czwartek, 2 kwietnia 2020

District of Columbia i Citi of London, by zrozumieć kto pisze historię

Naród amerykański jak i polski nie wie, że w Stanach Zjednoczonych istnieją dwie Konstytucje. Pierwszy napisany przez przywódców nowo niepodległych stanów USA w 1776 r. 4 lipca 1776 r. Ludzie twierdzili, że są niezależni od Wielkiej Brytanii i narodziła się Demokracja. Przez 95 lat Stany Zjednoczone były wolne i niezależne. Ta wolność zakończyła się w 1871 r., Kiedy pierwotna „Konstytucja Stanów Zjednoczonych dla Ameryki” została zmieniona na „KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI”.

Mówiąc wprost nastąpiła podmiana z:

Konstytucja Stanów Zjednoczonych dla Ameryki

na:

KONSTYTUCJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI

Kongres uświadomił sobie, że kraj znajduje się w trudnej sytuacji finansowej, więc zawarli umowę finansową z diabłem - międzynarodowymi bankierami - (w tamtych czasach z Rotszyldami z Londynu), w ten sposób zaciągając zadłużenie wobec wspomnianych bankierów. Oszuści międzynarodowi bankierzy nie zamierzali pożyczać amerykańskiemu narodowi żadnych pieniędzy bez poważnych zastrzeżeń. Tak więc wymyślili sposób na odzyskanie kontroli nad Stanami Zjednoczonymi i w ten sposób uchwalono Akt z 1871 r. Bez konstytucyjnej władzy Kongres utworzył odrębną formę rządu dla Dystryktu Kolumbii.

Wraz z uchwaleniem „Ustawy z 1871 r.” Powstało państwo-miasto (państwo w stanie) zwane Dystryktem Kolumbii, położone na 10 milach kwadratowych ziemi w sercu Waszyngtonu, z własną flagą i własną niezależną konstytucją - Tajna druga konstytucja Stanów Zjednoczonych.
Kiedy kongres uchwalił akt z 1871 r., Stworzył osobną korporację znaną jako STANY ZJEDNOCZONE i rząd korporacyjny dla Dystryktu Kolumbii. Ten zdradziecki czyn bezprawnie pozwolił Dystryktowi Kolumbii działać jako korporacja poza pierwotną konstytucją Stanów Zjednoczonych i całkowicie ignorując dobro obywateli amerykańskich.

PREZYDENT korporacji Stanów Zjednoczonych działającym jak każdy inny dyrektor generalny korporacji - zarządza w  radzie dyrektorów (urzędników gabinetu) i menedżerami (senatorami / kongresem) Polecenia wychodzą z „Miasta Londynu” poprzez RIIA (Royal Institute of Intl Affairs).

Od 1871 r. Stany Zjednoczone nie są krajem; To jest korporacja! Przygotowując się do kradzieży Ameryki, marionetki brytyjskiej Citi.

Ujawnienie tego reżimu i jego działań musi teraz stać się podstawowym obowiązkiem obywateli, którzy nadal wierzą w praworządność i wolności, które ten kraj powinien reprezentować. 


 Ustawa of wprowadzeniu Rządu dla Dystryktu Kolumbii zwana Konstytucja District Columbia, 
Rozdział LXII. Ustawa of wprowadzeniu Rządu dla Dystryktu Kolumbii.
Na mocy ustanowień Senatu oraz Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki ustala się, że całe terytorium Stanów Zjednoczonych znajdujące się w obszarze Dystryktu Kolumbii zostanie objęte rządem pod nazwą Dystryktu Kolumbii, pod którą to nazwą będzie niniejszym stanowić organ korporacyjny (prawny) do celów komunalnych, który może zawierać oraz z którym można zawierać umowy, pozwy, roszczenia oraz wdrożenia, oraz wykonywać wszelkie uprawnienia korporacji miejskiej niezgodne z Konstytucją oraz prawami Stanów Zjednoczonych oraz przepisami niniejszej Ustawy.
Sekcja 2. Niniejszym ustala się dalej, że władza wykonawcza w wyżej wspomnianym Dystrykcie Kolumbii będzie dana gubernatorowi, który zostanie wyznaczony przez Prezydenta, poprzez oraz z doradztwem i zgodą Senatu, który będzie piastował to stanowisko przez cztery lata, oraz po uprzednim wyznaczeniu i przeszkoleniu następcy. Gubernator musi być obywatelem oraz mieszkać w wyżej wymienionym Dystrykcie przez dwanaście miesięcy przed jego wyznaczeniem, oraz posiadać kwalifikacje elektora. Może udzielać ułaskawień i odroczenia za wykroczenia przeciwko prawy we wspomnianym Dystrykcie uchwalone przez jego zgromadzenie ustawodawcze; będzie przedstawiał wszystkich oficerów, którzy mają zostać wybrani na urząd na mocy prawa Dystryktu, jak ustalono wcześniej, oraz będzie podejmował starania, aby te prawa były wiernie przestrzegane.
Sekcja 3. Niniejszym ustala się dalej, że każda ustawa, która zostanie zatwierdzona przez radę i izbę delegatów będzie, zanim zostanie oficjalne wdrożona, przedstawiona gubernatorowi Dystryktu Kolumbii; jeśli ją zatwierdzi, musi ją podpisać, jeśli nie, musi ją zwrócić, ze swoimi uwagami, do izby, w której została przygotowana, która wprowadzi uwagi w swoim dzienniku, oraz przystąpi do ich rozpatrywania. Jeśli, po takim rozpatrzeniu, dwie trzecie wszystkich członków wyznaczonych lub wybranych do izby wyrażą zgodę na zatwierdzenie ustawy, powinna ona zostać wysłana, wraz z zastrzeżeniami, do drugiej izby, która również powinna ją rozważyć, i jeśli zostanie zatwierdzona przez dwie trzecie wszystkich wyznaczonych lub wybranych członków tej izby, zostanie ona przyjęta. Ale we wszystkich takich przypadkach, głosy obu izb powinny zostać określone poprzez głosowanie imienne, a nazwiska osób głosujących za i przeciw ustawie powinny zostać odnotowane w dzienniku każdej izby. Jeśli jakakolwiek ustawa nie zostanie zwrócona przez gubernatora w ciągu dziesięciu dni (wliczając niedziele) po ich przedstawieniu jego osobie, traktuje się je jako podpisane, o ile zgromadzenie ustawodawcze w drodze odroczenia uniemożliwi ich zwrot, w którym to przypadku nie zostanie ona przyjęta.
Sekcja 4. Dalej ustala się, że w Dystrykcie Prezydent, z doradztwem i zgodą Senatu, wyznacza się sekretarza, który będzie w nim mieszkał i posiadał kwalifikacje elektora, i będzie piastował to stanowisko przez cztery lata, oraz do momentu wyznaczenia i przeszkolenia następcy; będzie odnotowywał i przestrzegał wszelkich praw i postanowień uchwalonych przez zgromadzenie ustawodawcze, oraz wszystkich ustaw i postanowień gubernatora w jego dziale wykonawczym; będzie przekazywał jedną kopię takich ustaw i dzienników zgromadzenia ustawodawczego w ciągu trzydziestu dni po zakończeniu każdej sesji, oraz jedną kopię postepowań wykonawczych oraz oficjalnej korespondencje raz na pół roku, na początku stycznia i lipca każdego roku, Prezydentowi Stanów Zjednoczonych, oraz cztery kopie ustaw Przewodniczącemu Senatu oraz Mówcy Izby Reprezentantów, na użytek Kongresu; a w przypadku śmierci, usunięcia, rezygnacji, niepełnosprawności, lub nieobecności gubernatora Dystryktu, sekretarz będzie, i niniejszym jest, upoważniony do wykonywania wszelkich zobowiązań i obowiązków gubernatora podczas takiego wakatu, niepełnosprawności, lub nieobecności, lub do momentu wyznaczenia kolejnego gubernatora i jego przeszkolenia do objęcia stanowiska. A w przypadku, gdy zarówno stanowisko gubernatora i sekretarza jest puste, upoważnienia i zobowiązania gubernatora są przekazywane oficerowi rady piastującemu stanowisko, a jeśli i to stanowisko jest nieobsadzone, urzędnikowi izby delegatów, do momentu ponownego wypełnienia stanowisk w drodze wyboru.
Sekcja 5. Niniejszym ustala się dalej, że moc ustawodawcza w Dystrykcie jest nadawana zgromadzeniu ustawodawczemu, jak zostało to przedstawione. Zgromadzenie powinno składać się z rady oraz izby delegatów. Rada powinna mieć jedenastu członków, spośród których dwóch powinno mieszkać w mieście Georgetown, a dwóch w hrabstwie poza miastem Waszyngton i Georgetown, których wyznacza Prezydent, z doradztwem Senatu, którzy to posiadają kwalifikacje wyborców, jak zostało to wcześniej opisane, z których pięciu jest wybieranych na okres jednego roku, a sześciu na okres dwóch lat, zakładając, że wszystkie kolejne nominacje będą na okres dwóch lat. Izba delegatów powinna składać się z dwudziestu jeden członków, posiadających takie same kwalifikacje jak w przypadku członków rady, których kadencja będzie trwać przez jeden rok. Wyznaczenie będzie się odbywać, w miarę możliwości jak najrówniej, w jedenastu dystryktach pod kątem wyznaczenia rady, oraz w dwudziestu jeden dystryktach w celu wybrania delegatów, udzielając każdemu Dystryktowi przedstawicielstwa w stosunku do jego populacji. A członkowie rady oraz izby delegatów powinny mieszkać w oraz być mieszkańcami dystryktów, z których zostali wybrani lub wyznaczeni. W celu przeprowadzenia pierwszych wyborów na mocy niniejszej Ustawy, gubernator oraz sędziowie sądu najwyższego Dystryktu Kolumbii powinni wyznaczyć dystrykty dla członków izby delegatów, wyznaczyć rejestrację oraz osoby do nadzorowania wyborów, wyznaczyć czas, miejsca, oraz sposób przeprowadzenia takich wyborów, oraz wprowadzić wszelkie niezbędne zasady i postanowienia potrzebne do wdrożenia postanowień niniejszej Ustawy, które nie zostały tu ustalone: Pod warunkiem, że Pierwsze wybory powinny się odbyć w ciągu sześćdziesięciu dni od uchwalenia tej ustawy. W pierwszych oraz wszystkich kolejnych wyborach, osoby z największą liczbą głosów za izbą delegatów, odpowiednio, zostaną wybrane przez gubernatora na należycie wybranych członków danej izby. W przypadku, gdy więcej niż dwie osoby mają taką samą ilość głosów dla tego samego stanowiska, lub jeśli w izbie delegatów dojdzie do wakatu, gubernator zarządza nowe wybory. Osoby wybrane w ten sposób do zgromadzenia ustawodawczego powinny spotkać się w takim momencie i miejscu w obrębie Dystryktu, które zostanie wyznaczone przez gubernatora; ale potem czas, miejsce i sposób odbycia i przeprowadzenia wyborów przez osoby, oraz utworzenie dystryktów dla członków rady i izby delegatów, powinno być przewidziane przez prawo, tak samo jak dzień rozpoczęcia regularnych sesji zgromadzenia ustawodawczego: Pod warunkiem, że żadna sesja w którymkolwiek roku nie przekroczy okresu sześćdziesięciu dni, z wyjątkiem pierwszej sesji, która może trwać sto dni.
Sekcja 6. Ustala się dalej, że zgromadzenie ustawodawcze powinno posiadać moc do dzielenia części Dystryktu nie uwzględnionego w granicach korporacyjnych Waszyngtonu i Georgetown na miasta wydzielone, nie przekraczające trzech, oraz wyboru urzędników miejskich, oraz przypisania im obowiązków; ale wszyscy oficerowie miejscy powinni być wybrani przez ludność każdego z tych miast, odpowiednio.
Sekcja 7. Ustala się dalej, że wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych płci męskiej, powyżej 21 lat, którzy rzeczywiście byli mieszkańcami tego Dystryktu przez trzy miesiące przed uchwaleniem tej ustawy, z wyjątkiem non compos mentis oraz osób skazanych za osławione przestępstwa, są uprawnione do głosowania w tych wyborach, w dystrykcie wyborczym lub dzielnicy, w którym mieszkają, i w którym mieszkali trzydzieści dni tuż przed danymi wyborami, oraz które nadają się do danego urzędu w Dystrykcie, oraz w przypadku wszystkich kolejnych wyborów muszą stać się wyborcom na dwanaście miesięcy przed zamieszkaniem w tym obszarze; ale zgromadzenie ustawodawcze nie ma prawa do ograniczania ani limitowania prawa do głosowania.
Sekcja 8. Ustala się dalej, że żadna osoba, która była skazana za łapówkarstwo, krzywoprzysięstwo, lub inne tego typu przestępstwo, ani osoba, która była lub może być odbiorcą lub posiadaczem pieniędzy publicznych, które się jej nie należą lub zostały nadpłacone, po ogłoszeniu końcowego wyroku prawnego, wszelkie takie pieniądze od niej należne, powinny należeć do zgromadzenia ustawodawczego lub jakiegokolwiek innego biura zysków lub urzędu zaufania w tym Dystrykcie.
Sekcja 9. Ustala się dalej, że członkowie zgromadzenia ustawodawczego, zanim przyjmą swoje oficjalne obowiązki, powinni złożyć i podpisać następującą przysięgę: „Uroczyście przysięgam, że będę wspierał Konstytucję Stanów Zjednoczonych, oraz że będę wiernie wypełniał obowiązki urzędu, który przyjmuję; oraz że świadomie lub celowo nie zapłaciłem ani nie przekazałem niczego, ani nie złożyłem żadnych obietnic w formie łapówki, aby bezpośrednio lub pośrednio wpłynąć na głosowanie w wyborach, w których zostałem wybrany, oraz nie przyjąłem, ani nie przyjmę, bezpośrednio lub pośrednio, żadnych pieniędzy lub innych wartościowych rzeczy za głosy lub poparcie, którego mogę udzielić lub też nie, odnośnie jakiejkolwiek ustawy, rozporządzenia lub asygnowanie, lub jakiegokolwiek innego aktu”. Każdy członek, który odmówi złożenia tej przysięgi zrzeka się swojego urzędu, a każda osoba, która złoży fałszywą przysięgę lub naruszy złożoną przysięgę zrzeka się swojego urzędu i zostanie z niego wydalona, a także z jakiegokolwiek zysku w tym Dystrykcie, i powinna zostać uznana za winną krzywoprzysięstwa, i po skazaniu powinna zostać należycie ukarana.
Sekcja 10. Uznaje się dalej, że większość wybranego lub wyznaczonego zgromadzenia ustawodawczego w każdej izbie będzie stanowić kworum. Izba delegatów powinna być sędzią wyborów oraz kwalifikacji ich członków. Każda izba powinna określać zasady postępowań, oraz powinna wybierać swoich urzędników. Gubernator powinien wezwać izbę do obrad na rozpoczęciu każdego kolejnego zgromadzenia; a sekretarz Dystryktu powinien wezwać izbę delegatów do obrad na otwarciu każdego nowego zgromadzenia ustawodawczego, oraz powinien przewodniczyć mu do momentu wyboru tymczasowego przewodniczącego, który zajmie jego miejsce. Żaden członek nie może być usunięty przez którąkolwiek izbę, chyba że poprzez głosowanie w ilości dwóch-trzecich głosów wszystkich członków wybranych lub wyznaczonych do tej izby. Każda izba może ukarać każdą osobą w drodze pozbawienia wolności, która nie jest członkiem, która jest winna braku szacunku wobec izby poprzez zachowanie nieporządne lub pogardliwe w jego obecności; ale taki okres pozbawienia wolności nie powinien przekraczać dwudziestu czterech godzin na raz. Żadna izba nie powinna, bez zgody drugiej izby, zawieszać obrad na ponad dwa dni, ani odraczać ich do miejsca innego niż siedziba tej izby. Na prośbę każdego członka można zarządzić głosowanie odnośnie dowolnego pytania, które należy wprowadzić do rejestru.
Sekcja 11. Niniejszym ustala się dalej, że ustawa może pochodzić z każdej izby, ale może zostać zmodyfikowana, zmieniona lub odrzucona przez drugą z izb; i podczas ostatniego uchwalenia wszystkich ustaw należy przeprowadzić głosowanie jawne dla każdej ustawy z osobna, które należy odnotować w rejestrze, i żadna ustawa nie zostanie przyjęta bez poparcia większości członków wybranych do każdej izby.
Sekcja 12. Niniejszym ustala się dalej, że każda ustawa powinna zostać przeczytana w większości przez trzy dni w każdej izbie. Żadna ustawa nie powinna dotyczyć więcej niż jednego tematu, i powinno to zostać wyrażone w jej tytule; ale jeśli ustawa zajmuje się tematem, który nie został ujęty w jej tytule, ustawa taka jest nieważna tylko we względzie, który nie został określony w jej tytule; i żadna ustawa zgromadzenia ustawodawczego nie zacznie obowiązywać do momentu aż upłynie trzydzieści dni od jej uchwalenia, chyba że, w sytuacji awaryjnej, (która to sytuacja powinna być wyrażona w preambule lub treści ustawy), zgromadzenie ustawodawcze powinno w drodze głosowania większościowego wszystkich członków wyznaczonych lub wybranych do każdej izby stwierdzić inaczej.
Sekcja 13. Niniejszym ustala się dalej, że nie wolno wyciągać żadnych pieniędzy ze skarbca Dystryktu, z wyjątkiem na podstawie środków przewidzianych przez prawo, oraz żadne wypłaty środków na przygotowywanie ustaw w celu dokonania zapłat lub wypłat urzędnikom rządu w danym Dystrykcie nie powinny zawierać żadnych przepisów dotyczących jakichkolwiek innych tematów.
Sekcja 14. Niniejszym ustala się dalej, że każde zgromadzenie ustawodawcze powinno zapewniać fundusze na wszelkie środki niezbędne do dokonywania wydatków zwykłych i zależnych rządu Dystryktu aż do momentu upłynięcia pierwszego kwartału fiskalnego po odroczeniu kolejnej regularnej sesji, której łączna kwota nie powinna zostać zwiększona bez uzyskania dwóch-trzecich głosów członków wybranych lub wyznaczonych do każdej izby, nie przekraczająca kwotę dochodów autoryzowanych przez prawo za każdym razem, oraz wszelkie środki, ogólne lub specjalne, wymagające wypłaty pieniędzy ze skarbca Dystryktu, z funduszy należących do Dystryktu, powinny się zakończyć z takich kwartałem fiskalnym; i żaden dług, przez który łączny dług Dystryktu będzie przekraczał pięć procent oszacowanego mienia Dystryktu, nie może zostać zakontraktowany, chyba że prawo zezwalające na to podczas wyborów ogólnych zostało przedstawione ludziom i otrzymało większość głosów oddanych na członków zgromadzenia ustawodawczego podczas takich wyborów. Zgromadzenie ustawodawcze powinno umożliwić publikację wspomnianej ustawy w co najmniej dwóch gazetach w Dystrykcie przez trzy miesiące, co najmniej, przed przystąpieniem do głosowania, oraz należy przygotować przepis w ustawie odnośnie rocznej wypłaty odsetek, zgodnie z ich nagromadzenie, poprzez pobrany podatek, lub z innych źródeł dochodów, które to prawo stanowiące o płatności takich odsetek w drodze podatku nie może zostać uchylone do momentu spłacenia długu: Zakładając, że prawo nakładające podatek zostanie przedstawione ludziom wraz z ustawą upoważniającą do zawarcia długu.
Sekcja 15. Ustala się dalej, że zgromadzenie ustawodawcze nigdy nie udzieli ani nie autoryzuje dodatkowego wynagrodzenia, opłat ani środków żadnemu publicznemu urzędnikowi, przedstawicielowi, pracownikowi lub wykonawcy, po wykonaniu usługi lub zawarciu umowy, ani nie autoryzuje płatności za jakiekolwiek roszczenie, lub jego część, utworzone w przyszłości wobec Dystryktu na mocy jakiejkolwiek zawartej umowy, bez wyraźnej mocy prawnej; wszelkie takie nieautoryzowane umowy są nieważne.
Sekcja 16. Ustala się dalej, że Dystrykt nigdy nie zapłaci, przyjmie ani nie stanie się odpowiedzialny za długi oraz zobowiązania, ani w jakikolwiek inny sposób nie udzieli, pożyczy ani nie da kredytu ani nie wspomoże żadnej publicznej ani innej korporacji, stowarzyszenia ani osoby.
Sekcja 17. Ustala się dalej, że stowarzyszenie ustawodawcze nie uchwali żadnych specjalnych praw w poniższych przypadkach, to znaczy: W kwestii rozwodów; regulujących działanie sądów; zarządzaniu jurysdykcją lub obowiązkami sędziów pokoju, sędziów policji lub konstabli; odnośnie zmiany miejsca rozpatrywania spraw cywilnych lub kryminalnych, lub zaprzysięgania jurorów; umorzenie mandatów, kar lub przepadków; sprzedaż lub hipoteka nieruchomości należących do osób nieletnich lub niepełnosprawnych; zmiana prawa dziedziczenia; zwiększenie lub zmniejszenie opłat urzędników publicznych podczas kadencji, na którą urzędnicy ci zostali wybrani lub wyznaczeni; przyznawanie jakiejkolwiek korporacji, stowarzyszeniu lub osobie jakichkolwiek specjalnych lub wyłącznych przywilejów, immunitetów lub franszyzy. Zgromadzenie ustawodawcze nie ma uprawnień do wydawania ani usuwania, w całości lub częściowo, zadłużenia, zobowiązań ani powinności jakiejkolwiek korporacji lub osoby wobec Dystryktu lub jakiejkolwiek korporacji w Dystrykcie, a także nie ma uprawnień do utworzenia jakiegokolwiek banku obrotowego, ani do autoryzowania formy lub osoby do wydawania not obiegowych w formie pieniędzy lub waluty.
Sekcja 18. Ustala się dalej, że moc ustawodawcza Dystryktu obejmuje wszelkie słuszne przedmioty ustawodawstwa we wspomnianym Dystrykcie, zgodne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, a postanowienia tej ustawy, niemniej jednak podlegające wszelkim ograniczeniom nałożone na Stany mocą dziesiątej sekcji pierwszego artykułu Konstytucji Stanów Zjednoczonych; ale wszelkie ustawy zgromadzenia ustawodawczego w każdym momencie podlegają odwołaniu lub modyfikacji przez Kongres Stanów Zjednoczonych, i nic nie jest w stanie pozbawić Kongres mocy ustawodawczej we wspomnianym Dystrykcie w sposób, jakby to prawo nie zostało wprowadzone w życie.
Sekcja 19. Ustala się dalej, że żaden członek zgromadzenia ustawodawczego nie może sprawować urzędu ani być do niego wyznaczony, który to urząd zostały stworzony, ani jego wynagrodzenie lub uposażenie które zostały zwiększone, kiedy był jego członkiem, w trakcie kadencji na którą został wybrany lub wyznaczony, oraz przez rok po upłynięciu takiej kadencji; żadna osoba sprawująca urząd zaufania lub zysku w ramach rządu Stanów Zjednoczonych nie może być członkiem zgromadzenia ustawodawczego.
Sekcja 20. Ustala się dalej, że wspomniane zgromadzenie ustawodawcze nie ma mocy do uchwalania żadnych ex post facto praw, ani praw podważających zobowiązanie umów, ani nakładania opodatkowania na mienie Stanów Zjednoczonych, ani nakładania opodatkowania na grunty lub inne mienie osób nie będących mieszkańcami wyższego niż gruntów lub innego mienia mieszkańców; a także grunty i inne mienie we wspomnianym dystrykcie nie podlegają wyższemu opodatkowaniu, w ciągu jednego roku, odnośnie wszystkich ogólnych obiektów, terytorialnych i gminnych, niż dwa dolary od każdych stu dolarów ich wartości pieniężnej; ale specjalne podatki mogą zostać nałożone w szczególnych sekcjach, wydziałach lub dystryktach w celu ich lokalnych ulepszeń; wspomniany rząd terytorialny nie ma prawa do pożyczania pieniędzy lub wydawania akcji lub obligacji dla jakiegokolwiek obiektu, chyba że uzyska specjalne upoważnienie na mocy ustawy zgromadzenia ustawodawczego, uchwalonej na mocy głosowania większościowego wszystkich członków każdej jego gałęzi, ale wspomniany dług w żadnym wypadku nie może przekraczać pięć centów ocenionej wartości mienia danego Dystryktu, chyba że uzyska upoważnienie na mocy głosowania, co zostało tu przedstawione.
Sekcja 21. Ustala się dalej, że mienie tej części Dystryktu nie uwzględnione w korporacjach Waszyngtonu lub Georgetown nie podlegają opodatkowaniu w celach poprawy ulic, uliczek, placów publicznych, lub innego mienia publicznego w wyżej wspomnianych miastach, ani w celach innych wydatków o charakterze lokalnym, na wyłączną korzyść wspomnianych miast, lub któregoś z nich, ani w celu spłacenia długów umownych, lub które mogą niniejszym zostać zakontraktowane przez któreś ze wspomnianych miast pozostając pod władzą gminy nie pokrywającej się z Dystryktem.
Sekcja 22. Ustala się dalej, że mienie w obrębie granic Georgetown nie podlega opodatkowaniu w kwestii płatności wszelkich długów zawartych do tej pory lub od tej pory, zakontraktowanych przez korporację Waszyngtonu, a także mienie w obrębie granic Waszyngtony nie podlega opodatkowaniu w kwestii płatności wszelkich długów zawartych do tej pory lub od tej pory, zakontraktowanych przez korporację Georgetown; i tak długo, jak wspomniane miasta pozostają w ramach wyraźnych granic gminnych, mienie w obrębie granic każdego z wspomnianych miast nie będzie podlegać opodatkowaniu w celu czerpania korzyści o charakterze lokalnym wobec drugiego z nich; wspomniane miasta, lub którekolwiek z nich, nie podlega opodatkowaniu na wyłączną korzyść hrabstwa poza jego limitami: Pod warunkiem, że zgromadzenie ustawodawcze dokona asygnowania środków na naprawę dróg, lub budowę albo naprawę mostów poza granicami wspomnianych miast.
Sekcja 23. Ustala się dalej, że obowiązkiem wspomnianego zgromadzenia ustawodawczego jest utrzymanie systemu darmowych szkół w celu edukacji młodzieży we wspomnianym Dystrykcie, a wszelkie pieniądze zebrane w drodze ogólnego opodatkowania lub wynikające z dotacji dokonanych przez Kongres, lub z innych źródeł, z wyjątkiem zapisu lub opracowania, w celach edukacyjnych, powinny być wyznaczone na równą korzyść całej młodzieży wspomnianego Dystryktu w określonym przedziale wiekowym, co powinno zostać określone drogą prawną.
Sekcja 24. Ustala się dalej, że wspomniane zgromadzenie ustawodawcze posiada moc do wyznaczania tak wielu sędziów pokoju i notariuszy publicznych dla wspomnianego Dystryktu, ile uzna za konieczne, do określania ich jurysdykcji oraz ustalania ich obowiązków; ale sędziowie pokoju nie mają jurysdykcji w ramach kontrowersji dotyczącej spornego tytułu własności gruntu, lub w jeśli dług lub suma roszczeń przekracza sto dolarów: Zakładając, że wszyscy sędziowie pokoju oraz notariusze publiczni w obecnej komisji będą zasiadać w urzędzie aż do upłynięcia ich obecnej komisji, o ile nie zostaną usunięci wcześniej na mocy prawa.
Sekcja 25. Ustala się dalej, że sądy powszechne wspomnianego Dystryktu pozostaną zorganizowane w obecnej formie aż do momentu ich zniesienia lub zmiany na mocy ustawy Kongresu; ale takie zgromadzenie ustawodawcze posiada moc do uchwalania ustaw zmieniających ich praktyki, i przyznawanie takiej dodatkowej jurysdykcji, która może być konieczna wobec należytego wykonania lub wdrożenia ustaw wspomnianego Dystryktu.
Sekcja 26. Ustala się dalej, że dla wspomnianego Dystryktu Prezydent Stanów Zjednoczonych, z doradztwem i zgodą Senatu, powinien wyznaczyć radę ds. zdrowia, która powinna składać się z pięciu osób, których obowiązkiem jest deklarowanie co należy uznać za niuanse szkodliwe dla zdrowia, oraz zapewnienia ich usunięcia; dokonywanie i wdrażanie rozporządzeń zapobiegających swobodnemu przemieszczaniu się zwierząt domowych w mieście Waszyngton i Georgetown; zapobiegających sprzedaży niezdrowej żywności w wyżej wymienionych miastach; oraz do wykonywania wszelkich innych obowiązków, które zostaną im narzucone wspomnianej radzie przez zgromadzenie ustawodawcze.
Sekcja 27.  Ustala się dalej, że urząd o obowiązki urzędu do spraw rejestru testamentów, rejestru aktów, pełnomocnika prawnego Stanów Zjednoczonych, oraz marszałka Stanów Zjednoczonych dla wspomnianego Dystryktu pozostaną na mocy obowiązujących praw do momentu ich zmodyfikowania na mocy ustawy Kongresu; ale wspomniane zgromadzenie ustawodawcze ma moc do narzucania takich dodatkowych obowiązków na wyżej wspomnianych urzędników, odpowiednio, zgodnie z koniecznością dla należytego wprowadzenia praw we wspomnianym Dystrykcie.
Sekcja 28. Ustala się dalej, że wspomniane zgromadzenie ustawodawcze posiada moc do tworzenia w oparciu o prawo ogólne, modyfikowania, odwoływania, lub zmieniania, w obszarze danego Dystryktu, osób prawnych zbiorowych w celach religijnych, charytatywnych, edukacyjnych, przemysłowych lub komercyjnych, oraz do definiowania ich uprawnień i zobowiązań; Pod warunkiem, że uprawnienia korporacji są ograniczone do Dystryktu Kolumbii.
Sekcja 29. Ustala się dalej, że zgromadzenie ustawodawcze na mocy prawa określa kto może być uprawniony do ulg jako osoby biedne we wspomnianym Dystrykcie, oraz na mocy prawa zapewnia wsparcie i utrzymanie takim osobom biednym, i w tym celu może zbierać niezbędne pieniądze w drodze opodatkowania.
Sekcja 30. Ustala się dalej, że zgromadzenie ustawodawcze posiada moc, na drodze prawnej, do organizowania wyborów lub wyznaczenia takich ministrów, którzy okażą się niezbędni, do wykonywania praw obowiązujących w danym Dystrykcie, do określania ich obowiązków, ich kadencji urzędowania, oraz stopnia i sposobu ich wynagrodzenia.
Sekcja 31. Ustala się dalej, że gubernator, sekretarz oraz inni urzędnicy, którzy mają zostać wyznaczeni w drodze ustawy, powinni, przed rozpoczęciem urzędowania, odpowiednio, złożyć i podpisać przysięgę przed sędzią Sądu Najwyższego Dystryktu Kolumbii, lub jakimś sędzią pokoju w obrębie wspomnianego Dystryktu, należycie upoważnionym do przyjmowania przysięgi na drodze obowiązującego aktualnie prawa, lub przed Prezesem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, odnośnie popierania Konstytucji Stanów Zjednoczonych, oraz do wiernego wywiązywania się ze swoich obowiązków wynikających z urzędu; wspomniane przysięgi, kiedy już zostaną złożone, powinny zostać potwierdzone przez osobę, która również wcześniej złożyła taką przysięgę; wszystkie takie potwierdzenia powinny zostać przyjęte i odnotowane przez wspomnianego sekretarza podczas postępowania wykonawczego; a wszyscy urzędnicy państwowi w danym Dystrykcie, przed rozpoczęciem działań, powinni złożyć i podpisać podobną przysięgę przed wspomnianym gubernatorem lub sekretarzem, lub jakimś sędzią lub sędzią pokoju Dystryktu, który będzie posiadał należyte kwalifikacje, lub przed Prezesem Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, przy czym wspomniana przysięga powinna zostać potwierdzona lub odnotowana przez osobę sprawującą obowiązki przed tym samym sekretarzem, obecną podczas składania przysięgi; po złożeniu wspomnianej przysięgi, powinna ona zostać certyfikowana i odnotowana w taki sposób i w takiej formie, które zostaną określone prawem.
Sekcja 32. Ustala się dalej, że gubernator powinien otrzymywać roczne wynagrodzenie w kwocie trzech tysięcy dolarów; a sekretarz powinien otrzymywać roczne wynagrodzenie w kwocie dwóch tysięcy dolarów, oraz że wspomniane wynagrodzenia są wypłacane raz na kwartał, licząc od dat ich wyznaczenia, w skarbcu Stanów Zjednoczonych; ale nie wolno dokonać żadnych wypłat do momentu aż wspomniani urzędnicy obejmą swoje obowiązki na ich należytych stanowiskach. Członkowie zgromadzenia ustawodawczego są upoważnieni do otrzymania czterech dolarów za dzień podczas ich rzeczywistej obecności podczas sesji, oraz dodatkowej pensji w kwocie czterech dolarów za dzień wypłacanej przewodniczącemu każdej izby za każdy dzień, w którym urzęduje. Oraz z każdej izby można wybrać głównego urzędnika, jednego urzędnika pomocniczego, jednego absorbującego oraz jednego werbującego; główny urzędnik otrzymuje cztery dolary za dzień, a wspomniani pozostali urzędnicy trzy dolary za dzień, podczas sesji zgromadzenia ustawodawczego: Pod warunkiem, że organizowana będzie co najmniej jedna sesja zgromadzenia ustawodawczego rocznie, o ile, w wyjątkowej sytuacji, gubernator nie uzna zwołania zgromadzenia ustawodawczego za słuszne. Gubernator i sekretarz Dystryktu powinni, podczas wydatkowania pieniędzy zawłaszczonych przez Kongres i im powierzonych, być zarządzani wyłącznie poprzez instrukcje Sekretarza Skarbu Państwa odnośnie sposobu, w jaki wyżej wspomniane pieniądze powinny być wydatkowane; nie wolno dokonywać wydatków przez wspomniane zgromadzenie ustawodawcze z funduszów przyznanych przez Kongres, na przedmioty, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone na mocy ustaw Kongresu, a także przekraczające kwoty przeznaczone na takie przedmioty.
Sekcja 33. Ustala się dalej, że zgromadzenie ustawodawcze Dystryktu Kolumbii zorganizuje swoje pierwsze posiedzenie w takim czasie i miejscu w wyżej wspomnianym Dystrykcie, które zostaną wyznaczone przez jego gubernatora.
Sekcja 34. Ustala się dalej, że delegat Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, będzie sprawował stanowisko przez dwa lata; który będzie obywatelem Stanów Zjednoczonych oraz Dystryktu Kolumbii, który posiada kwalifikacje do głosowania, może zostać wybrany przez wyborców uprawnionych do wybierania członków zgromadzenia ustawodawczego, którzy powinni być uprawnieni do tych samych praw i przywilejów, które charakteryzują delegatów z kilku Terytoriów Stanów zjednoczonych do Izby Reprezentantów, a także powinien być członkiem komitetu dla Dystryktu Kolumbii; ale delegat wybrany jako pierwszy powinien piastować swoje stanowisko tylko w trakcie kadencji Kongresu, do którego został wybrany. Pierwsze wybory powinny odbyć się w czasie i miejscu oraz być przeprowadzone w sposób należyty dla wyborów na członków Izby Reprezentantów; a dla wszelkich kolejnych wyborów, czas i miejsce powinny być ustalane drogą prawną. Osoba, która otrzyma największą liczbę poprawnie oddanych głosów zostanie ogłoszona przez gubernatora jako należycie wybrana na dane stanowisko, co zostanie potwierdzone wydaniem należytego certyfikatu; a Konstytucja i wszelkie prawa Stanów Zjednoczonych, które lokalnie nie mają zastosowania, mają taką samą moc oraz efekt w ramach wspomnianego Dystryktu Kolumbii, jak gdziekolwiek indziej w Stanach Zjednoczonych.
Sekcja 35. Ustala się dalej, że wszyscy urzędnicy, którzy zostaną wybrani przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych, dzięki poradą i za zgodą Senatu, dla Dystryktu Kolumbii, którzy, na mocy postanowień wszelkich istniejących praw, lub które zostaną uchwalone przez Kongres, muszą zapewnić zabezpieczenie pieniędzy, które mogą zostać im powierzone na wydatki, powinni zapewnić takie zabezpieczenie w takim czasie i miejscu, które zostaną wyznaczone przez Sekretarza Skarbu.
Sekcja 36. Ustala się dalej, że w Dystrykcie Kolumbii należy wykonać wycenę wszystkich nieruchomości należących do Stanów Zjednoczonych we wspomnianym Dystrykcie, z wyjątkiem budynków publicznych, oraz terenów, które zostały dedykowane użytkowaniu publicznemu jako parki i place, przynajmniej raz w ciągu pięciu lat, których zwrot powinien zostać wykonany przez gubernatora wobec Przewodniczącego Senatu oraz Mówcy Izby Reprezentantów pierwszego dnia sesji Kongresu, która odbywa się po wykonaniu takiej wyceny, a łączna kwota wyceny nieruchomości prywatnej we wspomnianym Dystrykcie, niezależnie od momentu jej wykonania przez władze zgromadzenia ustawodawczego, powinna być zgłoszona do Kongresu przez gubernatora: Pod warunkiem, że wszystkie wyceny mienia należącego do Stanów Zjednoczonych powinny być wykonane przez osoby, które zostaną wyznaczone przez Sekretarza Spraw Wewnętrznych, oraz na mocy wyznaczonych rozporządzeń.
Sekcja 37. Ustala się dalej, że w Dystrykcie Kolumbii powinna znajdować się rada do spraw prac publicznych, która powinna składać się z gubernatora, który będzie przewodniczącym tej rady; czterech osób, które zostaną wyznaczone przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych, z których jedna powinna być inżynierem budownictwa, a pozostałe obywatelami i mieszkańcami Dystryktu, posiadającymi kwalifikacje wyborcy; jedna osoba z tej rady powinna być obywatelem i mieszkańcem Georgetown, a jedna powinna być obywatelem i mieszkańcem hrabstwa poza miastami Waszyngton i Georgetown. Powinni oni sprawować urząd przez okres czterech lat, o ile nie zostaną wcześniej usunięci przez Prezydenta Stanów Zjednoczonych. Rada do spraw prac publicznych powinna posiadać całkowitą kontrolę i wprowadzać wszelkie regulacje, które uzna za niezbędne do przeprowadzania napraw ulic, alejek, uliczek i ścieków miasta, oraz wszelkich innych prac, które mogą być im powierzone przez zgromadzenie ustawodawcze lub Kongres. Wypłacą oni wszystkie pieniądze zebrane przez Stany Zjednoczone, lub Dystrykt Kolumbii, lub zebrane od właścicieli nieruchomości, zgodnie z prawem, na ulepszenie ulic, uliczek, alejek i ścieków, a także dróg i mostów, i powinni dokonać oceny w taki sposób, który zostanie wyznaczony przez prawo, odnośnie nieruchomości do nich przylegających oraz które w sposób szczególny zyskają z ulepszeń upoważnionych przez prawo i przez nich dokonanych, rozsądna proporcja kosztów ulepszeń, nie przekraczająca jednej trzeciej takiego kosztu, która powinna zostać zebrana w sposób, w jaki zbierane są wszelkie pozostałe podatki. Powinni oni dokonać wszelkich niezbędnych regulacji z poszanowaniem budowy budynków prywatnych w Dystrykcie Kolumbii, podlegających nadzorowi zgromadzenia ustawodawczego. Wszelkie umowy zawarte przez wspomnianą radę do spraw prac publicznych powinny być na piśmie, i powinny zostać podpisane przez strony, które zrobią to samo, których kopia powinna zostać przedłożona w biurze sekretarza Dystryktu; wspomniana rada do spraw prac publicznych nie powinna mieć uprawnień do zawierania umów wiążących wspomniany Dystrykt z płatnością wszelkich sum pieniędzy, z wyjątkiem przejęcia środków dokonanych na drodze prawnej, oraz nie wcześniej niż przed dokonaniem takich przejęć. Wszelkie umowy zawarte przez wspomnianą radę, w których każdy członek wspomnianej rady powinien być osobiście zaangażowany, będą nieważne, i nie zobowiązują one wspomnianego Dystryktu lub jego urzędników do dokonania jakichkolwiek płatności. W pierwszy poniedziałek listopada, lub wcześniej, każdego roku, powinni oni przedłożyć sprawozdanie do każdego oddziału zgromadzenia ustawodawczego odnośnie ich transakcji z zeszłego roku, a także dostarczyć duplikaty tych dokumentów gubernatorowi, które będzie on musiał przedłożyć Prezydentowi Stanów Zjednoczonych do przekazania do dwóch izb Kongresu; oraz należy dokonać opłaty kwoty dwóch tysięcy pięciuset dolarów rocznie.
Sekcja 38. Ustala się dalej, że urzędnicy przewidziani w niniejszym dokumencie, którzy zostaną wyznaczeni przez Prezydenta, przez i za radą i zgodą Senatu, otrzymają zapłatę od Stanów Zjednoczonych w drodze przyznania środków zgodnie z prawem, co zostało określone powyżej; a wszyscy pozostali urzędnicy wspomnianego Dystryktu przewidziani w niniejszej ustawie będą otrzymywać płatności dokonywane przez Dystrykt: Pod warunkiem, że gubernator nie będzie otrzymywał żadnej wypłaty jako członek rady do spraw prac publicznych oprócz swojego wynagrodzenia gubernatora, a także żaden oficer armii wyznaczony przez radę do spraw prac publicznych nie otrzyma podwyżki wypłaty za taką usługę.
Sekcja 39. Ustala się dalej, że jeśli podczas każdych wyborów organizowanych w Dystrykcie Kolumbii, jakakolwiek osoba świadomie poda się za kogoś i odda głos, lub będzie próbować oddać głos, czy to za osobę żyjącą, martwą czy fikcyjną, lub odda więcej niż jeden głos w jednych wyborach na dowolnego kandydata na to samo stanowisko, lub zagłosuje w miejscu, w którym nie jest uprawniona do głosowania, lub zagłosuje bez posiadania prawa do głosu, lub wykona jakikolwiek czyn niezgodny z prawem do zabezpieczenia prawa lub możliwości oddania głosu na siebie lub inną osobę, lub pod przymusem, groźbami lub zastraszaniem, przekupstwem, nagrodami lub ofertami, lub ich obietnicami, lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem uniemożliwi jakiemukolwiek wyborcy Dystryktu Kolumbii swobodne oddanie głosu, lub w jakikolwiek sposób spowoduje, że jakikolwiek wyborca odmówi oddania głosu, lub zmusi albo nakłoni, w jakikolwiek inny sposób, dowolnego urzędnika podczas jakichkolwiek wyborów we wspomnianym Dystrykcie do otrzymania głosu od osoby, która nie jest prawnie uprawniona lub upoważniona do głosowania; lub będzie ingerować w jakikolwiek sposób u urzędnika w danych wyborach w wykonywaniu jego obowiązków; lub w jakikolwiek bezprawny sposób zmusi jakiegoś urzędnika w wyborach, lub urzędnika, którego obowiązkiem jest zapewnienie, ogłoszenie lub podanie wyniku takich wyborów, lub dokonania lub wydania zaświadczenia, dokumentu lub dowodu powiązanego z takimi wyborami, do naruszenia lub odmówienia przestrzegania swoich zobowiązań, lub jakiejkolwiek ustawy, która je reguluje; lub świadomie lub celowo otrzyma głos osoby nieupoważnionej do głosowania, lub odmówi otrzymania głosu od osoby upoważnionej do głosowania; lub pomocy, doradzania, otrzymywania lub zalecania takiemu wyborcy, osobie lub urzędnikowi do wykonywania czynów niniejszym uznanych za przestępstwo, lub do pomijania wykonywania wszelkich obowiązków, pominięcie których jest uznane za przestępstwo, lub próba ich pominięcia, każda taka osoba zostanie uznana za winną przestępstwa, i będzie za takie przestępstwo podlegać oskarżeniu w jakimkolwiek sądzie Stanów Zjednoczonych właściwej miejscowo jurysdykcji, i w przypadku skazania zostanie ukarana grzywną nie przekraczającą pięćset dolarów, lub karą pozbawienia wolności na okres nie przekraczający trzech lat, lub łącznie, według uznania sądu, oraz poniesie koszty postępowania sądowego.
Sekcja 40. Ustala się dalej, że statuty miast Waszyngton i Georgetown powinny zostać uchylone w dniu, lub po, pierwszym czerwca roku 1871, i wszystkie urzędy wspomnianych korporacji powinny zostać zniesione od tego dnia; sąd podatkowy Dystryktu Kolumbii oraz wszystkie urzędy z nim połączone powinny zostać zniesione w dniu, lub po wspomnianym dniu pierwszego czerwca 1871 roku; ale wszelkie prawa i zarządzenia wspomnianych miast, odpowiednio, oraz wspomnianego sądu podatkowego, które są niezgodne z niniejszą ustawą, powinny nadal obowiązywać do momentu zmodyfikowania lub zniesienia przez Kongres lub zgromadzenie ustawodawcze tego Dystryktu; dana część wspomnianego Dystryktu znajdująca się w obecnych granicach miasta Waszyngton nadal będzie znana jako miasto Waszyngton; a ta część wspomnianego Dystryktu znajdująca się w granicach miasta Georgetown nadal będzie znana jako miasto Georgetown; a zgromadzenie ustawodawcze powinno posiadać uprawnienia do pobierania specjalnego podatku od mienia, z wyjątkiem mienia rządu Stanów Zjednoczonych, w granicach miasta Waszyngton na poczet spłacenia długów tego miasta; oraz od mienia, z wyjątkiem mienia rządu Stanów Zjednoczonych, w granicach miasta Georgetown na poczet spłacenia długów tego miasta; oraz od mienia, z wyjątkiem mienia rządu Stanów Zjednoczonych, w granicach wspomnianego Dystryktu nie uwzględnionego w granicach żadnego ze wspomnianych miast, na poczet spłacenia wszelkich długów należnych w tej proporcji temu Dystryktowi; Pod warunkiem, że statusy wspomnianych miast znacząco, oraz uprawnienia wspomnianego sądu podatkowego, będą nadal kontynuowane w następujących celach: Na rzecz zebrania całych sum pieniędzy należnych wspomnianym miastom, odpowiednio, lub wspomnianemu sądowi podatkowemu; na wdrożenie wszystkich umów zawartych przez wspomniane miasta, odpowiednio, lub przez wspomniany sąd podatkowy, oraz wszelkie podatki, dotychczas naliczone, które nie zostały opłacone; na zebranie wszystkich należytych roszczeń przeciwko wspomnianym miastom, odpowiednio, lub przeciwko wspomnianemu sądowi podatkowemu; na wdrożenie wszystkich prawnych umów przeciwko wspomnianym miastom, odpowiednio, lub przeciwko wspomnianemu sądowi podatkowemu, dopóki sprawy wspomnianych miast, odpowiednio, oraz wspomnianego sądu podatkowego, nie zostaną całkowicie zamknięte; i żaden pozew na korzyść lub niekorzyść wspomnianych korporacji, lub którejkolwiek z nich, nie powinien ulegać unieważnieniu na mocy uchwalenia niniejszej ustawy, ale to samo zostanie przekazane do sądu w celu uzyskania ostatecznego wyroku, jak gdyby ustawa nie została uchwalona.
Sekcja 41. Ustala się dalej, że nie wolno zorganizować żadnych wyborów na burmistrza ani członków wspólnej rady miasta Georgetown przed pierwszym dniem czerwca 1871 roku, ale obecny burmistrz oraz wspólna rada wspomnianego miasta będą sprawować urząd do wspomnianego pierwszego dnia czerwca kolejnego roku. Władze miejskie, a także wspomniany sąd podatkowy, nie mogą nakładać żadnych podatków na cele ogólne w miastach Waszyngton i Georgetown. A po uchyleniu statutów miasta Waszyngton i Georgetown, Dystrykt Kolumbii zostanie, i niniejszym jest, ogłoszony następcom wspomnianych korporacji, i całe mienie wspomnianych korporacji, oraz hrabstwa Waszyngton zostanie przekazane wspomnianemu Dystryktowi Kolumbii, a wszelkie grzywny, kary, koszty i konfiskaty, które zgodnie z prawem są obecnie płatne wspomnianym miastom, odpowiednio, lub wspomnianemu sądowi podatkowemu, będą płatne wspomnianemu Dystryktowi Kolumbii, a pensje sędziego i urzędnika sądu policyjnego, wynagrodzenie zastępcy urzędnika oraz komorników wspomnianego sądu policyjnego, oraz marszałka Dystryktu Kolumbii będą wypłacane przez wspomniany Dystrykt; Pod warunkiem, że fundusze zebrane wynikające z wyroków wspomnianego sądu policyjnego, lub taka ich część, która okaże się niezbędna, powinna zostać przekazana na wypłacenie pensji sędziego oraz pozostałych urzędników wspomnianego sądu, oraz na opłacenie niezbędnych wydatków z tym związanych, a wszelka nadwyżka pozostająca po wypłaceniu pensji, kompensaty oraz wyżej wspomnianych wydatków, powinna zostać wpłacona do Skarbu Państwa Dystryktu pod koniec każdego kwartału.
ZATWIERDZONO 21 lutego 1871 roku.


Na początku ww konstytucji czytamy:

" Na mocy ustanowień Senatu oraz Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ameryki ustala się, że całe terytorium Stanów Zjednoczonych znajdujące się w obszarze Dystryktu Kolumbii zostanie objęte rządem pod nazwą Dystryktu Kolumbii, pod którą to nazwą będzie niniejszym stanowić organ korporacyjny (prawny) "

Czyli mówiąc wprost rząd USA jest ekspozyturą Citi of London.
Pentagon znajdujący się w DC  i jest jego zbrojnym ramieniem do jego wykonywania interesów.
Teraz cóż Pentagon zrobił:
https://prepforthat.com/pentagon-desperate-for-100000-body-bags-for-coronavirus/

Kolejne kroki sa wdrażane wg planu
https://onezero.medium.com/exclusive-live-facial-recognition-is-coming-to-u-s-police-body-cameras-bc9036918ae0

Czy teraz rozumiesz czytelniku, kto to wszystko wystrugał i o czym pisze dr Jerzy Jaśkowski

Dalej:

Sekcja 18. Ustala się dalej, że moc ustawodawcza Dystryktu obejmuje wszelkie słuszne przedmioty ustawodawstwa we wspomnianym Dystrykcie, zgodne z Konstytucją Stanów Zjednoczonych, a postanowienia tej ustawy, niemniej jednak podlegające wszelkim ograniczeniom nałożone na Stany mocą dziesiątej sekcji pierwszego artykułu Konstytucji Stanów Zjednoczonych;

Tutaj chodzi wprost o zakaz bicia własnych pieniędzy przez poszczególne stany.


I jak my wyglądamy w tym wszystkim z amerykanami.

Amerykanie mają swoją kartę praw, zaś my prawa kardynalne, którymi rządziła się I Rzeczypospolita.
Podobny manewr zrobionou nas narzucając centralne nauczanie i konstytucję 3 maja, którą świętujemy jak stado baranów.
Przypomnijmy, rozdział VII konstytucji 3 maja

" Stanowimy przeto, iż po życiu, jakiego nam dobroć Boska pozwoli, elektor dzisiejszy Saski w Polsce królować będzie. Dynastja przyszłych królów polskich zacznie się na osobie Fryderyka Augusta, dzisiejszego elektora Saskiego, którego sukcesorem de lumbis  z płci męskiej tron Polski przeznaczamy. "

Więc czytelniku się zastanów co my świętujemy, akt wydany przez agenturę saską jako Świeto Narodowe. Tak nam zryto berety. I Rzeczypospolita rządziła się PRAWAMI KARDYNALNYMI, zaś konstytucjami nazywano ustawy sejmowe.


Teraz rozumiesz dlaczego mamy sfałszowane kroniki historyczne, a ta banda uniwersyteckich półgłowków pisze jakiś bełkot ze sfałszowanych kronik, w dodatku nic nie rozumiejąc. To tumany.


Czy coś się zmieniło dzisiaj. Nic a nic. Jesteśmy kolonią. Mając ministra finansów z Londynu bredzącego coś o jakiś tarczach antykryzysowych jest tylko niczym innym, jak zadłużaniem nas WSZYSTKICH. A kiedy państwa są zmuszane do zaciągania takich kredytów, tylko jak są w potrzebie. No to wdrożono plan strzyżenia owiec pod nazwą koronowirusa, no chyba, że wierzysz, w wiadomości telewizyjne.

Manipulując nami doprowadzono już do takiego stanu przez bydło warszawskie, zwane rządem polskim oznajmnia fakt głosowania na odległość, choć 11-letni chłopiec w piątek 9 sierpnia 2018 był w stanie włamać się do repliki witryny wyborczej stanu Floryda i zmienić wyniki głosowania znalezione tam w czasie poniżej 10 minut podczas największej corocznej konwencji hakerów na świecie, DEFCON 26.

Teraz rozumiesz jak łatwo manipulować naszym krajem w tak prosty sposób dyma się frajerów wprowadzając im elektroniczne wybory i elektroniczny pieniądz.
Tutaj Polak w Anglii pokazuje kłamstwa ze szpitali, w których nic się nie dzieje;
https://www.youtube.com/watch?v=7tgOghqchTk
A napompowane zdjęciami trumien z Włoch okazują się trumnami z 2013 r z Lampeduzy z pogrzebu z zatoniętego statku z uchodźcami.

Nadal masz wątpliwości to jedziemy dalej
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20082341570/T/D20081570L.pdf
Art. 36. 1. Wobec osoby, która nie poddaje się obowiązkowi szczepienia, badaniom sanitarno-epidemiologicznym, zabiegom sanitarnym, kwarantannie lub izolacji, a u której podejrzewa się lub rozpoznano chorobę szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, stanowiącą bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia innych osób, może być zastosowany środek przymusu bezpośredniego polegający na przytrzymywaniu, unieruchomieniu lub przymusowym podaniu leków.
To dla opornych jak będą chcieli protestować.


DO CZASU, AŻ LUDZIE NIE ZROZUMIEJĄ ŻE SĄ DYMANI NA PRAWACH I KASIE NIC SIĘ NIE ZMIENI.
Po 1989 r wszystkie wybory były sfałszowane, a pożyczki zaciągane były bezprawne.

Nasz kraj można wyprowadzić na prostą w ciągu 30 dni na prostą, ale pod warunkiem, że odzyskamy swój kraj.


Napisałem w sposób najbardziej prosty jak umiałem, aby można było zrozumieć jak to wygląda, mam nadzieję, że chociaż paru osobom pozwoli zrozumieć ten mechanizm.