuje, ze fundatorami klasztoru tynieckiego był król Bolesław Chrobry i jego Ŝona Judyta. PoniewaŜ między zonami Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego i Bolesława Krzywoustego imię to nie zachodzi, powstało więc pytanie który z Bolesławów mógł być fundatorem? Czy Bolesław Chrobry wraz z pierwszą zoną, Węgierką, matką Bezpryma, której imię nie znalazło się w kronikach?
Gumplowicz zwraca uwagą na ciekawy fakt, Ŝe kiedy z polecenia cesarza austriackiego Józefa II
komisarz przejmował klasztor w Tyńcu, w protokole odbiorczym zanotował 500 rękopisów łacińskich i „sześć ksiąg zapisanych prastarym pismem, prawdopodobnie cyrylicą lub głagolicą8.
Pod opieką zakonników tynieckich znalazły się trzy najstarsze kościoły w Krakowie: św. Mikołaja,
św. Andrzeja koło Wawelu i św. Jerzego na Wawelu. Są to typowe dedykacje cyrylo-metodiańskie.
2.Św.KrzyŜ.- Między Kielcami a Sandomierzem, na najwyŜszym szczycie Gór Świętokrzyskich,
uplasowało się opactwo św. Krzyża. Z powstaniem jego związane są dwie legendy.
a) Jedna głosi, Ŝe fundatorem klasztoru była Dubrawka, Żona Mieszka I, która sprowadziła
zakonników z czeskiej Sazawy. Nie zgadza się to z rzeczywistością, bo opactwo w Sazawie powstało
w r.1032, a więc stosunkowo późno. Niemniej jednak legenda wskazuje na powiązania z cyrylometodianizmem.
b) Druga legenda głosi, Ŝe w tych stronach polował Bolesław Chrobry ze swym „kuzynem” św.
Emerykiem. Urzeczony pięknym krajobrazem Emeryk prosił Bolesława, by tu założył klasztor,
któremu Emeryk podarował relikwie św. Krzyża, otrzymane od cesarza bizantyńskiego. Tego samego
roku (1006) Bolesław Chrobry wystawił klasztor wraz z kościołem św. Krzyża „greckiego obrządku”.
Nie wszystko w tej legendzie zanotowanej przez Długosza jest baśnią. Jeżeli w r. 991 przybyła z
Węgier większa grupa zakonników, to ona mogła z sobą przynieść relikwie św. KrzyŜa z Bizancjum.
Stąd relikwiarz w formie krzyŜa o dwóch poprzeczkach stał się herbem klasztoru. Oczywiście
Długosz nie mógł podać, Że Emeryk złożył relikwie w opactwie, bo wynikałoby, iż klasztor już
istniał, więc skręcił, Że założył go Bolesław Chrobry w r.1006. Najstarsza zmianka odnosząca się do
założenia tego klasztoru jest w „Kronice Wielkopolskiej” napisanej w XIII wieku. Informuje, Że
Bolesław Krzywousty fundował opactwo na św. Krzyżu.
3. Sieciechów- Trzeci z kolei byłby klasztor w Sieciechowie. Długosz podaje, Ŝe załoŜył go Bolesław Chrobry w 1010 r. Miał on tu przenieść część zakonników z opactwa świętokrzyskiego, przy czym ufundowany klasztor dedykował-tysiącom Męczenników z Góry Ararat”. Długosz wiedział, Ŝe jest to typowa dedykacja cyrylo-metodiańska, dlatego stara się usprawiedliwić króla dodając od siebie, iż święto tych męczenników przypada według kalendarza juliańskiego, bo na Zachodzie nie są oni znani. Warto tu dorzucić, Ŝe w klasztorze tynieckim teŜ miały być relikwie 10 tysięcy Męczenników z Góry Ararat.
Fakt, Ŝe kościół św. Andrzeja w Krakowie przeszedł spod opieki Tyńca pod zarząd klasztoru w
Sieciechowie, oznacza, ze Sieciechów był raczej kolonią Tyńca niŜ św. Krzyża.
„Kronika Wielkopolska” podaje, Że klasztor w Sieciechowie, ufundował Bolesław Krzywousty, On to kościół miał dedykować Bogarodzicy9.
4. Tropie.- Klasztor benedyktynów słowiańskich musiał być też w Tropiu, koło Nowego Sącza, skoro
w tej miejscowości kult św. Świerada, zakonnika cyrylo-metdiańskiego przetrwał do naszych czasów.
5 Płock.- Opactwo w Płocku na Mazowszu na pewno było starsze niŜ podaje Długosz. Bolesław
Krzywousty raczej je zlatynizował niŜ ufundował. On nie miał zaufania do benedyktynów. Jeżeli
zakładał klasztory, tak dla zakonników zachodnich, jak np. cystersów, augustianów, kanoników
regularnych, którzy byli bojowo nastawieni do benedyktynów słowiańskich.
NOTATKI
1. Zosimas, Fenicjanin z urodzenia, Żył w pierwszej połowie VI wieku. Legenda wiąże go z pustelnicą
Marią Egipcjanką, której kult był szeroko rozpowszechniony w obrządku słowiańskim.
2. I. Oatojic, „Katalog Benediktinskih Samostana na Dalmatinakom Primoriju”,Split 1941.
3. „Rerum Bohemicarium”,11.187U.
4. Chalupecky-Ryba,”Stredovake legendy Prokopske” Praha 1951.
5. A. Małecki,”Klasztory i zakony w Polsce”,1875; W. Kętrzyński, „Biskupstwa i klasztory w
Polsce”,1889; B.Albers,”Zur Geschichte des Benediktinerordens in Polen”, 1896; P.David,”Les
Benedictins et l'ordre de Cluny dans la Pologne medieuele”, Paris 1939.
6. „Materiały staroŜytne” ,Warszawa 1956,I.str.1-50; A. śaki,”Celtowie na ziemiach polskich”,
Rocznik Biblioteki PAN, Kraków 1958.
7. Wspólnoty chrześcijańskie załoŜone przez misjonarzy irlandzkich miały przetrwać na Morawach
do czasów Cyryla i Metodego.
8. M. Gumplowicz, „Zur Geschichte Polens in Mittelalter”, Radom 1872.
9. I. Gacki, „Benedyktyński klasztor w Sieciechowie” Radom 1872.
ROZDZIAŁ X
DUALIZM
Zostawmy na razie obrządek cyrylo-metodiański, a zajmijmy się „rakiem”, który go omal całkowicie
nie zniszczył. Była to sekta bogomilców.
I. ZARATHUSTRA.-W systemach religijnych utrwaliło się przeświadczenie, Ŝe świat nie moŜna
zreformować, odnowić, przebudować. Trzeba go tylko poznać, czcić i praw jego przestrzegać.
Nic tu się nie zmieniło na wschód od Indii. Szyntoizm, taoizm, konfucjanizm i mahajanizm mimo, iŜ
powstały na szczeblach wyższej kultury, uważają ,Że bezsilny jest człowiek wobec praw świata.
Wręcz odwrotne stanowisko zajął Zarathustra, zwany Zoroastrem przez Greków, który Żył w latach
630-553 przed naszą erą w Persji. Doszedł on do przekonania, Że świat został zepsuty nie na skutek
swojej natury, ale przez przypadek i skutek tego moŜe być naprawiony przez ludzką działalność.
Była to nie lada rewelacja dla starożytności.
Są dwie przeciwne siły, które stworzyły i utrzymują świat Ŝywych istot: pierwszą jest „Mazda” ,Pan
życia, światła, Twórca Zakonu Prawdy; lecz również jego jest przeciwnik, „Angria, Mainu” ,Demon
Kłamstwa, który kiedy świat został stworzony, zdeprawował każdą jego część. Obie siły istnieją
odwiecznie, lecz nie są wieczne, bo przyjdzie czas, kiedy Książa Ciemności i Kłamstwa zostanie
pokonany, a prawda zwycięży.
Dużą rolą w odmienieniu świata odegra wolna wola człowieka. Zdaniem Zarathustry ludzie nie są
stadem baranów popędzanym przez prawa natury. Każdy człowiek ma możność rozeznania dobra i
zła, oraz działania w ramach jednego czy drugiego. O tym decyduje jego woła. Jeżeli wybierze dobro, po śmierci czeka go wieczna zapłata, poniewaŜ człowiek działał w kierunku naprawy zepsutego świata. Natomiast ci, co idą za podszeptami Demona Kłamstwa, pójdą na mąki.
Naukę Zarathustry zredukowali magowie, jego zwolennicy, do prostego, bezkompromisowego
dualizmu boga „Ormuzda” i szatana „Arymana”, dwóch bez początku sił, które reprezentują
absolutne wartości dobra i zła. W tej formie Zoroastranizm stał się religią państwową Persji za
panowania dynastii Sassanidów i przetrwał do naszych czasów jako religia Persów.
II. RELIGIE ZACHODU.-Idea dualizmu odpowiada duchowi narodów Zachodu. Dynamizm i
pręŜność ich nie dały się wepchnąć w statyczność świata, jaką wyznawały ludy Dalekiego Wschodu.
Zasada walki dobra z złem stała się podstawą religii staroŜytnych Greków, Egipcjan, Rzymian;
judaizmu i chrystianizmu, zarówno w głównym członie jak i w jego odmianach. Bez niej trudno
byłoby sobie wyobrazić powstanie i rozwój potęg politycznych oraz kultur Zachodu.
III, SEKTY DUALISTYCZNE.- Chrześcijaństwo, podobnie jak inne systemy religijne Bliskiego
Wschodu, ściśle rozgraniczyło role, jakie w nich odgrywać mai dobro i zło, oraz siły stojące z nimi.
Nie każdemu trafiało to do przekonania, dlatego zrodziły się sekty dualistyczne, które wywarły nie
lada piętno na dziejach Bliskiego Wschodu i Zachodu.
1. Manicheizm.- „Mani”, twórca „manicheizmu”, urodził się 4 kwietnia 214 r. naszej ery w
armeńskiej rodzinie arystokratycznej. Twierdzi on, Ŝe stworzenie świata jest rezultatem walki w
trzech fazach między siłami dobra i zła; duchów niebiańskich i podziemnych potęg. świat składa się
z dwóch królestw rządzonych przez „Ojca Wielkości” i „Księcia Ciemności”
Manicheizm szybko rozprzestrzenił się. W r. 2971 został potępiony w Egipcie, w r.373 w Syrii, a w
Rzymie jego ksiąŜka „Mani, Apostoł Jezusa Chrystusa” została zakazana w r.372.
2. Paulikanizm.- Drugą z kolei sektą dualistyczną na terenie chrześcijańskim był „paulikanizm”.
ZałoŜył ją biskup Paul (Paweł) w Armenii, około r.657. Odrzucił on manicheizm, chociaŜ był o niego posądzany iż jest jego gorącym zwolennikiem. Paulikanie wierzyli, Że Bóg stworzył duszę, natomiast świat materialny był dziełem szatana. Odrzucali Stary Testament, kapłaństwo, sakramenty i życie klasztorne. Przedmioty materialne i działalność fizyczną która absolutnie nie miała dla nich
znaczenia.
ROZDZIAŁ XI
BOGOMILCY
Paulikanie tak szybko rozprzestrzenili się u Cesarstwie wschodnio-Rzymskim, Że stworzyli poważne
zagrożenie dla Kościoła bizantyńskiego. Wobec tego Władze postanowiły wytępić ogniem i mieczem
niebezpieczną sektą. Realizując to cesarzowa Teodora zabiła, utopiła i powiesiła ponad sto tysięcy
paulikanów.
I. PAULIKANIE W EUROPIE.- W połowie VIII wieku cesarz bizantyński Konstanty Kopronim
przeniósł pewną ilość paulikanów z Armenii do Tracji, by osłabić wpływy sekty w Małej Azji. W ślady jego wstąpił inny cesarz, Jan Zimisces. Chociaż był Ormianinem z pochodzenia, przerzucił z Armenii dalszą partię paulikanów, w liczbie ponad dwieście tysięcy i osadził; ich koło Philipolis na
Bałkanach, na początku X wieku.
Cesarz miał sporo kłopotu z Bułgarami, którzy urządzali napady w kierunku Konstantynopola.
Sądził więc, Ŝe sekciarze tworzyć będą wał chroniący Cesarstwo przed najazdami Mongołów z
północnego zachodu, Nie spodziewał się wiele. Najeźdźcy bułgarscy na pewno wybiją większą ilość
paulikanów podczas kolejnych napadów, a więc naleŜycie ukrócą sektę, co będzie bardziej znośne niż topienie, wieszanie i palenie sekciarzy, jak to robiła cesarzowa Teodora.
Jakie się pomylił cesarz Zimisces! Osadzeni na Bałkanach paulikanie szybko weszli w kontakt z Bułgarami. Zamiast zwalczać najeźdźców wywarli na nich duży wpływ swoimi doktrynami religijnymi. Pozyskali dla sekty nie tylko lud, ale nawet księcia.
II. BOGOMILCY.- Doktryny paulikanów nie zupełnie odpowiadały mentalności słowiańskiej. Pewien  pop, „Bogomił”, wprowadził do nich pewne innowacje około roku 940, wskutek czego sekta otrzymała nazwę od jego imienia. Wyznawców zwano „bogomilcami”.
Niektórzy historycy wątpią, czy pop Bogomił w ogóle Ŝył. Sądzą, Ŝe innowacje doktrynalne
uprowadzili róŜni przywódcy sekty, a nazwa „bogomilcy” powstała dlatego, Ŝe zdaniem wyznawców
ich wiara była „Bogu miła”
Tak czy owak, sekciarze odrzucali nazwę „paulikanie”(paulikanów) jak i „bogomilców” dla siebie. Tak nazywali ich przeciwnicy. Oni sami mówili o sobie, Ŝe są „chrześcijanami”. Jest to znamienna bardzo rzecz w dalszych rozwaŜaniach o bogomiliźmie.
III. ZASADY BOGOMILCÓW.-
1. Bóg.- Zgodnie z wierzeniami bogomilców było z jednej strony dobre bóstwo, zwane Bogiem,
niewidzialne, niematerialne, doskonałe i miłosierne, którego dziełem było stworzenie światła. Tylko
dusza ludzka i wszechświat składający się z siedmiu niebios, oraz cztery Ŝywioły były tworem Boga.
2. Szatan.-Z drugiej strony istniała zła siła, nazwana szatanem, „lukawim” - oszustem, lub
„neczestwim” - nieczystym duchem, który stworzył ciemność, materią i cały widzialny świat,
włącznie z słońcem, gwiazdami, ziemią, ludźmi, kościołem i krzyŜem.
3. Odrzucone tezy.- Bogomilcy odrzucili dogmat o Trójcy Św., sakramenty i ceremonie. Nie uznawali
Ŝadnej władzy, tak świeckiej jak i kościelnej.
4. Cel.- Celem bogomilców była praca dla siebie gminy wyznaniowej, rozmyślanie, mówienie prawdy, zachowanie czystości i postów.
IV. ORGANIZACJA.-
1. Gminy wyznaniowe.- Bogomilcy tworzyli niewielkie gminy wyznaniowe. Zbierali się po domach na  modlitwy, śpiewanie hymnów i Zemanie się chlebem. Z modlitw podstawą dla nich był „Ojcze nasz”, odmawiany w regularnych odstępach czasu w dzień i w noc.
2. Starać i strojnik.- Głową gminy bogomilców był „starać” - starzec, natomiast „strojnik” zajmował
się administracją gminy.
3. Gost.- Gminy bogomilców regularnie odwiedzał „gost”, specjalny duchowny, który utwierdzał
wiernych u tezach religijnych,
4. Died.- Bogomilcy w zasadzie nie uznawali hierarchii kościelnej. Niemniej jednak, kiedy objęli
Bośnię, był między nimi „died” - dziad, który spełniał jak gdyby rolą biskupa całego kraju,
W procesach katarów we Włoszech i albigensów we Francji, którzy tworzyli odłamy bogomilców,
wymieniany jest „died”, jako „papież” sekciarzy, rezydujący gdzieś w Bułgarii. Bliższych szczegółów jego władzy nie ma. Przypuszczalnie był to „died” bośniacki.
5, Stopnie,- Były trzy stopnie dla bogomilców. NajniŜszy stanowili „słuchacze”, Przysłuchiwali się
wyjaśnieniom tez religijnych przez misjonarzy. Kiedy wreszcie uwierzyli w nie i wyrazili chęć
wstąpienia do sekty, stawali się „wierzącymi”.
Najwyższy stopień osiągali „doskonali”. Byli to ci bogomilcy, którzy wyrzekli się wszelkich światowych własności, włącznie z Ŝoną, rodziną i spędzali czas na postach i rozmyślaniach na pustkowiu.
V, AKCEPTACJA U SŁOWIAN.- Jak to się stała, ze Słowianie bardzo szybko zaakceptowali tezy
bogomilców? Złożyło się na to kilka powodów,
1, Dopuszczalność grzechu,- Zwyczajni bogomilcy mogli grzeszyć. Jeżeli respektowali „doskonałych” to mogli od nich otrzymać „duchowy chrzest” na łoŜu śmierci, czyli odpuszczenie grzechów. Nie obowiązywała ich spowiedź i pokuta, jak w zwykłym chrześcijaństwie. Posty, wyrzeczenie się uciech światowych, odnosiły się tylko do szczytówki bogomilców, jaką tworzyli „doskonali”. Tego rodzaju „ułatwienie” dla ogółu było powodem duŜej popularności sekty,
2. Małe gminy,- Podstawą organizacyjną bogomilców były małe gminy wyznaniowe, Odpowiadało to
mentalności Słowian, którzy wówczas tworzyli osady złoŜone przewaŜnie z najbliŜszych krewnych,
zwane „za drugami” na Bałkanach.
3. Demokratyczny charakter.- Zadrugi miały charakter demokratyczny. Zarówno kierownictwo ich
jak i zasadnicze decyzje odnoszące się do Ŝycia w osiedlu zapadały na naradach, zwanych wiecami, w których dorośli brali udział. Na podobnych zasadach zbudowana była gmina bogomilców, Ogół
wybierał sobie „starca” i „strojnika”. Wprawdzie gminy odwiedzał „gost”, ale nie miał on charakteru
duchownego wyŜszego szczebla, czyli nie był „biskupem”, jedynie tylko doradcą utrzymującym
wiernych w dogmatach wiary,
U. Brak kultu figur.- Słowianie w epoce pogańskiej zbierali się w gajach na naboŜeństwa, gdzie czcili swoje bóstwa ofiarami, hymnami i modlitwą. Posągi bóstw i świątynie były im raczej obce, Przyszły one do niektórych plemion dopiero w ostatniej dobie pogaństwa. Kapłanów do odprawiania
nabożeństw w gajach zadrugi sobie wybierały. Ten charakter bogomilizm utrzymał. Nie uznawał on
świątyń, krzyŜów, ani posągów uwaŜając je za dzieło szatana,
5. Walka z feudalizmem,- Słowianie pojawili się na arenie światowej w momencie, kiedy
krystalizował się system feudalny w polityce i Kościele, Był on sprzeczny z duchem demokratycznych zadrug. Stąd natrafił na zdecydowany opór osad plemiennych, które nie chciały się podporządkować woli możnych, czy księcia, narzuconej im przez obcy ośrodek. Nawet w obliczu śmiertelnego zagrożenia przez Niemców, połabskie plemiona nie potrafiły utworzyć spoistego sojuszu, który by ich ratował przed zagładą,
Odrzucając całkowicie hierarchią kościelną i system feudalny, bogomilcy szli jak najbardziej
Słowianom na ręką,
6, Literatura apokryficzna,- Bogomilcy, jak rzadko która sekta, rozwinęli literaturą apokryficzną.
Historię biblijną przedstawiali na swój, często bardzo świecki sposób. Dla utrwalenia ich potrzebne
było piśmiennictwa, Bogomilcy skorzystali z głagolicy i cyrylicy, w obydwóch alfabetach słowiańskich pisali swe księgi. Aby one były jak najbardziej zrazu* miale dla ogółu w każdym kraju, stosowali język miejscowej ludności. U ten sposób powaŜnie przyczynili się do rozwoju języków słowiańskich, to znaczy, języka staro-bułgarskiego, staro-serbskiego, staro-ruskiego i niewątpliwie staro-polskiego, a więc tego, w jakim zostały spisane „Kazania świętokrzyskie”.
Opowieści biblijne o szatanie, stworzeniu świata, grzechu etc. dosadnie przedstawione działały na
wyobraźnię Słowian. Stąd nic dziwnego, ze ludzie chętnie się gromadzili, by posłuchać historie jakie
im powie, lub z ksiąg wyczyta „gost”, który przyszedł od wiedzie osiedle.
ROZDZIAŁ XII
WALKA Z BOGOMILIZMEM
Szybki rozwój niebezpiecznej sekty, która nieuznawała hierarchii kościelnej i politycznego
feudalizmu, zaalarmował władze duchowne.
I. BUŁGARIA.- Bułgaria została pierwsza zaatakowana przez bogomilizm. Patriarcha Teofilakt w
liście napisanym około 950 roku ostrzega cara bułgarskiego Piotra o istnieniu w jego państwie
„manicheizmu wymieszanego z paulikanizmem”. W 972 r. bułgarski duchowny pisze „Traktat o
bogomlicach”, określając ich heretykami odmawiającymi posłuszeństwa Kościołowi i państwu.
Pierwsze prześladowania bogomilców w Bułgarii zaczęły się około 1110 r., kiedy ich przywódca,
Bazyli, został spalony na stosie. Cios decydujący wymierzył im car bułgarski Borys, którego
Synodicon” wydany w r.1211 potępia bogomilców.
II. SERBIA.- Bogomilcy opanowali tez Serbię. Przeciwko nim wystąpił księŜe Stefan Nemania około 1160 r. nakazując spalenie na stosie przywódców sekty i ich książek, lii walce z bogomilizmem
utworzyła się autokefaliczna Cerkiew Serbska o silnym zabarwieniu narodowym.
III. Ruś.- Jak szybko rozwijał się bogomilizm wśród Słowian świadczy zmianka, ze biskup Leontyn
kazał uwięzie popa Adriana w 1004 roku za szerzenie herezji na Rusi.
IV. BOŚNIA.- Niezwykłe dzieje przypadły w udziale bogomilizmowi w Bośni. Zaniepokojony szybkim rozrostem sekty „patarenów”, jak w tym kraju byli zwani bogomilcy, papieŜ Innocenty III wysłał legata, któremu udało się nakłonić mnichów bośniackich do Porzucenia herezji, odbycia pokuty i powrotu na Zono Kościoła. Ale to nie powstrzymało bogomilizmu. PapieŜ Honoriusz III po raz drugi potępił Bośnię w r 1221 i wezwał rycerstwo do krucjaty przeciwko niej.
Wyprawa krzyŜowa, w której brali udział Węgrzy, wyruszyła u r.1237. wraz z wojskiem postępowali
dominikanie paląc na stosach nie tylko złapanych heretyków i ich księgi, ale i osoby niewinne.
Wywołało to ogólne oburzenie. Powstał bunt na czele którego stanął ban (kaiąŜe) bośniacki Matej
Ninosław.
W międzyczasie Tatarzy napadli na Węgry. Krucjata u Bośni załamała się. Bośniacy utworzyli
własne państwo z Cerkwią Bośniacką opartą na zasadach bogomilizmu, niemniej jednak o
umiarkowanych charakterze Na czele jej stanął „died” który pełnił obowiązki biskupa kraju mając do
pomocy „gosti” ,odwiedzających gminy wyznaniowe, oraz „staraców”, przewodniczącymi
poszczególnych gmin.
Przez dwa wieki Bośnia była ośrodkiem bogomilizmu na całą Europą.
Lecz ksiąŜęta i moŜnowładcy bośniaccy nie czul się pewnie w swoim kraju. Umiarkowany
bogomilizm mógł się przerodzić w krańcowy i potępić wszelką władzę. Zaprosili w r.l340 zakonników
franciszkańskich i zaczęli przechodzić na katolicyzm. Kiedy szeregi nawróconych wzrosły, król
Tomasz w r.l450 zażądał, by wszyscy jego poddani wrócili na łono Kościoła. Około czterdzieści tysięcy Bośniaków sprzeciwiło się temu i wraz ze swoim *diedem” przeniosło się do sąsiedniej Hercegowiny, która stała się ostatnim bastionem bogomilizmu.
Najazd Turków na Bośnię w 1463 r. i Hercegowinę w r,1482 położył kres bogomilizmowi. Jego
wyznawcy znaleźli wiele wspólnych cech z islamem i przeszli na niego. Podobnie postąpili magnaci,
którzy chociaŜ powrócili do katolicyzmu, tylko powierzchownie go wyznawali W ten sposób poprzez bogomilizm mahometanizm dostał się do szeregów słowiańskich,
Dziś nie ma Ŝywych śladów tej herezji na Bałkanach. Pozostało tylko około 55 tysięcy „steczaków”
nagrobków bogomilskich (rysunek na okładce),na których widnieją ryte w kamieniu symboliczne
słońca.
ROZDZIAŁ XIII
ALBIBENSI I KATARZY
Bogomilizm nie ograniczył się do ludów słowiańskich na Bałkanach. Jego misjonarze
rozpowszechnili sektę w północnych Włoszech, gdzie początkowo heretycy byli zwani „patarenami”,
jak w Bośni i Serbii, a następnie „katarami” - doskonałymi.
Z Włoch została przerzucona działalność sekciarska do południowych Niemiec. Tam nazwa „katarzy*
została zmieniona na „kacerzy”.
I. ALBIGENSI.- Największą furorę zrobiła sekta dualistyczna w południowej Francji. Jej ośrodek
stanowiło miasto „Albi” (staroŜytna Albiga), stąd bogomilców we Francji zwano „albigensami”.
W XII i XIII wieku heretycy byli znani pod nazwą „Bougres”- Bułgarzy, co wskazuje na kierunek
skąd przyszła sekta.
W St. Felix koło Tuluzy w południowej Francji katarzy odbyli swój synod w r.1167. Wzięli w nim
udział delegaci sekty z Lanquedoc, Bułgarii i Włoch. Notatka z 1223 r. nadmienia, Ŝe „papież”
albigensów rezyduje gdzieś w Bułgarii.
Albigensi występowali przeciwko hierarchii kościelnej i korupcji duchowieństwa. Asceci wśród nich,
zwani doskonałymi (katarami), lub tez po francusku „bons hommes”- dobrzy ludzie, „bon chretiens” -
dobrzy chrześcijanie, byli dość liczni.
Początkowo natrafili na reakcją Kościoła. W r. 1127 kilku katarów zostało spalonych na stosie w Tuluzie.
Sytuacja sekty znacznie się poprawiła, kiedy William IX, ksiąŜe Akwitanii, wziął albigensów w opiekę.
Za nim poszli inni moŜnowładcy i szlachta w południowej Francji. Sekta była im na rękę. Nie
zwalczała władzy świeckiej, tylko korupcję w Kościele, która denerwowała arystokrację w Prowansji.
II. KRUCJATA.- Po wstąpieniu na tron papieŜ Innocenty III postanowił zgnieść albigensów. Zwołał
więc wyprawą krzyŜową przeciw nim w r.1209. Rycerstwo z północnej Francji ruszyło przeciwko
rycerstwu południowej Francji. W walkach zniszczona została wysoko rozwinięta kultura
prowansalska.
Pokojem w Paryżu w r.1229 południowa Francja utraciła swą niezależność i stała się częścią
północnej Francji, lecz herezja nie została wykorzeniona mimo, Że albigensi byli nielitościwie
masakrowani przez krzyżowców.
W podbitym kraju papież Innocenty III ustanowił z cystersów inkwizycję z poleceniem, by „oczyściła” go z heretyków. Jak dalece cystersi byli gorliwi w wykonywaniu nakazu papieskiego świadczy raport ich z roku 1245, ze w mieście Mantsequr w jednym tylko dniu spalili 200 katarów na stosach. Opuszczeni przez moŜnowładców i tępieni bezlitośnie przez inkwizycję albigensi poszli w rozsypkę. Po roku 1330 raporty inkwizycji już o nich nie wzmiankują.
ROZDZIAŁ XIV
SPRAWA ŚW. WOJCIECHA
Czy bogomilcy byli w Polsce?
Na to pytanie historycy odpowiadają zgodnie –NIE! I Sekta ta nigdy do Polski nie dotarła.
Niestety, sprawa nie przedstawia się tak prosto, jak sobie wyobraŜają dziejopisarze.
I. NISZCZYCIEL PRAWDZIWEJ WIARY.- W „Chronografiae” niejakiego Samuela, diaka z
Dubkowa, rękopisie z XV wieku, lecz opartym na tekście wcześniejszym1 po przytoczeniu faktu, ze
Cyryl, filozof, "wynalazłszy pismo słowiańskie zapisał je u Morawian, u Lachów, i u innych narodów, a potem na Rusi" - czytamy, Że św. Wojciech "zniszczył prawdziwą wiarą i słowiańskie pismo odrzucił i zaprowadził pismo łacińskie, obrazy prawdziwej wiary popalił, biskupów i księży jednych pozabijał, drugich rozegnał i poszedł do Prus i tam był ubity, Wojciech, biskup łaciński".
II. OBRONA ŚW.WOJCIECHA.- Wśród Polaków i Czechów św. Wojciech cieszy się wielkim kultem. Stąd zrozumiałe oburzenie, z jakim czytają powyższą notatkę. Jak to św. Wojciech? Ten wielki męczennik i patron słowiański? Zmianka w Chronografie ruskim to nic innego jak obrzydliwy
paszkwil napisany przez zaciekłego popa prawosławnego, który zieje nienawiścią do wszystkiego co
pochodzi z łacińskiego Zachodu.
1. Replika Klingera.- Ks. Jerzy Klinger tak komentuje powyższą notatkę:
"Oczywiście w ustępie tym zawarte są anachronizmy. Św. Wojciech wierzymy, Że nikogo nie
„pozabijał, ani nie „rozegnał”, zresztą zbyt krótko działał sam na terenie Polski. Ale po jego śmierci
Bolesław Chrobry, ufundowawszy nad jego grobem pierwszą łacińską metropolię w r.1000, w parę
lat później, bo w r.1022 rozpoczął wielkie prześladowanie mnichów, wypędził wszystkich ze swego
państwa”, jak o tym mówi „Żywot Mojżesza Węgrzyna” i co potwierdza Kronika Kosmassa. Musiała
więc powstać na Rusi tradycja, Że prześladowanie słowiańskiego obrządku w Polsce za Bolesława
jakoś związane było z pamięcią św. Wojciecha, ustanowiony na dzień 23 kwietnia wszedł w miejsce
kultu św. Jerzego - według ks. Umińskiego - szczególnie charakterystycznego w obrządku
słowiańskim.
Według Ch. Frizego św. Wojciech zastawszy jeszcze obrządek słowiański w Czechach i Morawach
dołożył wszelkich starań by wykorzenić liturgię w języku słowiańskim", co stało się razem z
przyjaźnią do cesarza powodem jego wygnania z kraju. Wypędzony z Czech Wojciech przebywa na
dworze cesarza, zatrzymawszy się na Węgrzech nawraca syna księcia Bejzy Stefa na, pierwszego
króla, twórcę- łacińskiej orientacji Kościoła węgierskiego, który od papieża otrzymał za to koronę".
Tyle na temat jednego kierunku tradycji dotyczącej św. Wojciecha, w ujęciu której przedstawia się on
jako zdecydowany wróg obrządku słowiańskiego, oraz krzewiciel misji Kościoła łacińskiego wśród
pogan i w krajach poprzednio ochrzczonych, ogólnie, jako burzyciel dzieła śś. Cyryla i Metodego.
Ale historycy współcześni ukazują nam inny obraz apostoła Pomorza. Ks. Umiński dowodzi, ze
wrogami obrządku słowiańskiego byli jedynie duchowni niemieccy nigdy zaś włoscy i obrządek św.
Metodego kwitł dowolnie wśród narodu czeskiego za pierwszych Bolesławów i w czasach św.
Wojciecha, a także jeszcze w pierwszych dziesiątkach XI wieku. "Sam św. Wojciech - według Józefa
Birkenmajera - nazywał siebie biskupem słowiańskim, episcopus Sclavus, Żarliwy wyznawca zasady
poli-liturgicznej, przejętej z grecko-rzymskiego klasztoru św. Aleksego i Bonifacego, uczeń najukochańszy św. Nilusa, przez Greków italskich najpierw uznany za świętego zaraz po swej męczeńskiej śmierci. Brat jego... Radim, zostawszy niezaleŜnym od Niemiec arcybiskupem gnieźnieńskim dawne związki z klasztorami włoskimi odnowił... panująca zaś tam zasada tolerancji liturgicznej (w przeciwieństwie do Niemiec, gdzie duchowieństwo w znacznej mierze hołduje zapoczątkowanej przez dynastię karolińską unitaryzacji obrzędowej rzymsko-łacińskiej) widocznie ma zwolenników w Polsce, skoro Mieszko II modlił się w języku łacińskim, greckim i ojczystym”2
2.Pomieszanie faktów.- K. Lanckorońska równieŜ zajmuje się problemem św. Wojciecha, „burzyciela” cyrylo-metodianizmu3. Uwaza, Że w zmiance diaka Samuela nastąpiło pomieszanie faktów. Zabijanie biskupów w Polsce miało miejsce, ale w późniejszych czasach, podczas tzw. „reakcji pogańskiej”, która właściwie była rzezią kleru słowiańskiego.
III. ZASTRZEśENIA.- H. Łowmiańaki dochodzi do innych wniosków w sprawie św. Wojciecha4.
Pisze Ŝe w początkach roku 997 biskup praski Wojciech w drodze z Węgier do Gniezna przebywał w
Krakowie naleŜącym wówczas do jego diecezji, a pozostającym pod władzą Bolesława Chrobrego
(przyjaciela Wojciecha) i tam natrafił na obrządek słowiański z biskupami (sic) na czele, co uznał za
naruszenie własnych uprawnień jako ordynariusza diecezji praskiej. Co gorsza musiało wyjść na
jaw, Ŝe obrządek przyjęty w Krakowie pochodził z Bułgarii, aktualnie zaś podlegał raczej patriarsze
konstantynopolitańskiemu (a nie Ochrydzie po zwycięstwie Bazylego II), co było drugim kamieniem
obrazy dla biskupa obediencji rzymskiej, co więcej, księgi liturgiczne, którymi się posługiwano, były
zapewne „skażone błędami greckimi” .Przyszło do gwałtownej rozprawy z obrządkiem słowiańskim,
jednak nie ze wzglądu na jego słowiańskość tylko z powodu nienależnego wschodniego
posłuszeństwa".
IV. BOGOMILCY.- Wyglądająca na zupełnie zagmatwaną sprawa św. Wojciecha staje się jasna,
jeŜeli przyjcie się, ze miał on do czynienia z bogomilcami. Przemawia za tym szereg faktów:
1. Zwrot „prawdziwa wiara”.- Bogomilcy uważali, Że jedynie oni są chrześcijanami, bo tylko ich wiara uchodziła za prawdziwą. Mnich, który podczas czystki urządzonej w Polsce przez biskupa praskiego ratował się ucieczką na Ruś, niewątpliwie był skalony bogomilizmem, skoro oskarża św. Wojciecha o zniszczenie „prawdziwej wiary”
2. Napływ mnichów.- Szczygielski zanotował, Że u 991 roku przybyła z Węgier (Słowacji)liczna grupa zakonników do Tyńca, którzy przynieśli z sobą „prawdziwą wiarą”. Mógł on nie wiedzieć, kim byli wyznawcy „prawdziwej wiary”, bo Żył w XVII wieku. Może wydawało mu się, Że to byli zakonnicy łacińscy, dlatego ten szczegół wygrzebany w starych rocznikach odnotował. Mamy więc drugą notatką wskazującą na bogomilców w Polsce.
3. Atak na Kraków.- JeŜeli weźmie się pod uwagą, Że w r. lOO4 biskup kijowski Leontyn kazał
zamknąć popa Adriana za szerzenie bogomilstwa na Rusi, to wręcz narzuca się idea, Że herezja
musiała poczynić jakieś kroki w Małopolsce. Co więcej, dla bogomilców Kraków mógł mieć specjalne znaczenie. Skoro rezydował w nim arcybiskup cyrylo-metodiański, opanowanie głównego ośrodka obrządku słowiańskiego oznaczałoby zdobycie całej Słowiańszczyzny. Może właśnie z tego powodu celem działalności gorliwych „doskonałych” stał się gród wawelski, bardziej niż jakikolwiek inny ośrodek cyrylo-metodianski. Liczny ich napływ w 991 roku, o czym wspomina Szczygielski, byłby w pełni zrozumiały.
4. Akcja wśród pustelników.- Wprawdzie bogomilcy nie uznawali klasztorów, niemniej jednak ich
tolerowali, wiedli tryb Ŝycia podobny do zakonników słowiańskich w pustelniach. Niezawodnie
pielgrzymowali, jak to wówczas robiła większa część mnichów. Wędrując ze swymi księgami
psalmów i apokryfów wstępowali do domków pustelników na posiłek i nocleg. Podczas tego
rozprawiali na tematy religijne i rozwijali tezy bogomilskie, które mogły się wydawać atrakcyjne dla
pustelników. Nie zdając sobie sprawy z kim mają do czynienia, zakonnicy mimo woli stawali się
bogomilcami.
Misjonarzom sekty nie wyszłaby tak gładko sprawa, gdyby mieli do czynienia z zakonnikami w
zamkniętych klasztorach. Zanim mogliby skontaktować się z nimi, musieliby otrzymać zezwolenie
przeora, który na pewno by ich przepędził, gdyby zorientował się, ze przybysze głoszą herezję. Tak
było w niektórych krajach na Bałkanach. Zarówno w Chorwacji jak i Serbii klasztory odegrały
główną rolą przy oczyszczaniu terenu z bogomilatwa.
Inaczej było w Bośni, gdzie właśnie klasztory były opanowane przez sekciarzy. Podobny wypadek
mógł nastąpić w Polsce, kiedy grupa wyznawców „prawdziwej wiary” przybyła do Tyńca.
5. Piętnaście lat później.- JeŜeli książę czeski Bolesław I otrzymał od cesarza Ottona I Małopolskę
zdobytą na Madziarach w r.955, to pod jurysdykcją biskupa praskiego mogły się znaleźć nie tylko
kraje czeskie, ale i obszary wcielone do księstwa czeskiego. Zostawszy biskupem w r.962, św.
Wojciech wiedział; ze Kraków jest siedzibą arcybiskupa słowiańskiego co do którego Rzym miał
zastrzeżenia, ale go nie potępił. Gdyby było inaczej, trzeba by się było spodziewać, Że z chwilą
przyjęcia sakry biskupiej Wojciech uda się do Krakowa i rozprawi z obrządkiem słowiańskim.
Tymczasem upłynęło piętnaście lat zanim wyprawił się do Małopolski. Stąd trudna się zgodzić z
przypuszczeniem, jako by św. Wojciech miał się krwawo rozprawić z cyrylo-metodianizmem z
powodu „nienaleŜnego wschodniego posłuszeństwa”.
6.Wyprawa na Węgry.- Napływ większej grupy wyznawców „prawdziwej wiary” w 991 r. i ich akcja w Małopolsce, musiały zaalarmować biskupa praskiego. Skoro bogomilcy przybyli z Węgier, więc św. Wojciech skierował się wpierw do tego kraju. Na Węgrzech obrządek słowiański poczynił juŜ duże kroki. Niemniej jednak musiał być również skażony bogomilstwem. Wprawdzie nie ma wzmianki, aby biskup praski ”pozabijał” i” porozpędzał” tam biskupów i księży, niemniej jednak charakterystyczne jest, Że wprowadził na Węgrzech orientację łacińską. Widocznie doszedł do
przekonania, Ŝe jedynie obrządek rzymski potrafi uratować kraj od zalewu bogomilizmu. Warto tu
dorzucić ciekawą obserwację, Ŝe św. Wojciech mimo woli zachował Wągrów od slawizacji. Gdyby
obrządek słowiański całkowicie opanował Madziarów, to pozostałaby po nich jedynie nazwa jak po
Mongołach w Bułgarii”
7. W Małopolsce.- Z Węgier udał się św. Wojciech do Małopolski. Musiał przybyć z jakąś drużyną, bo trudno sobie wyobrazić, aby jemu samemu udało się zabijanie i rozpędzanie biskupów i księży. Będąc na dworze węgierskim mógł jedynie doradzać księciu Gejzy, czy świeŜo ochrzczonemu św. Stefanowi, jak ma postępować z heretykami. W Małopolsce był u siebie w domu. Działał na własną rękę. Do konfrontacji musiało dojść w Krakowie i w Tyńcu, gdzie zagnieździła się grupa przybyszów z Węgier, która do Polski przyniosła „prawdziwą wiarę”.
8. Mógł zabijać.- Zmianka, Ŝe biskup Wojciech "jednych biskupów i księży pozabijał" nie powinna
nikogo dziwić. Maszerując z węgierskimi krzyżowcami dominikanie palili na stosach w Bośni
złapanych bogomilców i ich księgi, tak Ŝe swym okrucieństwem wywołali postanie w kraju, a we
Francji cystersi z dumą raportowali, iŜ udało im się w jednym dniu spalić aż 200 albigensów. W
owych czasach zabijanie heretyków należało do obowiązku pobożnych chrześcijan i uważane było za
czyn chwalebny. Jeżeli to czynili dominikanie i cystersi, to czy trzeba się dziwić, Że mógł to samo
czynić św. Wojciech?
9. Zdała od centrów kultury.- Nie jest wykluczane, Że św. Wojciech mógł zabić lub wypędzić samego
arcybiskupa z Krakowa. Jeżeli zjazd monarchów w Poznaniu w r.1000 restytuował metropolię w
Krakowie, to znaczy, Ŝe ona w tym czasie nie istniała. Widocznie św. Wojciech tak dobrze rozprawił
się z klerem słowiańskim skażonym bogomilstwem, iz reszta, która pozostała, nie miała siły czy
odwagi, by z powrotem przywrócić hierarchię cyrylo-metodiańską.
Powstaje pytanie, czy bogomilstwo mogło tak dalece opanować obrządek słowiański w Polsce, Że ulegli mu nie tylko zakonnicy, księŜa, ale nawet biskupi? PrzecieŜ w niektórych krajach  łowiańskich
na Bałkanach klasztory się im oparły i nie ma wzmianki, aby biskupi słowiańscy przechodzili na
herezję. Bałkany były w lepszej sytuacji niż Małopolska. Na nich krzyzowały się prądy kulturalne
biegnące z Konstantynopola i Rzymu. Poziom umysłowy tamtejszego kleru słowiańskiego był
niewątpliwie wyzszy niz w Krakowie. Sam fakt, Że pierwsi arcybiskupi grodu wawelskiego mieli się
wywodzić z Greków, świadczy dobitnie iz na tubylców liczyć nie można było. Posiadając niższą
wiedzę mogli ulec heretykom, którzy pielgrzymując nauczyli się różnych chwytów, jak podchodzić do naiwnych ludzi. Nie można stawiać znaku równości między Krakowem, Rzymem i
Konstantynopolem jeżeli idzie o kulturę w owych czasach.
10. Palenie obrazów.- Zmianka podaje, Że św. Wojciech „obrazy prawdziwej wiary popalił”. Może się to wydać dziwne, jeżeli weźmie się pod uwagę, Że bogomilcy ani kościołów, ani krzyzów, a tym
samym i obrazów nie uznawali. Trzeba jednak pamiętać, Że na ”steczakach”- nagrobkach bogomilców na Bałkanach są wyryte symbole słońca, gwiazd, księzyca i inne znaki. Widocznie heretycy nimi się posługiwali, co skłoniło biskupa praskiego do palenia tych „obrazów” wraz z księgami bogomilskimi jak to było w Bośni czy południowej Francji.
11. Legendy o św. Wojciechu.-Jest szereg miejscowości w Polsce, które szczycą się tym, jako by podczas pobytu w Małopolsce w latach 996/997, św. Wojciech rozwinął w nich działalność misyjną i ludność chrzcił. Są to miejscowości na prawym brzegu Wisły między jej źródłami a górnym Wisłokiem5. Natomiast na lewym brzegu Wisły na północ od Krakowa legendarne ślady zaczynają się dopiero w okolicy źródeł Pilicy i idą w dół Warty, a następnie wzdłuż Wisły przez Pomorze, przy czym zarówno w „śywocie św. Wojciecha”, jak i „śywocie pięciu braci” jest wzmianka o tłumnym chrzcie ludności w Gdańsku.
Misje św. Wojciecha w latach 996/997 niekoniecznie dotyczyła nawracania pogan. Może tak było w
Gdańsku, Natomiast w Małopolsce mogło być jedynie rugowanie bogomilizmu z obrządku
słowiańskiego. JeŜeli biskup praski przepędzając heretyków oczyszczał z nich wioski i grody, ludność mogła go uważać za wybawiciela. Niewątpliwie „doskonali” bogomilców napędzali ludność do ascezy, co jej się nie podobało. Stąd radość, Ŝe ciemięŜyciele zostali przepędzeni. Fakt, Ŝe św. Wojciech chrzcił ludzi jest w pełni zrozumiały, jeżeli weźmie się pod uwagę, Że bogomilcy nie uznawali sakramentów, a więc nie chrzcili ani dzieci, ani dorosłych.
Z drugiej strony, do tej, jak i do kaŜdej legendy trzeba podchodzić ostroznie. Mogła się ona zrodzić już po śmierci św. Wojciecha, kiedy biskup praski został wyniesiony na ołtarze.
Ogółem, jezeli przyjmie się, Że św. Wojciech w latach 996/997 rozprawiał się w Polsce z bogomilcami, którzy opanowali obrządek i hierarchią słowiańską, to wówczas wszystko staje się jasne i wcale nie ubliża Męczennikowi, Że „jednych biskupów pozabijał a innych wypędził”. On tylko niszczył herezję ,co w owych czasach należało do obowiązku każdego duchownego. Natomiast kategorycznie trzeba odrzucić tezę, jako by św. Wojciech niszczył obrządek słowiański jako taki. Można się zgodzić z tymi, co twierdzą, Że miał duży sentyment dla cyrylo-metodianizmu i sam się uważał za „biskupa słowiańskiego”.
NOTATKI
1. A.Bielouski,”Monumenta Poloniae Historica”,tom I.
2. Ks.Jerzy Klinger,”Kult słowiański w początkach chrześcijaństwa polskiego”,Połrocznik
Teologiczny, Warszawa 1967,
3. K.Lanckorońska,”Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland”,Roma 1961.str.lll.
4. H. Łowmiański,”Religia Słowian i jej upadek”, Warszawa 1979, str.303.
5. H.Łowmiański, jak wyŜej, str.305.
ROZDZIAŁ XV
DWIE METROPOLIE
Kiedy chrześcijaństwo wkraczało na ziemie jakiegoś księstwa czy królestwa we wczesnym
średniowieczu, tworzyło wpierw biskupstwa misyjne. Po objęciu całego obszaru przekształcało na
biskupstwa podporządkowane jednemu z nich, które stawało się arcybiskupstwem. Wówczas granice
arcybiskupstwa pokrywały się z granicami księstwa czy królestwa.
Tymczasem Gall podaje, Ŝe za czasów Bolesława Chrobrego Polska posiadała dwie metropolie.
Kadłubek nieco poszerza wiadomość, dodając, Ŝe granice biskupstw obu metropolii zostały dokładnie
rozgraniczone, a Długosz stwierdza, Ŝe Mieszko I wraz z Dubrawką, oraz ich synem Bolesławem,
załoŜyli dwie metropolie w Polsce, jedną w Gnieźnie, a drugą w Krakowie.
Powstaje więc pytanie: Skoro w owych czasach arcybiskupstwo pokrywało się terytorialnie z
państwem, to dlaczego za panowania Bolesława Chrobrego Polaka posiadała aŜ dwóch
arcybiskupów? Jaki cel miał pierwszy król Polski godząc się, by obok metropolity w Gnieźnie był
metropolita w Krakowie?
I. OWA 0BRZĄDKI.- Jedyna logiczna odpowiedź byłaby, Że wówczas musiały istnieć w Polsce dwa
obrządki chrześcijańskie. Niestety, ani Gall, ani Kadłubek, ani tez Długosz nie wzmiankuje takiej
możliwości. Z ich tekstów wynika, Że tylko obrządek łaciński istniał w Polsce.
II. BISKUPSTWO DWORSKIE.- Utrzymuje się, Ŝe w roku 966 powstało pierwsze biskupstwo w
Polsce o charakterze misyjnym, a więc bezpośrednio podporządkowane Rzymowi. Jeżeli Polanie od
długich dziesiątków lat byli chrześcijanami obrządku słowiańskiego, nie mogło to być biskupstwo
misyjne, ale ściśle dworskie. Dubrawka wraz z swym otoczeniem, które z nią przybyło do Poznania,
była obrządku łacińskiego. To samo dotyczyło Mieszka I, skoro porzucił cyrylo-metodianizm.
W latach 987-990 Mieszko I przejął od Czechów Małopolskę i Śląsk. Tym samym w granicach jego
państwa znalazła się metropolia słowiańska w Krakowie.
III. ZJAZD MONARCHÓW.-W roku 1000 przybył do Poznania cesarz niemiecki Otton III. Moze znał Bolesława Chrobrego z Kwedlinburga, może władca Polski zostawił na dworze cesarskim jak
najlepsze wspomnienia, które na skutek jego sukcesów politycznych wzmocniły legendę o Bolesławie, a może też Otton III lękał się końca świata? Zgodnie z ówczesnymi poglądami rok tysiączny miał być ostatnim w dziejach globu ziemskiego. Warto było, na wszelki wypadek, mieć dobre stosunki z sąsiadami.
1. Metropolia w Gnieźnie.- Wśród porozumień, jakie monarchowie zawarli, znalazło się równiez
ustanowienie metropolii łacińskiej w Gnieźnie. Co do obrządku to nie ma tu kwestii. Utarło się, Że
głównym powodem tego kroku było odcięcie polskiego chrześcijaństwa od arcybiskupa w
Magdeburgu, który uważał, Że cały słowiański wschód ma podlegać jego jurysdykcji kościelnej. Nie
chcąc, aby niemiecki hierarcha mieszał się mu do zarządzeń, Bolesław Chrobry postanowił się
uniezależnić od jego wpływów. Może w tym jest wiele prawdy, jako, Że pierwszym arcybiskupem
gnieźnieńskim nie został Niemiec, ale Słowianin, brat św. Wojciecha, a może zadziałały tu inne
powody?
Przejście Mieszka I na obrządek łaciński wywarło wpływ na naczelników możnych rodów Polan.
Chcąc mieć łatwy dostąp do dworów zachodnich, wstępowali w ślady księcia. Latynizacja od góry
zrobiła duze postępy, Że jeden biskup w Poznaniu nie potrafił zaspokoić potrzeb religijnych nowych
łacinników. Trzeba było powołać nowych biskupów w Kołobrzegu nad Bałtykiem, a też Krakowie i
Wrocławiu. Oczywiście, w tym wypadku potrzebna była władza zwierzchna nad świeżo
uformowanymi biskupstwami. Mógł ją sprawować tylko arcybiskup. Stąd trzeba było utworzyć
metropolią łacińską.
Założenie biskupstwa w Kołobrzegu potwierdzałoby informacją Nestora, Że cyrylo-metodianizm
dotarł do Bałtyku. Wątpliwe jest, aby tam byli chrześcijanie obrządku łacińskiego, natomiast
bardziej prawdopodobne wydaje się, Że obrządek słowiański porobił powaŜne postępy w
Słowiańszczyźnie nadbałtyckiej, tak Że można było wprowadzić obrządek łaciński i zacząć latynizacją chrześcijaństwa.
Thietmar informuje, że zgodnie z porozumieniem monarchów arcybiskupem został Radzym, brat św.
Wójciecha; Reinbern, biskupem Kołobrzegu; Poppon, biskupem Krakowa; Jan biskupem Wrocławia,
a Unger pozostał dalej na dawnym biskupstwie w Poznaniu1.
Jak więc widać, nowoutworzone biskupstwa zostały ulokowane na ziemiach zachodnich. Jest rzeczą
wprost nieprawdopodobną, aby wschodnia część Polaki była pogrążona w pogaństwie. Bolesław
Chrobry na pewno skierowałby św. Wojciecha na Mazowsze, czy w Lubelskie, a nie do Prus.
2. Metropolia w Krakowie.- A co się stało z metropolią słowiańską w Krakowie? Logika wskazuje, Że porozumienie monarchów powinno ją zlikwidować po utworzeniu metropolii łacińskiej w Gnieźnie. Tymczasem Gall nadmienia, Że za czasów Bolesława Chrobrego były w Polsce dwie metropolie, które miały swych biskupów. Czy mogło dojść do tego, aby podczas pamiętnego „spotkania na szczycie” w Poznaniu, Bolesław Chrobry i Otton III zgodzili się na restytucją metropolii słowiańskiej w Krakowie? Wygląda to na absurd. Wychowany w duchu obrządku łacińskiego władca Polski na pewno posiadał nie wiele entuzjazmu dla cyrylo-me-todianizmu, a cesarz niemiecki miał o nim jak najgorszą opinią wmówioną mu przez jego biskupów. Gdyby nawet pod presją Bolesława Chrobrego zgodził się na restytucją, to spotkałby się z gwałtownym protestem hierarchii niemieckiej.
Okazuje się, Że restytucja metropolii słowiańskiej w Krakowie nie była takim absurdem, jak by się to
wydawało. Oto powody:
a) Bolesław Chrobry zdawał sobie sprawą, Że likwidacja metropolii cyrylo-metodiańskiej w Krakowie spowodowałaby bunt, a nawet wojnę domową w Polsce, Obrządek ten tak dalece zapuścił korzenie,
Że nie mogła go za jednym zamachem zlikwidować zgoda dwu monarchów. Poza tym, jak się później okazało, władca Polski dobrze się orientował jak cennym instrumentem jego polityki może być
metropolia słowiańska, więc starał się nadać jej odpowiedni splendor,
b) Bolesław Chrobry mógł łatwo przekonać cesarza. Otton III był gorącym zwolennikiem idei
uniwersalistycznych. Marzył o tym, aby cały świat był jednym wielkim cesarstwem z cesarzem (to
znaczy 0ttonem III) i papieżem na czele. Restytucja metropolii słowiańskiej była mu jak najbardziej
na rękę. Poprzez Gniezno jego wpływy biegłyby do Krakowa, a stamtąd na cały świat cyrylometodiański.
Poza tym, cesarz nie był nastawiony wrogo do bizantynizmu. Jego matka, Teofania,
była księżniczką grecką. Dążąc do zjednoczenia cesarstwa wschodniego z zachodnim Otton III
zbudował w Rzymie kościół św. Bartłomieja i św. Wojciecha na wyspie zwanej „Isola Greca” ,która w średniowieczu stała się ośrodkiem wschodniego kultu w Kościele zachodnim.
c) Podtrzymanie tradycji słowiańskiej było także korzystne dla Rzymu. Przykład Polski wskazywał,
Ŝe nie jest źle, jeżeli Słowianie przez Cyrylo-metadianizm podciągną się w chrześcijaństwie, bo bez
wielkiego trudu moŜna ich zlatynizować. Fakt, Ŝe w stosunkowo krótkim okresie po wprowadzeniu
obrządku łacińskiego powstała potrzeba powołania w Polsce aŜ czterech biskupstw, był wielce
wymowny, zwłaszcza, Że na Połabiu misjonarze niemieccy niosący chrześcijaństwo w łacinie i języku niemieckim, spotykali się ze stałym oporem i powstaniami wywoływanymi przez tamtejszych
Słowian. Thietmar, wróg cyrylo-metodianizmu, udaje, Że nic nie wie o drugiej metropolii. Nieco światła natomiast rzucają „Annales Hildesheimenses”2. One to nadmieniają, Że podczas zjazdu monarchów w Poznaniu cesarz „zreorganizował”, czy też „odseparował” siedem diecezji w Polsce. Od razu rzuca się nieścisłość w oczy. Thietmar mówi o utworzeniu pięciu biskupstw, a roczniki Hildesheimu o oddzieleniu siedmiu biskupstw. Mogły to być tylko biskupstwa słowiańskie, które monarchowie odseparowali od świeżo założonych biskupstw łacińskich, lecz kronikarz wstrzymał się od wymienienia znienawidzonego przez niego obrządku słowiańskiego.
Warto zwrócić uwagą na ciekawy fakt kształtowania się państwa polskiego. Z Wiślicy czy Krakowa
wędrują misjonarze na wschód i północ. Są „Lachami”(Lechitami), stąd wraz z nową wiarą propagują swoje plemię. Lechia, o ile moŜna by tak nazwać Kraj Wiślan, wyciąga się w kierunku północnym do
Poznania, a nawet Kołobrzegu nad Bałtykiem. 0 Polanach mało kto wie, Nie wymienia ich nawet
Geograf Bawarski. Widocznie było to małe plemię Słowian północnych. Do znaczenia doszło po
przyjęciu obrządku łacińskiego. Dopiero w X wieku pojawia się na Zachodzie nazwa „Polonia” i „Polanie”
. Z kolei przechodzi ona zgodnie z kierunkiem latynizacji chrześcijaństwa na południe i
obejmuje Mazowsze, Małopolskę i Śląsk.
NOTATKI
1. „Polikarpa Mnicha Kijowskich Pieczar, śywot MojŜesza Węgrzyna”, MPH IV, str.797-817.
2. W.Meysztowicz,”Manuscriptum Gertrudae Filiae Mesconis II Regis Poloniae”,Ant.II, Romae 1955.
3. H.Paszkiewicz,”The Making of the Russian Nation”, str.563,
ROZDZIAŁ XVI
WYPĘDZENIE MNICHÓW
I.BISKUPI BOLESŁAWA CHROBREGO.- Jak wskazują zapisy kronikarskie, pierwszy król Polski
hojnie wspierał obrządek słowiański po restytuowaniu metropolii w Krakowie. Nie szczędził donacji
na klasztory benedyktynów cyrylo-metodiańskich. Rzecz staje się zrozumiała, jeŜeli weźmie się pod
uwagę, Ŝe mając dwa obrządki w państwie Bolesław Chrobry zorientował się, iż może je sobie
przeciwstawiać i wygrywać. Był więc w lepszej sytuacji niŜ monarcha, który w swoim kraju miał
tylko jeden obrządek.
Poza tym, Cyrylo-metodianizm był mu więcej na rękę niż obrządek łaciński. Ustanawiając
arcybiskupstwo słowiańskie papieŜ udzielił Metodemu władzę patriarchy, to znaczy, Że był on
podporządkowany tylko papieŜowi, a nie kurii rzymskiej. Inaczej było z arcybiskupem
gnieźnieńskim, który podlegał kurii.
Arcybiskupem w Krakowie po restytuowaniu metropolii został Lambert, przypuszczalnie przyrodni
brat Bolesława Chrobrego. Królowi nie trudno było osadzić go na tronie arcybiskupim, skoro na to
potrzebna była zgoda tylko synodu biskupów cyrylo-metodiańskich. Nie musiał zabiegać o nominacją
Lamberta w Rzymie.
Mając Lamberta przy boku Bolesław Chrobry zyskał wielkie wpływy w Kościele słowiańskim. Gall
nadmienia, Że król potrafił ciągnąc korzyści nawet w polityce z tego faktu. Jakikolwiek kraj
zawojował ustanawiał w nim „suos auffrageneous” - swoich biskupów. Bolesław Chrobry nie mógł
udzielać sakry, bo nie był arcybiskupem. Niemniej jednak brał z sobą na wyprawy wojenne
Lamberta i dwóch biskupów słowiańskich. Po zdobyciu grodu, gdzie rezydował biskup cyrylometodiańaki,
usuwał hierarchę i wskazywał na osobę jemu sprzyjającą, a arcybiskup Lambert w
asyście dwóch biskupów udzielał wybrańcowi sakrę i osadzał go na tronie biskupim. W tej sprawie
nie musiał wysyłać petycji do Rzymu. Może w ten sposób ustanawiał nawet nowe diecezje w krajach
pogańskich. Gall nie chcąc wymieniać obrządku słowiańskiego, do którego czuł odrazę, zaznaczył, Że byli to „biskupi Bolesława Chrobrego”, gdyż nie pochodzili z nominacji papieskiej.
II. WYPĘDZENIE MNICHÓW.- Sielanka między Bolesławem Chrobrym a cyrylo-metodianizmem
zakończyła się w roku 1022. Król wypędził mnichów z Polski.
1. Notatka Koamasa.- Kronikarz czeski pod rokiem 1022 notuje: „In Polonia facta est peraecutio
Christianorum". Informacja ta stanowi nie lada zaskoczenie. Jak Bolesław Chrobry mógł
prześladować chrześcijan, jeŜeli sam nim był? Poza tym, jest rzeczą nie do przyjęcia, aby władca
Polski, który ubiegał się o koronę w Rzymie i w trzy lata później ją otrzymał, mógł równocześnie
występować przeciw chrześcijanom? Na pewno spotkałby się z ostrą reprymendą Watykanu!
2.Mojżesz Węgrzyn.- W źródłach ruskich zachował się „żywot Błogosławionego Mojżesza Węgrzyna”, w którym mnich Polikarp z Ławry Peczerskiej (Żył około roku 1230) podaje, Że podczas wyprawy Bolesława Chrobrego na Kijów, MojŜesz, rycerz węgierskiego pochodzenia, dostał się do polskiej niewoli. Pewna możnowładczyni w Polsce wykupiła go z tym, Że się z nią musiał ożenić, lub ostatecznie popełniać będzie cudzołóstwo. Przez pięć lat Mojżesz odrzucał ofertę, aż przybył do Polski mnich z „Świętej Góry” (Athos, w Grecji) i potajemnie odebrał od niego śluby zakonne. Jako mnich,
Mojżesz nie mógł być niewolnikiem.
Gdy się o tym Bolesław Chrobry dowiedział wielce się rozsierdził i rozpoczął prześladowanie
mnichów. "Wszystkich ich wypędził ze swego kraju. Lecz wkrótce Bóg pomścił prześladowanych.
Pewnej nocy spotkała Bolesława nagła śmierć, a następnie w całym kraju Lachów wybuchła rebelia.
Powstawszy, ludzie zabijali biskupów i panów, jak to podaje kronika”.
Ta notatka rzuca nieco więcej światła na wydarzenia w r.1022. Bolesław Chrobry prześladował
mnichów i wszystkich ich wyrzucił z Polski. Nie rozchodzi się tu o zwykłych chrześcijan, jak to
sugeruje Kosmas ale ściśle o zakonników.
Natomiast sprawy „kary Bożej” zacytowana przez Polikarpa, nie odnosi się do Bolesława Chrobrego,
ale do jego wnuka, Bolesława Zapomnianego. Skryba kijowski nie orientując się dobrze w
wydarzeniach u Polsce, połączył dowolnie dwóch Bolesławów.
3. Wypowiedz Gertrudy.- Z tą wzmianką łączy się, przekaz w „śywocie Teodozjusza”2. Kiedy książę
Izasław wypędził św. Antoniego z Ławry Peczorskiej w Kijowie, poniewaŜ udzielił on święceń
kapłańskich jeńcom Varlawowi i Jefremowi, jego Żona, księżna Gertruda, młodsza siostra
Kazimierza Odnowiciela, miała do Izasława powiedzieć: "Nie waż się tego czynie, bo wydarzyła się
podobnie u nas (w Polsce), Że z jakichś powodów zostali wypędzeni zakonnicy i z tego powodu duże
nieszczęście spadło na kraj".
4. św. Świerad.- W „śywocie św. Świerada”(umarł około 1034 roku) jest wyraźnie stwierdzone, ze
został on z Polski, ojczyzny, wypędzony i umarł na górze Tabor w Nitrze, Słowacja; jak również, iż
był on mnichem słowiańskim, który zasłynął z uprawiania niezwykle surowej ascezy. Zmianka ta
pozwala na domysł, Że banicją zostali objęci zakonnicy cyrylo-metodiańacy.
III. BUNT BOGOMILCÓW.- Dlaczego mnisi zostali wypędzeni? Trudno zgodzie się z tezą, ze
wyświęcenie jeńca wbrew woli króla spowodowałoby banicję. Niewątpliwie Bolesław Chrobry
ukarałby winnych, ale nie wypędzałby wszystkich mnichów.
Lanckorońska dorzuca od siebie, Ŝe na starzejącego się króla polskiego mogły podziałać dwie Niemki na jego dworze: Oda, czwarta Ŝona Bolesława Chrobrego i Rycheza, synowa, Ŝona Mieszka II; zwłaszcza ta druga, co wprost pałała nienawiścią do cyrylo-metodianizmu.
Lecz i ten powód nie wydaje się oczywisty. Załóżmy, podobnie jak w Rozdziale XIV (Sprawa św.
Wojciecha), Ŝe przyczyną wypędzenia mnichów w r.1022 byli bogomilcy. Jakie argumenty
przemawiałyby za taką możliwością?
1. Wypowiedź Kosmasa.- Kronikarz czeski mówi o prześladowaniu „chrześcijan” w Polsce. Heretycy
dualistyczni znani byli pod róŜnymi nazwami, jako „paulikeni”,” bogomilcy”, patareni”, „katarzy” etc, ale oni siebie tak nie nazywali. Mówili zawsze, Że są „chrześcijanami” wyznającymi „prawdziwą
wiarą” (bons hommes” lub „bons chretiens” po francusku). Przypuszczalnie pod tą nazwą byli znani
w Pradze. Pisząc kronikę Kosmas uważał, Że nie trzeba do słowa „chrześcijanie „dorzucać
wyjaśnienie, o jakich „chrześcijanach” mowa, bo nazwa jest jasna. Jest wykluczone, aby kanonik
praski tak marnie się orientował w sprawach religijnych, Że pod nazwą „chrześcijanie” miał na
myśli wszystkich chrześcijan obu obrządków w Polsce. Byłoby tak, jak gdyby porucznik w wojsku nie odróżniał majora od kapitana. Kosmas daje dowód, ze sekta bogomilców nie tylko istniała w Polsce, ale doprowadziła do rebelii.
2. Notatka Długosza.- Długosz był dobrze zorientowany w okolicznościach wypędzenia mnichów.
Stwierdza bowiem, Że pewni możnowładcy polscy "Satana suggerente” i "onerosi christianae
religionis ritus ducentes" podnieśli bunt. Mamy więc dokładne wytłumaczenie o jakich to
„chrześcijan” się rozchodziło. Pod wpływem doktryn bogomilców moŜnowładcy odmówili płacenia
dziesięciny kościelnej, uczestniczenia w obrzędach i przepędzili biskupów oraz księży. Wypędzenie
mnichów z Polski było konsekwencją religijno-politycznej rebelii.
3. Uciekinierzy z Bułgarii.- Czy sekta bogomilców w Polsce była tak silna, ze mogła sobie pozwolić na zbrojne wystąpienie przeciw władzy świeckiej i kościelnej? Jeżeli św. Wojciech w latach 996/997
przeprowadził czystkę wśród kleru słowiańskiego, to skąd mogło nagromadzić się tak wielu
bogomilców, ze sta6 ich było na wywołanie rebelii?
Cesarz bizantyński Bazyli II rozgromił Bułgarów u r.lOl4 i tu okrutny sposób znęcał się nad jeńcami,
tak Ŝe do historii przeszedł pod przydomkiem „Bułgarobójcy”.
To wydarzenie zaskakuje historyków. W owych czasach prowadzono wojny celem pojmania jeńców i
sprzedania ich zwłaszcza Arabom. Zwycięzca obok łupów wojennych czerpał czasami większe zyski
ze sprzedaży niewolników. Dlaczego Bazyli w kaŜdej setce jeńców kazał oślepić 99 osobników a jego rozkaz odnosił się do 14,000 jeńców? Co spowodowało, Że wolał ich okaleczyć i ponieść stratę
materialną, niż pędzić na rynek niewolników?
Musieli to być bogomilcy. Już cesarzowa Teodora straciła ponad sto tysięcy paulikenów, ponieważ
sekciarze odmawiali pracy u niewoli i woleli śmierć niŜ Ŝycie w upodleniu, w niewoli. Poza tym,
stanowili dodatkowe niebezpieczeństwo, mianowicie działali rozkładająco na ludność i porządek
społeczny. Słowem, byli to niebezpieczni anarchiści, Ŝe lepiej było ich wytracić niŜ utrzymywać przy
Życiu.
Nie wszyscy bogomilcy dostali się w ręce Bazylego Bułgarobójcy. Część ich musiała zbiec na północ
do stosunkowo spokojnego i rozwijającego się państwa Bolesława Chrobrego. Mógł ich znęcić też
fakt, Że król Polski był bardzo hojny dla klasztorów Cyrylo-metodiańskich, w których oni szerzyli
swoją „herezję”.
Historyków zastanawia fakt, co mogło być powodem, ze Bolesław Chrobry nawiązał stosunki
dyplomatyczne z Konstantynopolem? Wprawdzie w owych czasach jeszcze nie dokonał się rozłam w
Kościele, niemniej jednak kontrowersje tak dalece się posunęły, ze podział stał się już sprawą
najbliŜszych dziesięcioleci. Bolesław Chrobry wprawdzie stał twardo na gruncie zachodnim, mógł
jednak narazić się na poważne zarzuty Rzymu, co byłoby mu nie bardzo na rękę, skoro ubiegał się o
koronę. Pomimo tego zaryzykował. Musiały być poważne powody, które go do tego kroku skłoniły.
Może między innymi był problem bogomilców?
Jeżeli Bolesław Chrobry zauważył w Polsce powaŜniejszą ilość uciekinierów z Bułgarii, którzy mienili się być chrześcijanami, ale inaczej się zachowywali niz zwykli chrześcijanie, mógł prosić cesarza bizantyńskiego o zdefiniowanie sekciarzy. Na to wskazywałby fakt, Że banicją objęci byli mnisi uprawiający ascezę na wzór „doskonałych” bogomilców. Oni to stanowili największe
niebezpieczeństwo. Bolesław wiedział więc kogo trzeba usunąć z państwa.
4. Bunt Wisława.- Długosz pod rokiem 1022 przytacza opowiadanie, Ŝe pewni rycerze przeznaczyli
opactwu na Św. KrzyŜu część majątku moŜnowładcy Wisława, herbu Zabawa, a resztą się podzielili.
Widać z tego, Ŝe ów Wisław musiał stanąć na czele buntu. Bolesław Chrobry posłał przeciwko niemu
wojów, którzy go pokonali i podzielili majątek buntownika. Inaczej trudno sobie wyobrazić, jak to się
mogło stać, Ŝe jacyś rycerze dzielili się majątkiem moŜnowładcy. To mogło się stać tylko po pobiciu
go. Donacja na klasztor wydaje się być zrozumiała, jeŜeli weźmie się pod uwagę, Ŝe walcząc z
krzyŜami, figurami i obrazami bogomilcy musieli całkowicie zniszczyć uposaŜenie kościoła
Góry Świętokrzyskie mogły być wymarzonym terenem zagnieŜdŜenia się bogomilców. Mając
naturalną osłonę rozwinęli działalność na okolicznych możnowładców.
Thietmar nadmienia, Że moznowładcy w Polsce podnosili często bunty przeciwko Bolesławowi
Chrobremu. Wykorzystywali oni nieobecność króla w kraju, kiedy wyprawiał się w dalekie strony. To
mogło być powodem rebelii za poduszczeniem bogomilców w Górach świętokrzyskich, na czele której stanął Wisław.
5. Bez wstrząsu.- Wypędzenie mnichów zostało odnotowane w Pradze i Kijowie. Oznacza to, Że
uchodzący z Polski zakonnicy znaleźli schronienie w tych stolicach. Niemniej jednak wydarzenie to
nie wywoła wstrząsu w Polsce. Poza rebelią, którą Bolesław pobił, nie było większych rozruchów.
6. Sprawa św. Świerada.- Czy św. Świerad był bogomilcem? żył przecieŜ zgodnie z doktryną
sekciarzy, która podawała, Ŝe najwyŜszy szczebel doskonałości moŜna osiągnąć przez modlitwy, post i jak największe udręczenie własnego ciała.
Nie wszyscy bogomilcy kierowali się tymi tendencjami. Jedni dążyli do anarchii przez zniszczenie
władzy świeckiej i kościelnej, inni mieli umiarkowane Żądania. Natomiast część skoncentrowała się
wyłącznie na umartwianiu ciała. Św. Świerad swoim postępowaniem przypominał tę grupę, ale
bogomilcem nie mógł być, skoro całe swoje Ŝycie poświęcił regule zakonnej i umarł jako wierny mnich obrządku cyrylo-metodiańakiego. Przypadkowo tylko znalazł się w grupie bogomilców, która musiała opuścić Polskę.
7. Opłakiwany król.- Gall pisze, ze śmierć Bolesława Chrobrego opłakiwali zarówno „łacinnicy” jak i „słowianicy”(wyznawcy obrządku słowiańskiego).Gdyby król naraził się jednemu lub drugiemu
obrządkowi przez wypędzenie mnichów, na pewno poszkodowana strona nie opłakiwałaby go.
Bogomilcy musieli dać się we znaki przede wszystkim obrządkowi słowiańskiemu. Zbuntowali
zakonników, przepędzali księży i biskupów. Prześladowani mieli powód do wysławiania Bolesława
Chrobrego za oczyszczenie ich szeregów z niebezpiecznych elementów sekciarskich. Może to właśnie stało się powodem, Że jak wskazywał napis na nagrobku Bolesława Chrobrego (dziś nie
istniejącym)król został kanonizowany. Nie ma dowodu, aby aktu dokonał Rzym lub Konstantynopol,
niemniej jednak moŜna przypuszczać, ze zrobił to arcybiskup cyrylo-metodiański w Krakowie,
wdzięczny za oczyszczenie obrządku z naleciałości bogomilizmu.
8. Denary Bolesława Chrobrego.- Dla historyka zagadkę etanowi fakt, jak to się mogło stać, Że w
Krakowie za czasów Bolesława Chrobrego były bite denary z cyrylicznym napisem? Wiadomo, Ŝe
Cyryl skonstruował alfabet słowiański. Jest to głagolica, „do dziś używana w obrządku słowiańskim
w Chorwacji. Wypędzeni z Moraw uczniowie Apostołów Słowian rozwinęli w Bułgarii drugi alfabet,
zwany cyrylicą. Kwestia powstaje, jak to się mogło stać, Że w sto lat później cyrylica była tak
powszechnym alfabetem w Krakowie, iŜ stosowano ją przy wybijaniu denarów Bolesława Chrobrego?
Co spowodowało jej przeskok przez głagolicę na Bałkanach w drodze z Bułgarii do Polaki?
H.Paszkiewicz3 dochodzi do wniosku, Ŝe ze wzglądu na cenne wówczas źródła solne w Karpatach
Bułgaria przesunęła swe granice na północ do ziem polskich. Wtedy cyrylica przeniknęła do Polski i
stała się oficjalnym alfabetem.
Wyjaśnienie to jest raczej problematyczne. Skoro Bułgarom zaleŜało przede wszystkim na imporcie
cennej sol , na pewno nie kładli nacisku na to, aby ich dostawca posługiwał się cyrylicą. Zresztą
źródła słone znajdywały się w Karpatach wschodnich, a więc stosunkowo daleko jak na tamte
moŜliwości komunikacyjne od Krakowa, gdzie w uŜyciu był ów alfabet.
Bardziej prawdopodobne wydaje się, Że bogomilcy przynieśli z sobą z Bułgarii do Tyńca cyrylicę i tu
dzięki księgom apokryficznym szybko się spopularyzowała. Tym samym wyparła głagolicę, która
musiała być pierwszym alfabetem uŜywanym w Krakowie.
Konkludując, nie trudno zauważyć, Że jeżeli przyjmie się, iż powodem wypędzenia mnichów z Polski w r. 1022 byli bogomilcy, cały szereg wydarzeń związanych z tym faktem staje się jasny.
NOTATKI
1. „Polikarpa Mnicha Kijowskich Pieczar, śywot MojŜesza Węgrzyna”, MPH IV, str.797-817.
2. W.Meysztowicz,”Manuscriptum Gertrudae Filiae Mesconis II Regis Poloniae”,Ant.II, Romae 1955.
3. H.Paszkiewicz,”The Making of the Russian Nation”, str.563,
ROZDZIAŁ XVII
BEZPRYM
W r.1025 Bolesław Chrobry umarł, a na tron po nim wstąpił jego syn, Mieszko II. Lecz pretensje do
tronu wysunął Bezprym, pierworodny syn Bolesława Chrobrego i jego Żony, Węgierki. Był on
pozbawiony przez ojca praw do tronu i przebywał z matką na obczyźnie. Po śmierci Bolesława
Chrobrego wrócił do Polski, by upomnieć się o dziedzictwo. Wypędzony przez Mieszka II zbiegł na Ruś. W 1031 roku wspierany przez księcia ruskiego i cesarza niemieckiego Bezprym zmusił Mieszka II do opuszczenia kraju. Po kilku miesiącach sprawowania władzy został zamordowany w tajemniczych okolicznościach.
Mieszko II odzyskał tron w r.1032 za cenę zrzeczenia się tytułu królewskiego i oddania Łużyc,
Słowacji oraz Moraw. Umarł w 1034 r.
Do objęcia władzy w Polsce pomogli Bezprymowi nie tylko sąsiedzi, ale i opór możnowładców. Czy
przypadkiem nie tacy jak (Wisław, których buntowali bogomilcy przeciwko władzy świeckiej i
kościelnej?
Charakterystyczny jest fakt, Że kiedy Bezprym na Wawelu znalazł insygnia królewskie, odesłał je
tam, skąd zostały przywiezione, to znaczy do Rzymu. Dlaczego tak postąpił? Przecież jego ojciec,
Bolesław Chrobry przez 25 lat zabiegał o koronę królewską, zanim ją otrzymał! Niewątpliwie po
stronie Bezpryma stanęli wyznawcy obrządku słowiańskiego. Chcąc podkreślić, Że trzyma się jak
najdalej od „łacinników”, którym przewodził Mieszko II, odesłał insygnia do Rzymu. Oznaczałoby to, ze stosunki między obydwoma obrządkami znacznie się oziębiły. Minął okres współpracy i wzajemnej tolerancji.
Zjawisko podziału społeczeństwa na „łacinników”, czyli „partię dworską i „słowianików” należących
do „partii ludowej”, wyraźnie wystąpiło w Chorwacji i doprowadziło do powaŜnych zaburzeń u kraju
.Nie jest wykluczone, ze w Polsce bi-rytualizm mógł doprowadzić do podziału narodu.
Bezprym został zamordowany. Można przypuszczać, ze zginął z rąk „łacinnika”, bo przecież z Polski
wypędził króla obrządku łacińskiego. Tak mogło być, ale jego zabójcą mógł być również bogomilec.
Jeżeli Bezprym odesłał insygnia do Rzymu, widocznie planował, by koronę królewską nałoŜył mu
arcybiskup słowiański w Krakowie. Tym sposobem wzmocniłby pozycję hierarchii cyrylometodianakiej, co mogłoby doprowadzić do przeprowadzenia większej czystki w szeregach
wyznawców obrządku słowiańskiego, niż była w r.1022. Bogomilcy więc przedsięwzięli kroki, bu mu plany pokrzyżować.
ROZDZIAŁ XVIII
CZY REAKCJA POGAŃSKA?
Gwałtowne wypadki jakie miały miejsce po śmierci Mieszka II i trwały do przejęcia władzy przez
Kazimierza Odnowiciela w r.1038, są określane w historii jako „reakcja pogańska. Nie trwały one
przez o kres czterech lat, lecz tylko po tragicznej śmierci, Bolesława Zapomnianego.
I. RYCHEZA REGENTKĄ.- Mieszko II pozostawił po sobie dwóch nieletnich synów, Bolesława i
Kazimierza. Wobec tego matka ich, niemieckiego pochodzenia Rycheza, przejęła u r.1038 władzę jako regentka. Rycheza przypuszczalnie sądziła, Ŝe ma słuszny powód do tego. Jej babka, księŜniczka grecka
Teofania, wdowa po cesarzu niemieckim Ottonie II, całkiem dobrze sprawowała rządy w Rzeszy jako
regentka, zanim jej syn Otton III doszedł do pełnoletniości. Wnuczce nadarzyła się podobna okazja.
Postanowiła skorzystać z niej, zwłaszcza, Ŝe chciała zniszczyć cyrylo-metodianizm, którego
nienawidziła całą duszą.
Jednym z ciosów zadanych jej ambitnym planom był fakt, Że w Polsce nie była znana instytucja
regencji. Po śmierci księcia wstępował na tron jego najstarszy syn, a z braku męskiego potomka, lub
zdetronizowania księcia, wiec naczelników rodów wybierał następcę. Co gorzej w słowiańskich
stosunkach było wprost nie do pomyślenia, aby kobieta mogła sprawować rządy.
Wystąpienie Rychezy jako regentki musiało zburzyć umysły naczelników rodów. Oliwy do ognia
dolała, jeżeli wydała zarządzenie likwidacji cyrylo-metodianizmu. Wyznawcy obrządku
słowiańskiego zostali zmuszeni do akcji przeciwko Rychezie.
Jedyne rozwiązanie, jakie mieli przed sobą, było osadzenie na tronie młodocianego Bolesława. Jak
kroniki podają, cel ten został osiągnięty. Zdenerwowana tym Rycheza zabrała młodszego syna,
Kazimierza i z nim udała się do swego brata, Hermanna, arcybiskupa Kolonii w r.1036.
II. BOLESŁAW ZAPOMNIANY.- Zarówno Gall jak i inne źródła wskazują na to, ze Bolesław
Zapomniany był królem. Skoro jego ojciec, Mieszko II, zrzekł się korony, Bolesław nie dostał ją od
papieŜa. Na to nie zgodziłaby się Rycheza, która przez brata Hermanna miała duże wpływy w
Rzymie. Kto więc go ukoronował? Jedynie tylko arcybiskup słowiański w Krakowie, który był
niezaleŜny od kurii rzymskiej.
Koronowany król, wnuk Bolesława Chrobrego, którego imię nosił, został zamordowany po kilku czy
kilkunastu miesiącach sprawowania władzy. Można przypuszczać, Ŝe mordu dokonali zwolennicy
Rychezy, czyli „łacinnicy”. Lecz mogli to być równieŜ bogomilcy, którzy przypuszczalnie z
analogicznych przyczyn zgładzili wcześniej Bezpryma, stryja Bolesława Zapomnianego.
III. WOJNA DOMOWA.- Po tragicznej śmierci Bolesława Zapomnianego rozszalała się wojna
domowa, zwana „reakcją pogańską”.
1.Mordowanie biskupów.- Kronikarze polscy wyraźnie wskazują, Że rozruchy w Polsce wywołali jacyś heretycy, a nie poganie.
a) Gall pisze: "bowiem poddani podnieśli bunt przeciw panowaniu moŜnych i sami siebie uczynili
panującymi. Ponadto także od wiary katolickiej odchyliwszy się (de fide catholica deviantea), czego
bez płaczu nie mozna powiedzieć, przeciw biskupom i kapłanom Boże siedziby zagarnęli, a jednych z nich, którzy byli godni, zgładzili mieczem, a innych z nich ukamienowali.
b) Długosz opisując te wypadki podobnie przedstawia, Ŝe spowodowali je „in fide vaciliana in
religione obe rans”, a więc heretycy. Mogli nimi być wówczas tylko bogomilcy. Niestety, ani Gall, ani Długosz nie znał ich pod tą nazwą. Gdyby było inaczej, sprawa byłaby jasna i nikt nie bredziłby o
jakiejś tam „reakcji pogańskiej”.
c) O wypadkach pisze też Kadłubek i Kronika Wielkopolska, a Rocznik Świętokrzyski Nowszy
wyraźnie stwierdza, Ŝe rozchodziło się o „profanacją wiary chrześcijańskiej”.
2.Jacy biskupi?- Rocznik kapituły krakowskiej podaje, Ŝe w r.1027 umarł arcybiskup Hipolit, a
Bossuta (Bożęta) przejął po nim sukcesję; natomiast pod rokiem 1026, Że umarł arcybiskup Stefan.
Niewątpliwie ktoś po nim został wybrany przez synod biskupów słowiańskich, czyli w przeciągu
dwóch lat na tronie arcybiskupim zasiadało aż czterech metropolitów. Coś musiało zajść, co
spowodowało ich śmierć. Kroniki zachowują milczenie odnośnie epidemii, czyli w rachubę
uchodziłyby morderstwa? Jeżeli wypadki te przeniesiemy o dziesięć lat później, to sprawa staje się
jasna. Zginęli oni z rąk bogomilców podczas rebelii, jaka się rozszalała po zabójstwie Bolesława
Zapomnianego. Zniszczenie cyrylo-metodianizmu mogło być dla nich celem pierwszym, jeżeli Ŝywili nienawiść za klęskę poniesioną w r.1022.
Gall nadmienia, Że rebelianci ścinali głowy tym księżom i biskupom dla których mieli jakiś respekt.
Może to odnosiło się do kleru łacińskiego. Natomiast kamienowanie „niegodnych” biskupów mogło
być stosowane do kleru słowiańskiego. Skoro każda władza kościelna była, zdaniem bogomilców,
dziełem szatana, trzeba wziąć pod uwagę, Ŝe mogły potoczyć się głowy zarówno biskupów
słowiańskich jaki łacińskich.
Natomiast stanowczo trzeba odrzucić przypuszczenie niektórych historyków, jakoby w rozruchach
wyznawcy obydwu obrządków mordowali się wzajemnie. Takie wypadki nie zaszły na Bałkanach,
chociaŜ w Chorwacji tarcia między łacinnikami i słowianikami były bardzo ostre.
3. Mordowanie panów.- Kroniki podają, ze słudzy powstali przeciwko panom i sami stali się panami.
Jest to zwykłe zjawisko kaŜdej rewolucji. Jeżeli motłoch rzucił się na rezydencję biskupa, zabił hierarchę, rozgrabił jego majątek i nikt nie został u-karany, bo władzy nie było, to podziałało zaraźliwie na służbę możnowładców. Likwidowała ona swych panów i majątki ich przejmowała u swoje ręce.
Trudno tu mówić o jakiejś „walce klas”, bo nic nie wskazuje, by rebelianci mieli jakieś plany
przebudowy społecznej państwa. Był to zwyczajny rabunek połączony z morderstwami, jaki
zazwyczaj towarzyszy róŜnym zaburzeniom ulicznym.
IV.NAJAZDY SĄSIADÓW.- Z anarchii w Polsce skorzystali jej sąsiedzi. Kraków złupił ksiąŜę czeski Brzetysław I w r.1038. Wtargnął on też do Gniezna, zniszczył miasto i wywiózł z katedry relikwie św. Wojciecha. Zajął Śląsk.
Z Kijowa ruszył Jarosław Mądry i zagarnął Grody Czerwieńskie.
V. NIE BYŁO „REAKCJI POGAŃSKIEJ”.- Kilka faktów przeczy możliwości „reakcji pogańskiej”,
jaka miała wydarzyć się w Polsce u latach 1036-1038.
1. Brak świętych.- Gdyby u Polsce była reakcja pogańska, to u krótkim okresie czasu po rozruchach
zabici biskupi byliby wyniesieni na ołtarze. W owych czasach najszybszą i najpewniejszą drogą
dostania się na listę świętych była śmierć z rąk pogan, św. Wojciech już w trzy lata po męczeństwie
znalazł miejsce na ołtarzu. Zamordowany podczas reakcji pogańskiej na Węgrzech biskup Gerard
został kanonizowany w kilkanaście lat później. Podobnie było z biskupem Janem, który zginął
podczas rewolucji pogańskiej na Połabiu. Tymczasem z rozruchów w Polsce nie wyszedł Żaden
święty. Co więcej, nie zanotowano nawet imion biskupów, których głowy potoczyły się w tragicznych latach.
2. Papież potępia Czechy.- Polacy za najazd Brzetysława I na Polską złożyli zażalenie w Rzymie.
Kosmas notuje, Że papież wezwał do siebie delegację czeską i mocno ją zrugał za najazd na
chrześcijańską Polską. Gdyby w tym czasie była w Polsce reakcja
pogańska, niechętny Polakom kronikarz praski na pewno usprawiedliwiałby swych rodaków za
najazd wyjaśniając, Że musieli wtargnąć do Gniezna, by ratować relikwie św. Wojciecha przed z
bezczeszeniem z „rąk pogańskich” Polaków. Tymczasem w jego kronice nic nie ma i nie wskazuje,
aby tak miało być.
3. Brak określeń.- W Żadnym ze źródeł informującym o nieszczęsnych wypadkach nie ma słowa
„idolatra” czy „paganorum”. Kronikarze polscy wyraźnie podają, Że sprawcami rozruchów byli
sekciarze.
VI.”WYTARTY”Z PAMIĘCI.- Źródła1 podają, Ŝe w Polsce był król, który matce swojej wyrządził tak wielką krzywdą, iż nie wart jest, aby był policzony w poczet panujących, ale jak najszybciej „wytarty” z pamięci. Uwaga ta odnosi się do Bolesława Zapomnianego.
Morderstwa ojców, matek, dzieci i krewnych w rodzinach panujących nie należą do rzadkości i o nich najstarsze kroniki wcale nie milczą. Więc niby dlaczego Bolesław został skazany na „wytarcie” z pamięci, skoro on matkę Rychezę nie zabił, ani nie wyrzucił? Poszła sobie do brata Hermanna,
arcybiskupa Kolonii. Nie wyszła z Polski z pustymi rękami, skoro stać ją było na fundacje klasztoru
w Braunweil, w Niemczech. Czy to miało być tak straszną zbrodnią, jakiej miał się dopuścić
młodociany król?
Absolutnie nie! To tylko niezręczne maskowanie prawdziwych wydarzeń przez kronikarzy.
Bolesław mógł być koronowany przez arcybiskupa słowiańskiego i zgładzany przez bogomilców. Dla
wielu ludzi bogomilizm identyfikował się z obrządkiem słowiańskim, skoro na jego terenie się
ujawnił. Stąd przyjęcie korony królewskiej z rąk arcybiskupa cyrylo-metodiańskiego mogło być
uważane, Że nadał ją heretyk bogomilski. W takim wypadku byłaby to zbrodnia niesłychana jak na
owe czasy, a władca, który się tego dopuścił, nie zasługiwałby na nic innego, jak tylko na „wytarcie” z
pamięci.
Historycy więc przyjęli tezę ,Ŝe Mieszko II miał tylko jednego syna, Kazimierza, którego Rycheza
zabrała z sobą do Niemiec.
Nowsze badania wykazały, Ŝe Bolesław był następcą Mieszka II, lecz zginął w tajemniczych
okolicznościach po stosunkowo krótkim okresie panowania. Skoro kronikarze zrobili wszystko co się
dało, by za nim zatrzeć ślady, więc dano mu odpowiedni przydomek. Figuruje w historii jako
„Bolesław Zapomniany”.
NOTATKI
1. Kronika Wielkopolska i Spominki Przeworskie z XV wieku.
2. T.Wojciechowski,”O Kazimierzu Mnichu”; O.Balzer, „Genealogia Piastów”,Kraków 1895;
S.Kątrzynski, „Kazimierz Odnowiciel”; R.Grodecki,”Dzieje Polski do roku 1194”, 1926.
ROZDZIAŁ XIX
MASŁAW
Najazd Brzetysława I na Polskę zaniepokoił cesarza niemieckiego. W obawie, aby Czesi nie
rozpoczęli ataki na Rzeszę, postanowił przywrócić władzę w Polsce, by mogła szachować Pragę od
wschodu.
I. POWRÓT KAZIMIERZA.-Problem nie był trudny. Kanclerzem cesarskim dla Włoch był Hermann, arcybiskup Kolonii, brat Rychezy. Może to on podsunął cesarzowi myśl restytucji władzy w Polsce, by siostrzeńca Kazimierza wynieść na tron.
1. Sprzeciw Rychezy.- Rycheza sprzeciwiła się temu. Kronikarz niemiecki nadmienia, Że błagała
syna, aby nie wracał do kraju, skąd ją „zdrajcy” wypędzili, lecz jej perswazje na niewiele się zdały.
2. Dwa warunki.-Kazimierz przebywał w klasztorze w Cluny, jak Długosz podaje. Na wniosek
arcybiskupa Hermanna papieŜ zdjął z niego śluby zakonne, lecz uwarunkował to tym, ze Polska
będzie płacić świętopietrze Stolicy Apostolskiej wysokości denara od domu i ksiąŜę dopilnuje, by
duchowni w Polsce mieli krótko przystrzyŜone włosy, golili brody i nosili tonsury, oraz odpowiednio
się ubierali1.
Obydwa punkty mają powiązania z cyrylo-metodianizmem. Polska już poprzednio składała
świętopietrze Rzymowi. Zachował się list Bolesława Chrobrego do papieża, w którym król tłumaczy
się, Ŝe nie mógł uiścić na czas opłaty, poniewaŜ toczył walki z cesarzem niemieckim. Obok
świętopietrza ludność składała teŜ dziesięcinę na potrzeby Kościoła w Polsce. Ciężary musiały być
zbyt duże i nie jest wykluczone, Że stały sie jednym z powodów wybuchu buntu w r.1022 i rozruchów w latach 1036-1038.Aby nie było nadużyć, papież z góry określił minimalną stawkę.
Jeżeli idzie o wygląd zewnętrzny kleru, to nie ma wątpliwości, iż odnosi się on do obrządku
słowiańskiego, którego duchowni, wzorem bizantyńskim, nosili długie brody, włosy, wąsy, nie znali
tonsury i przywdziewali długie szaty. Papieżowi więc rozchodziło się by kler słowiański pod
wzglądem zewnętrznym upodobnił się do kleru łacińskiego. Nie jest to jedyne zarządzenie Rzymu u
tej materii2.
3. Drużyna.- Wyprawiając Kazimierza do Polski cesarz dał mu niewielką drużyną niemieckich
rycerzy. Na jej czele książę wkroczył z Węgier do Polski u 1038 roku.
Rycerze niemieccy nie byli mu potrzebni. Na wieść, Że prawowity władca wraca do Polski, zgnębiona wojną domową ludność obu obrządków garnęła się do niego spodziewając się, Że wreszcie w kraju zapanuje ład i porządek.
4. Zaszczytny przydomek.- Kazimierz bez trudu objął władzę w Polsce i spełnił Życzenie narodu. Stąd uzyskał zaszczytny przydomek „Odnowiciela”.
II. ARCYBISKUP ARON.- Po zaprowadzeniu porządku w kraju Kazimierz przystąpił do
oczyszczania obrządku słowiańskiego z bogomilizmu. Zwrócił się więc do wuja Hermanna o pomoc.
Arcybiskup Kolonii przysłał mu mnicha klunickiego Arona.
1.Reforma Tyńca.- Aron przybył w r.1046 do Krakowa. Kazimierz zlecił mu reformę benedyktynów w Tyńcu, jak podają źródła. Przypuszczalnie rozchodziło się o oczyszczenie klasztoru z elementów
bogomilskich.
2. Księgozbiór.- W Tyńcu musiało się mieścić archiwum metropolii słowiańskiej. Obok ksiąg o treści
religijnej i świeckiej napisanych głagolicą z wcześniejszej epoki, musiały być równieŜ manuskrypty w cyrylicy, zapewne bogomilskie apokryfy. Księgozbiór mógł być pokaźny. MoŜe w nim znajdował się jakiś „letopis” polskiego Nestora?
Powstaje pytanie, czy Aron zniszczył księgozbiór tyniecki? Może niektóre księgi spalił, ale nie
wszystkie. Sporą ilość musieli zabrać z sobą zakonnicy, którzy ze wzglądu na powiązania z
bogomilizmem nie mogli dłuŻej przebywać w Tyńcu. Przenieśli je do załoŜonego w r.1032 opactwa
słowiańskiego w Sazawie, Czechach, bo w krótkim czasie klasztor ten miał największą bibliotekę
pism słowiańskich w środkowej Europie. Możliwe, Że przybyli z Polski zakonnicy narzucili opactwu
bogomilskie nastawienie, bo ksiąŜę czeski Brzetysław II u r.1095 wypędził mnichów słowiańskich z
Sazawy i klasztor ich przekazał benedyktynom łacińskim, którzy doszczętnie zniszczyli biblioteką
słowiańską.
3. Apokryfy.-Głównym tworem pisarskiej działalności bogomilców były apokryfy. Dla etnografów
zaskoczenie stanowi fakt, Ŝe zbierając legendy i baśnie ludowe Oskar Kolberg zanotował całą masę
opowiadań w Krakowskim, które mają swe odbicie w apokryfach bogomilskich. Jak one mogły dostać się do ludu? Jeżeli w Tyńcu był ich księgozbiór, wówczas mnisi kontaktując się z ludźmi opowiadali je. Apokryficzne legendy musiały tak mocno utkwić w pamięci, Że przekazywano je z pokolenia na pokolenie i w ten sposób dotrwały do naszych czasów.
4. Aron arcybiskupem.- Historyków zastanawia fakt dlaczego Aron został arcybiskupem Krakowa?
PrzecieŜ do „zreformowania” opactwa tynieckiego nie potrzebny mu był paliusz! Coś musiało zajść, Że go otrzymał.
Jeśli mnich kluniacki dobrze się wywiązał z oczyszczania Tyńca z elementów bogomilskich, to
Kazimierz Odnowiciel mógł mu zlecić przeprowadzenie czystki u całym obrządku słowiańskim u
Polsce. I w tym wypadku potrzebna była Aronowi uładza metropolity. MoŜe w międzyczasie umarł
arcybiskup słowiański w Krakowie, a więc Kazimierz Odnowiciel przekonał synod cyrylometodiański,
Że dla dobra obrządku Aron powinien być wybrany metropolitą. Tak mogło się stać.
Lecz wybór synodu nie wystarczył. Jako łacinnik Aron zwrócił się o zatwierdzenie do Rzymu i
paliusz otrzymał.
5.Ślady po Aronie.- Aron pieczętował się trzema koronami, herbem miasta Kolonii, który od jego
czasów stał się równieŜ herbem biskupów krakowskich i zwie się „Aronem”. Inne ślady jego
poprzedniej ojczyzny pozostawił wznosząc na Wzgórzu Wawelskim dwa kościoły (kaplice)
dedykowane św. Gereonowi i św. Leonardowi, patronom miasta Kolonii.
III. MASŁAW.- Pod koniec panowania Mieszka II Polskę moŜna by podzielić na Wielkopolskę, która znalazła się pod wpływami łacińskimi; Małopolskę, gdzie dominował cyrylo-metodianizm i Mazowsze zdobywane przez bogomilców.
1. Uciekinierzy.- Kiedy w r.1022 Bolesław Chrobry wypędził mnichów słowiańskich z Polski, ci co
mieli bliŜej na Węgry (Słowację), jak św. Świerad (był w klasztorze w Tropiu koło Nowego Sącza),
powędrowali na południe. Natomiast inni musieli szukać schronienia na Mazowszu. Zastawszy tam
po wioskach i miasteczkach raczej ludność pogańską, bo obrządek łaciński nie był tam znany,
słowiański zapuścił słabe korzenie, bogomilcy mieli okazję do rozwinięcia swych wpływów.
2. Wielkorządca.- Kiedy w r.1038 Kazimierz Odnowiciel wracał z zachodu do Polaki na Mazowszu
władzę sprawował „Masław”, zwany także „Mojsławem”, czy tez „Mięcsławem”. Zlecił mu ją Mieszko
II.
Masław prawdopodobnie pochodził z rodu Piastów. Nie jest do pomyślenia, aby Mieszko II zlecił
poganinowi administrację duŜej połaci kraju. Na to absolutnie nie zgodziłaby się Rycheza. Masław
albo był wyznawcą cyrylo-metodianizmu, albo będąc łacinnikiem przeszedł na obrządek słowiański,
kiedy król zamianował go wielkorządcą Mazowsza.
3. Umiarkowani bogomilcy.- Przypuszczalnie nauczeni przykrym doświadczeniem bogomilcy, którzy
w 1022 roku schronili się na Mazowszu, porzucili swą bojowość i starali się respektować władzę. To
mogło spowodować, Ŝe z trzech dzielnic Polski, jak podkreślają kronikarze, podczas rozruchów latach 1036-1036, Mazowsze było najspokojniejsze. Kwitło pod zarządem Masława i było gęsto zaludnione.
4.Odmowa.- Kiedy Kazimierz Odnowiciel objął tron w Krakowie, zaŜądał, by Masław się mu
podporządkował Wielkorządca Mazowsza odmówił.
Może obawiał się, Ŝe dawny mnich klunicki będzie forował obrządek łaciński na Mazowszu, co
doprowadzić moŜe do wojny domowej, jak to się wydarzyło w Małopolsce. Wolał więc w swojej
dzielnicy mieć tylko wyznawców obrządku słowiańskiego i spokojnych bogomilców niŜ łacinników.
MoŜe teŜ uwaŜał, Ŝe ma okazję do załoŜenia samodzielnego księstwa, zwłaszcza, Ŝe utrzymywał
dobre stosunki z pogańskimi sąsiadami na północy. Mógł liczyć na pomoc Jaćwingów, Litwinow,
Prusów i Pomorców.
5. Klęska.-Kazimierzowi Odnowicielowi nie pozostało nic innego, jak wyprawić się zbrojnie na
Mazowsze, Wsparty oddziałami ruskimi, przysłanymi mu przez teścia, księcia kijowskiego Jarosława
Mądrego, władca Polski uderzył na Masława, zanim pogańscy sprzymierzeńcy przyszli mu z pomocą. Wielkorządca Mazowsza poniósł druzgocącą kląska i zginął w boju.
6. Charakterystyczny zwrot.- Historycy zaliczyli bitwę Kazimierza Odnowiciela z Masławem do
„reakcji pogańskiej”. Tymczasem Gall opisując wydarzenie nadmienia, Ŝe po zwycięstwie nad
wojskami Masława Kazimierz przemawiając do swoich rycerzy, powiedział: "Pokonawszy tylu
fałszywych chrześcijan (superatis tot falsis christicolicos), już bezpiecznie walczyć będziecie z
poganami”. Z tych słów wynika, Że ani Masław, ani jego rycerze nie byli poganami, jak Prusowie,
którzy nadciągnęli wielkorządcy z pomocą.
7. Cerkiew Mazowiecka?- Zwrot Galla wyraźnie wskazuje, Że Mazowsze było bogomilskie. Kosmas
wymienił sekciarzy jako „chrześcijan”. Gall jest bardziej dokładny. Aby nie było nieporozumienia, o
jakich chrześcijan się rozchodzi, dorzucił, Ŝe o „fałszywych”.
Wyprawa krzyżowa Kazimierza Odnowiciela na Mazowsze przypomina podobne wydarzenie na
Bałkanach. Ban Matej Ninosław stanął na czele buntu przeciwko krzyŜowcom w Bośni. Usunął
najeźdźców i utrwalił herezję w postaci „Bośniackiej Cerkwi”, która istniała do zagarnięcia Bośni
przez Turków.
Gdyby Masław wygrał bitwę, wówczas można sądzić, ze powstałoby podobne zjawisko co w Bośni.
Wykrystalizowałby się „naród mazowiecki”, jako odrębny od polskiego i prawdopodobnie miałby on
„Cerkiew Mazowiecką” zabarwioną doktrynami bogomilców.
NOTATKI
1. “Vita Minor Sancti Stanislai”, MPH IV,str.272.
2. Podobne zarządzenie odnośnie wyglądu księŜy wydał papież Aleksander II, w r.1062 dla
duchownych słowiańskich w Chorwacji.
ROZDZIAŁ XX
RUŚ
Oficjalnie podaje się, Że Ruś przyjęła chrześcijaństwo w r.988, kiedy jej książę, Włodzimierz Wielki,
ożenił się z Anną, księżniczką grecką.
Gdyby na Rusi nie było chrześcijaństwa, to Anna przy pomocy swoich misjonarzy zaprowadziłaby
obrządek bizantyński w języku greckim, jak to miało miejsce przy chrzcie Bułgarii. Zanim przybyła
do Kijowa chrześcijańscy Rusini na długo przedtem przysięgali na swego Boga, a pogańscy na
Peruna czy Wełesa. Widać z tego, Że na Rusi był cyrylo-metodianizm, który odznaczał się większą
tolerancyjnością niŜ obrządek bizantyński, Włodzimierz musiał zburzyć posągi bogów, bo Annę
raziły, Ŝe stały przed dworzyszczem, w którym ona miała zamieszkać.
1. OBRZĄDEK SŁOWIAŃSKI NA RUSI.-
1. Przemyśl,- Na szlaku handlowym Praga-Kijów był nie tylko Kraków, ale i Przemyśl,
przypuszczalna stolica księstwa Lędzian. Musiał on dojść do powaŜnego znaczenia, skoro w nim
archeologowie znaleźli szczątki katedry z X wieku. Chrześcijaństwo przyszło do mieszkańców
Przemyśla z południa, zapewne jeszcze z Moraw, podobnie jak do Kraju Wiślan.
2. Kijów.- Razem z kupcami podąŜali misjonarze z słowiańskiego południa do Kijowa. Z plemion
ruskich Polanie byli pierwsi, którzy przyjęli chrześcijaństwo. Za nimi poszli Drzewianie,
Nowogrodzianie. Siewierzanie, Połocczanie, Dregowiczanie i Bużanie.
3. Siedem biskupstw.-Za czasów Włodzimierza Wielkiego i Jarosława Mądrego istniały na Rusi
następujące biskupstwa: w Nowogrodzie, Połocku, Czernichowie, Turowie nad Prypecią, Bełgoradzie
nad Dnieprem, Włodzimierzu Wołyńskim, no i oczywiście w Kijowie.
Nie wydaje się, aby w Kijowie po przyjęciu chrztu powstała metropolia. Przypuszczalnie było tam
biskupstwo o większym znaczeniu. Taki wypadek zaszedł w Chorwacji. Słowiański biskup Kninu
odgrywał czołową rolą, stąd nazywano go 'biskupem Chorwacji', ale nigdy nie był arcybiskupem,
gdyŜ metropolita wpierw rezydował na Morawach, później w Wiślicy, a w końcu w Krakowie.
Nestor podaje, Ŝe przez chrzest powstała Ruś. Oznacza to, Ŝe cyrylo-metodianizm został rozciągnięty
na skandynawskich Warangów. Przy pomocy nowej wiary obcy element etniczny został
zeslawizowany, a poniewaŜ on nosił nazwą Ruś, termin ten objął równieŜ plemiona słowiańskie.
Cyrylo-metodianizm w Polsce cementował dwa róŜne elementy etniczne przez ujednolicenie języka i
obrządku.
II. Patronat Konstantynopola.- Słowiańskie biskupstwa ruskie były w zasadzie niezawisłe. Ich zależność od Krakowa przypuszczalnie ograniczała się do tego, Ŝe arcybiskup krakowski udzielał sakry kandydatom na biskupów. Ten stan mógł być bardzo na rękę ksiąŜętom kijowskim. Stąd też dziwne się wydaje, Że około 1039 roku Jarosław Mądry podporządkował swój Kościół Konstantynopolowi. Co go do tego skłoniło?
1. Bogomilizm.- Powodem decyzji mogła być obawa, Że Kościół ruski może ogarnąć sekta bogomilców szerząca hasła anarchistyczne. Źródła kijowskie wzmiankują, Że biskup Leontyn potępił popa Adriana w 1004 roku za szerzenie herezji.
2. Apokryfy.- Na Rusi zachowała się stosunkowo dość duża literatura apokryficzna, dotycząca zarówno Starego jak i Nowego Testamentu (ewangelie Tomasza, Jakuba, Nikodema; 'Chodzenie Matki Boskiej po mękach' etc). Świadczy ona o tym, Ŝe bogomilcy musieli mieć powazne wpływy w tym państwie. Fakt, iż poza krótką zmianką o popie Adrianie kroniki nic o herezji więcej nie wiedzą, jest zrozumiałe Że Nestor, podobnie jak Gall czy Kosmas, starannie zacierali ślady za wydarzeniami,
które według nich powinny być 'wytarte z pamięci.
3. Przykład Polski.- Wypędzenie mnichów z Polski w r.1022 było ostrzeŜeniem dla Kijowa, do czego
mogą doprowadzić bogomilcy. Dalsze wypadki, zwłaszcza rozruchy po śmierci Mieszka II, dały wiele do myślenia w stolicy Rusi. Skoro metropolita i hierarchowie cyrylo-metodianscy byli za słabi, by się rozprawić z herezją, to trzeba było szukać oparcia w jednym z dwóch głównych ośrodków
chrześcijaństwa w owych czasach. Obrządek łaciński ze wzglądu na odległość nie wchodził w
rachubę. Kościół ruski można było podporządkować jedynie Konstantynopolowi.
4. Metropolia w Kijowie.- Jarosław Mądry doszedł do porozumienia z Bizancjum. Patriarcha
Konstantynopola zgodził się na utworzenie metropolii w Kijowie z językiem słowiańskim. Nie była to nowość. Poprzednio patriarcha musiał się zgodzić na pozostawienie w liturgii języka słowiańskiego w Bułgarii. świeżo założona metropolia w Kijowie nie była prawosławna, gdyż jeszcze nie nastąpił podział
Kościoła na wschodni i zachodni, a tym samym biskupi cyrylo-metodianscy podporządkowali się
patriarchatowi w Konstantynopolu bez stawiania oporu. Niemniej jednak Jarosław Mądry nie był
zachwycony stosunkami w Kościele. Arcybiskupem został Grek, który w Kijowie otoczył się
rodakami. Zachodziła obawa wynarodowienia Rusi. Stąd, kiedy metropolita umarł w r.1051 książę
ruski osadził na tronie arcybiskupim rodaka, mnicha Hilariona i kazał mu udzielić sakry bez
porozumienia się z patriarchą. Tym samym dążył do uniezależnienia swego Kościoła, co się chwilowo stało, gdyż po śmierci Hilariona patriarcha odzyskał swe wpływy na Rusi.
NOTATKI
1. H. Paszkiewicz, ”The Making of the Russian Nation”, str.82.
2. H. Paszkiewicz, jak wyŜej, str.89.
ROZDZIAŁ XXI
ZANIK CYRYLO-METODIANIZMU
Klęska Masława przypieczętowała los bogomilców w Polsce. Od tej chwili sekta znika z ziem
polskich. Niemniej jednak pozostawiła po sobie smutne dziedzictwo - przetrąciła kręgosłup
obrządkowi słowiańskiemu.
I. PODKOPANE ZAUFANIE.- Wygląda na to, Że bogomilcy dość głęboko zapuścili korzenie w
polskim cyrylo-metodianiźmie.
1. Hierarchia.- św. Wojciech powypędzał i pozabijał biskupów i księży. Znaczy to, Że herezja
opanowała nawet hierarchię, w wojnie domowej po śmierci Mieszka II motłoch „godziwym” biskupom ścinał głowy, a „niegodziwych” kamienował. Wśród zgładzonych mogli być zwolennicy doktryn bogomilskich, co ogromnie komplikuje sprawę, gdyŜ nie wiadomo kim mógł być biskup czy ksiądz.
2. Klasztory.- Opanowane przez bogomilców klasztory zmusiły Bolesława Chrobrego do drastycznej
akcji. Po wypędzeniu mnichów skaŜonych herezją trzeba było z bezczeszczone klasztory na nowo
konsekrować i wyposaŜać. MoŜe tu jest właśnie wytłumaczenie, dlaczego niektóre opactwa były trzy, a nawet cztery razy fundowane. Chcąc zatrzeć ślady za działalnością sekty kronikarze za każdym razem tak przedstawiali sprawę, jak się to odnosiła do świeŜo załoŜonego klasztoru.
3. Poziom umysłowy kleru.- Jeżeli Prohor i Prokulf byli Grekami, to musieli mieć pewne
wykształcenie osiągnięte w Konstantynopolu. Gorzej było z biskupami i księżmi, którzy im podlegali.
Może niektórzy udawali się nad Bosfor, by tam zaczerpnąć wiedzy. Inni raczej przeszli przeszkolenie
w klasztorze tynieckim, gdzie obok archiwum i biblioteki musiała być jakaś szkoła przygotowująca
do stanu duchownego. Jej poziom nie był nadzwyczajny, skoro nie słyszy się, aby u tych czasach
wyszli z Krakowa wybitni ludzie.
Tymczasem rozwijający się obrządek łaciński miał do dyspozycji księży przeszkolonych we Włoszech, Niemczech, a później we Francji. RóŜnica u poziomie umysłowym duchownych obydwu obrządków musiała pogłębiać się na niekorzyść cyrylo-metodianizmu. Doszedł więc dodatkowy powód podkopania zaufania do obrządku słowiańskiego,
II. ZANIK METROPOLII.- Po śmierci Arona w r.1059 przez dwa lata był w Krakowie wakat, zanim
został obsadzony urząd arcybiskupi.
1. Zula biskupem.- Przypuszczalnie synod wybrał Lamberta Zulę, który chciał zostać arcybiskupem,
ale Rzym się na to nie zgodził. Polska została oczyszczona z bogomilizmu, więc jej nie był potrzebny
drugi arcybiskup. Targi trwały dwa lata, zanim w końcu Lambert Zula zajął miejsce po Aronie, ale
już tylko jako biskup.
2.”Włóczący się” księŜa.- PapieŜ Grzegorz VII w liście do Bolesława Śmiałego z 20 kwietnia 1075 r1. nadmienia, Ŝe w Polsce są biskupi niezależni od metropolii w Gnieźnie, co wskazuje na to, iż miał na myśli biskupów słowiańskich. Co więcej, kandydaci na biskupów „włóczą się” po kraju w
poszukiwaniu arcybiskupa, by im udzielił sakry, wobec czego trzeba im metropolię restytuować.
List ten wskazuje na ciekawą sytuację, jaka musiała się wytworzyć po śmierci Arona w Krakowie.
Rzym nie zgodził się, aby Lambert Zula został arcybiskupem i przypuszczalnie, aby synod obrządku
słowiańskiego wybrał sobie arcybiskupa, spodziewając się, Że tym sposobem przyspieszy zgon cyrylometodianizmu.
Arcybiskup łaciński będzie robił trudność w udzielaniu sakry kandydatom na
biskupów słowiańskich, a nie mając swojego arcybiskupa, nie otrzymają sakry, a więc skończą się
wpierw biskupi, a potem księża.
Rachuby zawiodły. W r.1059 nastąpiła schizma wschodnia. Kościół został podzielony na wschodni i
zachodni, przy czym oba odłamy nastawiły się wrogo do siebie.
3.Arcybiskupi prawosławni.- „Włóczącym się” kandydatom na biskupów słowiańskich mogli
odmawiać sakry arcybiskupi łacińscy, ale arcybiskupi prawosławni mogli przyjąć inną taktykę. Z
chęcią spełniali ich Życzenia. Metropolita w Kijowie, czy w bułgarskiej Ochrydzie mógł udzielać
sakry kandydatom na biskupów w Krakowie czy Sandomierzu, którzy nie zdając sobie sprawy z
rozdźwięków między Rzymem a Konstantynopolem uważali, Że sakra z rąk arcybiskupa
bizantyńskiego jest dalej tak waŜna w zachodnim Kościele jak poprzednio.
4. Konieczność restytucji metropolii.- Fakt ten musiał zaalarmować papieża. Udzielając sakry
kandydatom na biskupów słowiańskich arcybiskupi wschodni rozszerzali prawosławie na ziemiach
polskich. Aby temu zapobiec trzeba było przywrócić metropolię słowiańską w Krakowie. To było
powodem napisania listu przez Grzegorza VII do Bolesława Śmiałego2.
5. Metropolia na Ruś.- Był jeszcze inny powód restytuowania metropolii słowiańskiej. Wypędzony
przez braci z Kijowa ksiąŜę ruski Izasław zwrócił się o pomoc do papieŜa. Przyrzekł, Że jeżeli odzyska tron, to podda Ruś pod jurysdykcję kościelną Rzymu3. Nie jest wykluczone, Że Bolesław Śmiały na Ŝyczenie papieŜa wyruszył na Kijów, by tam na tronie osadzić swego wuja Izasława.
Grzegorz VII wysłał legatów do Polski z koroną królewską. Mieli oni wznowić metropolią słowiańską, tylko nie w Krakowie, ale w Sandomierzu, by była bliżej ziem ruskich, na które miała działać po przejściu Kijowa pod jurysdykcję Rzymu.
6. Sprawa św. Stanisława.- Są przypuszczenia, Że św. Stanisław był biskupem słowiańskim i
krewnym Bolesława Śmiałego. MoŜe spór między nim a królem powstał
przy planowaniu obsadzenia tronu wznawianej metropolii cyrylo-metodiańskiej w Sandomierzu,
Kroniki nie podają, kto ją objął. JeŜeli Bolesław Śmiały nie zgodził się na nominacją św. Stanisława
a zawiedziony biskup zagroził, Ŝe przejdzie na prawosławie, lub teŜ juŜ przeszedł, wtedy byłby
zrozumiały wyrok śmierci na niego.
Charakterystyczne, Że Gall odczuwa tak duŜą odrazę do św. Stanisława, iż podając szczegóły
egzekucji wstrzymuje się od podania imienia zgładzonego biskupa. Natomiast Bolesław Śmiały zaraz
po śmierci znalazł się na liście „Venerabilis” ,czyli na trzecim stopniu w procesie kanonizacyjnym,
jako jedyny władca Polski, którego ten zaszczyt spotkał. Był on czczony w zakonach cystersów i
benedyktynów aż do XVII wieku i co ciekawe 11 kwietnia, a więc w dniu, w którym został stracony
biskup Stanisław. CzyŜby śmierć św. Stanisława miała dla Rzymu tak duŜe znaczenie, Ŝe króla
desygnowała do wyniesienia na ołtarze?
Mniej więcej w 50 lat po tragicznej śmierci św. Stanisława nastawienie kompletnie się zmienia.
Czczony król jest potępiany, a jego miejsce zajmuje biskup.
7. Krótki Ŝywot metropolii w Sandomierzu.- Może restytuowana i przeniesiona z Krakowa do
Sandomierza metropolia słowiańska nie była nawet obsadzona. śywot jej był stosunkowo krótki.
Izasław zginął w r.1076 walcząc z braćmi o tron kijowski, po roku później Bolesław Śmiały musiał
uchodzić na Węgry, a Henryk IV wypędził Grzegorza VII z Rzymu, zamianował anty-papieża
Klemensa III i koronował się na cesarza niemieckiego. Metropolia słowiańska w Polsce została
pogrzebana na zawsze.
8. Biskup Czesław.- Wprawdzie od Arona nie było arcybiskupów słowiańskich w Polsce, niemniej jednak biskupi Cyrylo-metodiańscy w Krakowie nabrali specjalnego znaczenia, podobnie jak biskupi
Kijowa, jeŜeli chodzi o Ruś, czy biskupi Knina w Chorwacji. Długosz podaje, Że pod koniec
panowania Władysława Hermana biskupem w Krakowie został Czesław. Miał on być krewnym św.
Stanisława. Na zapytanie, czy papieŜ wyraził zgodę na jego sakrę, miał odpowiedzieć, Ŝe jemu zgoda Rzymu nie była potrzebna, co świadczyłoby, iż był biskupem słowiańskim. Przypuszczalnie był to ostatni biskup cyrylo-metodianski w Krakowie.
III. ARCHIDIAKONATY.- Bolesław Krzywousty nie miał zaufania do obrządku słowiańskiego. W
odwrotności do swoich poprzedników otoczył się nie niemieckim, ale francuskim klerem. Razem z
kardynałem Iwonem, legatem papieskim, doszedł do przekonania, Że skoro cyrylo-metodianizm ma
przetrącony kręgosłup i nie potrafi się podnieść, trzeba mu pozwolić na śmierć naturalną.
W owych czasach doszła do szczytu rozwoju we Francji instytucja archidiakonatu. Przypominała ona
do pewnego stopnia chor-biskupstwa Kościoła wschodniego, lecz miała daleko mniejsze uprawnienia.
Archidiakon był z polecenia biskupa administratorem odległych rejonów diecezji.
Bolesław Krzywousty wraz z kardynałem Iwonem przypuszczalnie przekształcili diecezje obrządku
słowiańskiego na archidiakonaty łacińskie, pozostawiając dalej biskupów cyrylo-metodiańskich na
swoich urzędach. Przydzieleni im archidiakoni rozwijali obrządek łaciński, na który przechodziły
jednostki kulturalnie bardziej zaawansowane. Tak więc zaczynały znikać biskupstwa słowiańskie, a
dotychczasowe ich katedry otrzymały nazwę kolegiat.
Biskupi słowiańscy w Polsce nie zniknęli od razu. W sto lat po wprowadzeniu celibatu księzy przez
Grzegorza VII biskupi w Polsce dalej się Ŝenili4. Wątpić nalezy, aby to byli hierarchowie łacińscy. To raczej biskupi cyrylo-metodiańscy, których zakaz nie dotyczył, co świadczy, Ŝe jeszcze w tych czasach mieli swoje diecezje.
IV. KLASZTORY.- W klasztorach benedyktynów moŜna było spotkać mnichów obrządku greckiego,
słowiańskiego i łacińskiego. Wieloobrzędowość monasterów znacznie ułatwiła bogomilcom
penetrację. Wiedział o tym Bolesław Krzywousty dlatego z Francji zaczął sprowadzać do Polski
zakonników obrządku zachodniego, cystersów, augustianów i kanoników regularnych. Tym ostatnim
oddał w opiekę katedrą na Wawelu, usuwając z niej benedyktynów tynieckich, Sławne opactwo za
czasów cyrylo-metodianizmu spadło do rzędu zwykłych opactw.
Jest w błędzie ten, kto sądzi, Że w Polsce obrządek słowiański zniknął bez śladu. Posługując się
językiem współczesnym można powiedzieć, Że dzisiejszy katolicyzm polski jest rzymski w formie, a w dalszym ciągu cyrylo-metodiański w treści. Dominuje w nim kult maryjny, tak bardzo
charakterystyczny dla obrządku słowiańskiego. Wielką czcią otoczony jest obraz Czarnej Madonny w
Częstochowie, a to przecieŜ ikona wschodniego typu. Pieśń „Bogurodzica”, przypuszczalnie ułoŜona
przez Apostołów Słowian na Morawach, zachowała się tylko w Polsce do naszych czasów. Pomimo, ze Cyryl i Metody zostali wyniesieni na ołtarze dopiero w r.1885 przez papieża Leona XIII, w katolickiej Polsce byli czczeni od zamierzchłych czasów bez przerwy przez całe stulecia do dziś jako Apostołowie Słowian.
NOTATKI
1. „Monumenta Poloniae Historica” T.I, str.367.
2. Historycy przyjęli pogląd, jako by list wymieniający „włóczących się" księży odnośił się do
duchownych łacińskich, bo po zniszczeniu Gniezna przez Brzetysława I w r.1038 skończyła się
metropolia łacińska. Nie zgadza się to z faktem, Że w tym samym czasie biskup szwedzki otrzymał
sakrę z rąk arcybiskupa polskiego, który musiał rezydować poza Gnieznem, skoro to miasto
pozostało w ruinach.
3. W .Meysztowicz, „L'union de Kiev avec Rome sous Gregoire VII, 1956.
4. „Rocznik Kapitulny” (MPH II,str.800) pod rokiem 1197 podaje: "Kardynał Piotr, legat papieski,
przybył do Polski i obłoŜył klątwą Ŝony biskupów".
LITERATURA
Abraham. W ,”Organizacja Kościoła w Polsce do połowy XII w.”, Lwów 1893.
Alexander P.J., „The Papacy, the Bavarian Clergy, and Slavonic Apostles”, The Slavonic and East
European
Review 20, 1941. Amann A.M., „Abriss der ostslawischen Kirchengeschichte”, Wien 1950. Angelow
D.,”Bogomilstvoto w Balgarija”, Sofija 1969. Bihalji-Merin 0. and Benac A., „The Bogomils”, London
1862.
Bujnoch J.,”Zwischen Rom and Byzanz”, Graz 1958.
Cibulka J.,”Początki chrześcijaństwa na Morawach”,Warszawa 1967.
Codrington H.W. „The Liturgy of St.Peter” ,Munster1936.
Cronica Boemorum - Cosmas - MGH SS XI
Czekanowaki J.,”Wstęp do historii Słowian”, Poznań 1957.
Ohalla M.N.”History of Zoroastrianism”, 1936.
Dittrich Z.R.,”Christianity in Great Moravia”, Groningen 1962.
Dlugosious J.,”Opera omnia”
Dostał A.,”0rigins of the Slavonie Liturgy”,Cambridge, Mass.1965.
Douais C.,”LES Albigeois,leurs origines”,Paris 1878.
Dwornik F.,”Les Slaves, Byzance et Rome au IX siecle" Paris 1926.
Dvornik F.,”Byzantine Missions Among the Slavs”,New Jersey 1970.
Douiat J.,”Chrzest Polski”,Warszawa 1966.
Dzięcioł W.,”The Origin of Poland”,London 1963.
Gieysztor A.,”Polskie badania wczesnodziejowe u r.1950”,Przegląd Zachodni 1951. Jiricek
G.J.,”Geschichte der Bulgaren”,Prague 1876.
Kętrzyński S.,”O zaginionej metropolii czasów Bolesława Chrobrego”. Warszawa 1947. Kętrzyński
W., „Biskupstwa i klasztory w Polsce” ,1889.
Kmietowicz F.,”Kiedy Kraków był Trzecim Rzymem”, Detroit 1980.
Labuda G.,”Studia nad początkami państwa polskiego”, Poznań 1947.
Lanckorońska K.,”Studies on the Roman-Slavonic Rite in Poland”. ,Roma 1961.
Lehr-Spławiński T.,”śywoty Konstantyna i Metodego”, Poznań 1959.
Lombard A.,”Pauliciens, Bulgares et Bons-hommes”, Geneva 1880.
Łowmiański H.,”Religia Słowian i jej upadek”, Warszawa 1979.
Meysztowicz W.,”L'Union de Kiev avec Rome sous Gregoire VII”,SG V 1956.
Moliner Ch.,”L'Inquisition dans le Midi de la France” ,Paris 1880.
Obolensky D.,”The Bogomils”,1948.
Paszkiewicz H.,”The Origin of Russia”,London 1954.
Paszkiewicz H.,”The Making of the Russian Nation”, London 1967.
Runciman S.,”The Medieval Manichee”,1947.
Runciman S.,”The Eastern Schism”,Oxford 1956.
Semkowicz W.,”Paleografia łacińska”,Kraków 1951.
Silnicki T.,”Organizacja archidiakonatu w Polsce”, Lwów 1927.
SmrŜik S.,”The Glagolitic Roman-Slavonic Liturgy”, Cleveland-Roma 1959.
Szczęśniak W.,”Obrządek słowiański w Polsce pierwotnej” ,Warszawa 1904.
Szostkiewicz Z.,”Katalog biskupów obrządku łacińskiego w Polsce do połowy XII w.” Lwów 1893.
Ter-Mekertichian K.,”Die Pauliner in byzantinischen Kaiserreich”, 1893
Urbańczyk S.,”Religia pogańskich Słowian”,Kraków 1947.
Umiński J.,”Obrządek słowiański X-XI w. i zagadnienie drugiej metropolii w czasach Bolesława
Chrobrego” ,Lublin 1957.
Wojciechowski T.,”Szkice historyczne XI w”,Kraków 1961.
Wolf J.C.,"Historia Bogomilorum” Wittenberg 1712*
Zachorowski S.,” Rozwój i ustrój kapituł polskich u wiekach średnich”, Kraków 1970,
Zathey J.,”O kilku przepadłych zabytkach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej w Warszawie”,
Warszawa 1949.
Zygadenus E.,”Narratio de Bogomils”,Gottingen 1842.